Op 14 maart 1771 werd door de schout een zgn. ’taxatie van de goederen’ geregistreerd op verzoek van de graaf van Rechteren, heer van Gramsbergen, horende onder de havezate te Collendoorn. Genoemd werden de volgende erven en de bijbebehorende bezittingen: het Huis te Collendoorn, erve Rutmink, erve Hamhuijs, erve Stoevebeld, erve Klaas Jan, en erve Warners. De taxatie was verricht door burgemeester Derk Jan Rustenberg te Hardenberg en Hendrik Odink, te Collendoorn woonachtig. De totale waarde was 25.470 guldens.

Notaris Antoni van Riemsdijk hield op 21 oktober 1819 een openbare verkoop van eenige vijmen in gasten staande boekweite, op het erve het Klaasjes te Collendoornerveen, in opdracht van de hoogwelgeboren heer Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn (aktenr. 101).

Op 14 november 1820 verbleef notaris Antoni van Riemsdijk op den huize en goed Welgelegen, numero 43, te Heemse. Hij deed dat op verzoek van de hoogwelgeboren jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwnaar en boedelhouder van wijlen Maria Clara gravin van Rechteren, lid der ridderschap van Overijssel en breedgeërfde, wonende op Huize Heemse, numero 56 te Heemse. De jonkheer was eigenaar geworden van de havezate Collendoorn door een testamentaire dispositie van 10 april 1818 van zijn schoonvader Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn, weduwnaar en boedelhouder van vrouwe Ermgard Ebella Juliana baronesse van Raesfelt. Op de bewuste 14e november hield Van Riemsdijk een inventarisatie van de boedel en nalatenschap van de graaf. Tot diens bezittingen behoorde het erve het Klaasjes te Collendoorn, bestaande uit deszelfs bouwmanswoning, numero 6 (aktenr. 233).

Op 14 oktober 1828 hield notaris Antoni van Riemsdijk een openbare verkoop van in gasten te velde staande rogge op het erve het Klaasjes te Collendoorn. Hij deed dat in opdracht van de eigenaar, jonkheer Jacob van Foreest van Heemse (aktenr. 743).

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd ’t Klaasjes op ’t Collendoornerveen geregistreerd als sectie B-229 op legger 101 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Kadastrale geschiedenis
Legger 101/97: Sectie B-229. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse.
Legger 481/5: Sectie B-229. Huis en erf. Eigendom van ontvanger van ’s Rijks middelen Jan Arent baron van Ittersum en echtgenote jonkvrouwe Theodora Sophia van Foreest van Heemse.

Fragment van kaart met geprojecteerde aanleg van het kanaal van de Dedemsvaart naar Heemse (nimmer gerealiseerd), anno 1848.

In 1863 hermeting. Over op:
Legger 481/93: Nieuwe sectie B-4331. Huis en erf. Huