Het oude erve Odink is tegenwoordig geadresseerd aan de Eugenboersdijk 9. Die bijzondere straatnaam is ontstaan toen men de Saksische benaming voor Odink, namelijk Eunkboer ging vernederlandsen/verschrijven tot Eugenboer. Feitelijk zou de straatnaam dus Odinkboersdijk moeten zijn…

De naam van de boerderij het Odink in Collendoorn is al zeer oud. Al in een akte uit 1487 van het klooster te Albergen lezen we:

1487, Vrijdag na Bonifaes. Hendrik Kamferbeke, gezworen richter ten Hardenberg, doet kond, dat Aleid Heijnen en hare kinderen, ten overstaan van hem en keurnoten, op de Prior en het Convent van het Regulieren-klooster te Albergen, als vrij edel eigen, hebben overgedragen, hun geheel erven en goed, Oding, met het kate Hamhuis en de tienden Overwatering, in de buurtschap en marke Collendoorn, onder het kerspel Heemse en gerigte van den Hardenberg, behoudens de tiendheer zijne tiende… 

Met deze officiële akte gingen het erve Odink en de katerstede Hamhuis van privébezit in eigendom over op het klooster te Albergen.

Op 14 mei 1796 registreerde schout J.G. Pruim een akte waarbij Hendrik Odink en echtgenote Jennegien Jansen hun testamenten lieten vastleggen. Daarin benoemden ze hun zoon Jan Odink tot universeel erfgenaam. Jan moest echter 55 gulden betalen aan elk van de (stief)kinderen: Berend Odink, Evertjen Odink (gehuwd met Jan Rozeman), Grietjen Odink (gehuwd met Egbert Hendriks), Hannes Odink, Lubberta Odink (gehuwd met Willem van Wijhe) en aan de nagelaten kinderen van de al overleden zus Aaltjen Odink (gehuwd geweest met Jan Drenthen). Verder zou de ongetrouwde Hannes Odink nog eens 55 gulden extra krijgen en altijd (zolang men het erve Odink zou bemeijeren en bewonen) behoorlijk onderhoud en huisvesting bieden. Verder verklaarden de testator en testatrice aan elk van hun vier eigen kinderen met namen Aaltjen Odink (getrouwd met Jan Leeferts Veltink), Zwaantjen Odink (getrouwd met Hendrik Kamphuis), Jan Hendrik Odink en Egbert Odink een bedrag van 45 gulden. Tot de bezittingen behoorde de zgn. tiende, grof en smal, Schulding en Odink genaamd, gelegen in Collendoorn en zijnde leenhorig onder de huize en havezate de Leemkuile.

Op diezelfde dag werden de huwelijksvoorwaarden geregistreerd van bruidegom Jan Odink en zijn aanstaande Lubberta Wolbink uit Lutten. Een kleine maand later, op 10 juni, werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te Heemse.

Schout J.G. Pruim registreerde op 22 februari 1798 een akte op verzoek van rentmeester Fr.Th. van Pallandt tot Egede, die door de Staten van Overijssel was geautoriseerd om de overdracht te regelen van het erve Odink te Collendoorn, wat vanouds behoorde tot het rentambt van Sibculo en Albergen. Het erve Odink was op de publieke veiling van 20 december 1796 van de provincie gekocht door Gerrit Woltersom, Jan Woltersom, Gerrit van der Hulst en Wolter Brink.

Een dag later verschenen Jan Woltersom, Gerrit Woltersom, Gerrit van der Hulst en Wolter Brink voor de schout en verklaarden ze het huis, grond en wheere, schaapeschot, grond en wheere, de halfscheid van de gronden bij het huis gelegen, de grond waarop de schuure staat, en een vierde van een volle whaare in de marke van Heemse en Collendoorn, met de halve Steenbrink zo die mede onder ’t erve Odink behoort, den kamp hoog en laag zaaijland met de daarop staande boomen, de halfscheid der koeweiden behorende bij voorzeid erve en dan nog ongeveer drie mudden zaaijland over te dragen aan Jasper Zweers en Lutgertjen Moleman enerzijds en Jan Godefried Pruim en Johanna Hillegonda Bruins anderzijds. Deze onroerende goederen was door hen gekocht op 29 januari 1797.

Toegang 162, inv.nr. 85, map 4 bevat deze memorie die geschreven is door de onderschout van het kerspel Hardenberg, gedateerd 27 september 1805:
Omme zich na wettig bekoomen consent, ter instantie van Jan Hendrik Wilderik (Willering) te Heemse, en Egberts Camphuis op ’t Borgerts te Holthoone woonachtig, als voogden over Hendrica Heinink, minderjarige dochter van Jan Heinink bij deszelfs wijlen ehevrouw Aaltjen Kamphuis in echte verwekt, te vervoegen bij Odink op ’t erve Odink te Collendoorn, en aan denzelven te kennen te geven dat, aangezien Hendrik Jan Drenten door schoone woorden van trouwbelofte enz. der insinuanten gem(elde) pupil tot het houden van vleeslijke conversatie heeft weeten over te haalen en thans dezelve bezwangerd hebbende, niettegenstaande de dringenste voorstellen, haar schandelijk geheel en al te willen verlaaten en niet ter eere brengen, schijnende voornemens te zijn, zij insinuanten q.p. zich genoodzaakt zullende zien den weg van rechten deswegens te moeten inslaan, tevens op middelen bedacht behooren te zijn om zich alle mogelijke zekerheid in dezen te verschaffen en daarom bij dezen u geïnsinueerde waarschouwen en tevens verbieden om op poene als na rechten geene uit- of afbetaaling te doen, of te laaten doen, aan voorschr. Hendrik Jan Drenten of iemand anders, van alzodaane somma van f. 25, zegge vijfentwintig gulden, of voor zo veel meerder als zich zulks mochte bedragen, als welke gem(elde) Hendrik Jan Drenten weegens de erfportie zijner moeder, voor zijn aandeel van hem geïnsinueerde, al noch is competeerende.
Verzoekende men hier van exploit, overgave van het dubbeld dezer en voorts relaas om te strekken als naar rechten, onder protest van praejuditie en kosten.
Actum den 27 september 1800 en vijf. J. Soeters, pro se et q.q. Den Onderscholte Jan Vrens, relateerd dat hij voorenstaande memorie ten huize van Odink te Collendoorn aan de weduwe van Hendrik Odink geïnsinueerd en het dubbeld daarvan aan dezelve overgegeven heeft. Actum, d. 28 sept. 1805. In fidem, J.G. Pruim.

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd ’t Odink in Collendoorn geregistreerd als sectie B-411 op legger 259 ten name van landbouwer Jan Odink, weduwnaar van Lubberta Wolbink. Zij was op 8 april 1831 overleden, op 56-jarige leeftijd.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 259/17: Sectie B-411. Huis en erf. In 1842 verkoop. Over op:
Legger 583/10: Eigendom van Hendrik Odink en echtgenote Hendrikjen Bolks. Zij zijn op 1 augustus 1829 getrouwd te Heemse. In 1856 vereniging. Over op:
Legger 1429/9: Eigendom van de erven van Hendrik Odink. Sectie B-411.

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 17 februari 1857 maakte melding van een gestolen bijbel bij Odink:
Collendoorn, 12 feb. De landbouwer G.J. Odink alhier vermiste op een morgen in het begin dezer week een kerkboek met zilver, dat in het woonvertrek op eene kist had gestaan. Al spoedig viel het vermoeden op een meisje van de Dedemsvaart, dat weinig tijds te voren daar was geweest en om eene aalmoes gevraagd had. Odink spoedde zich dadelijk naar Hardenberg, waar het hem, met behulp der politie gelukte, dat meisje op te sporen, het welk het boek nog bij zich, maar het zilver reeds voor f. 3 verkocht had. De schuldige is daarop in handen der overheid gesteld, terwijl het boek en het zilver weder in handen van den eigenaar zijn.

In 1858 boedelscheiding. Over op:
Legger 1099/13: Eigendom van Gerrit Jan Odink. In 1859 redres na opgave burgemeester. Over op:
Legger 1772/9: Eigendom van Gerrit Jan Odink Hendrikszoon en consorten (de minderjarige Johanna Odink). Gerrit Jan was op 21 augustus 1857 te Heemse getrouwd met Berendina Johanna Meilink. Zij overleed echter op 23-jarige leeftijd, op 30 november 1860. Vervolgens hertrouwde Gerrit Jan op 23 augustus 1861 te Heemse met Zwaantjen Balderhaar. Ook zij stierf jong. Ze werd 42 jaar en overleed op 27 januari 1871. Daarna trouwde Gerrit Jan voor de derde keer en wel op 25 augustus 1871 te Heemse met Johanna Waterink. Zij werd slechts 32 jaar oud en overleed op 10 december 1872.

Op 5 maart 1874 verleed notaris J.G. Troost een akte van boedelbeschrijving ten huize van weduwnaar Gerrit Jan Odink (aktenr. 137, scan 118).

Gerrit Jans vierde huwelijk werd op 21 maart 1874 te Heemse voltrokken. Hij trouwde die dag met Jennigjen Scholten. Huisnr. L-4. Huis, erf, schuur, bakhuis en varkenshok.

Gerrit Jan Odink Hendrikszoon overleed op 30 augustus 1880 te Collendoorn. Nog datzelfde jaar, op 18 november, registreerde notaris G. de Meyier een boedelinventarisatie op ’t erve Odink. Tot de roerende goederen behoorden o.a. drie merries en een veulen, een aantal koeien, pinken, vaarzen, een stier, een stierkalf, veertig kippen en een kleedwagen op de deel. In de schuur bevonden zich o.a. een ploeg, twee eggen, twee varkens, een stortkar en een chais. In het varkenshok een varken met twee biggen. In het huis bevonden zich o.a. een chiffonnière en een kwispedoor. In de keuken hingen acht schilderijen, een geweer en een vogelkooi. Aan goud, zilver en preciosa registreerde de notaris o.a. drie kerkboeken met twee zilveren klampen, een tas met zilveren beugel, een zilveren tabaksdoos, een zilveren pepermuntdoosje, twee gouden spelden, vijftien gouden ringen, twee paar gouden bellen en een zilveren horloge. Verder blijkt dat de familie Odink veel geld had uitgeleend en zodoende verschillende schuldvorderingen had. Tot de onroerende goederen behoorde de boerenwoning met schuren, met een arbeidershuis en verschillende percelen bouwland, hooiland, weiland, veengrond, heide- en zandgrond en water, o.a. sectie B-411. Opmerkelijk is de schuld die de familie nog had aan medicinae doctor Gerrit Willem van Riemsdijk te stad Hardenberg voor geneeskundige behandeling ad 284 gulden en 80 cent (aktenr. 347).

In 1882 boedelscheiding. Over op:
Legger 4293/5: Eigendom van de ongehuwde Hendrik Odink G.J.zn. (geb. 01-12-1879). In 1909 successie. Over op:
Legger 6918/5: Eigendom van Gerrit Jan Kamphuis en echtgenote Hermina Odink, en Zwaantje Odink, weduwe van Jan Nijmeijer. Huisnr. L-4. Sectie B-411. In 1910 boedelscheiding. Over op:
Legger 6951/6: Eigendom van Gerrit Jan Veurink en echtgenote Hendrika Ekenhorst. Zij zijn op 1 november 1907 getrouwd te Heemse. Vruchtgebruik: Hendrik Veurink en Jennigjen Scholten. Zij zijn op 20 mei 1882 getrouwd in Heemse. Hendrik was geboren in Rheeze, als zoon van Lubberta Odink en Gerrit Veurink. Lubberta was de oudere zuster van Gerrit Jan Odink die vier keer getrouwd is geweest. In 1912 stichting en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1912.

Legger 6951/48: Nieuwe sectie B-6557. Huis, bakhuis, schuren en weiland. In 1914 sloop en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1915.

Legger 6951/55: Huis, schuren en erf. In 1923 boedelscheiding. Over op:
Legger 8851/24: Eigendom van Harm Veurink en consorten (voor de helft) en Hendrika Ekenhorst, weduwe van Gerrit Jan Veurink, en de minderjarigen Hendrik Veurink, Albert Veurink en Jan Veurink (de andere helft). In 1925 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1925.

Legger 9146/1: Eigendom van Harm Veurink en consorten. Nieuwe sectie B-6891. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1925 rectificatie. Over op:
Legger 8851/31: Eigendom van idem. In 1929 verbouw. Over op:
Legger 8851/33: In 1933 boedelscheiding. Over op:
Legger 10097/22: Eigendom van Hendrika Ekenhorst, weduwe van Gerrit Jan Veurink (voor de helft), en Hendrik Veurink, Albert Veurink en Jan Veurink (ieder voor 1/6e deel). In 1933 boedelscheiding. Over op:
Legger 10153/17: Eigendom van Hendrik Veurink G.J.zn. en Jan Veurink G.J.zn. In 1935 redreskaart en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1935.

Legger 10153/23: Sectie B-6891. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1936 vertimmering. In 1938 bouw bergplaats. Over op:
Legger 10153/24: In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling.
Legger 11515/2: Sectie O-304. Boerderij, bouw- en weiland. Eigendom van Hendrik Veurink G.J.zn en Egberdina Reints. In 1960 gedeeltelijke vernieuwing. In 1973 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 11515/4: Sectie O-1288. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1981 verkoop. Over op:
Legger 22339/1: Sectie O-1944. Huis, tuin, schuren, erf en weiland in den Toeslag. Eigendom van Hendrik Veurink en Egberdina Reints. In 1984 verkoop. Over op:
Legger 22976/1: Sectie O-2386. Huis, weiland en kippenhok aan de Eugenboersdijk 9. Eigendom van J.H.A. Back.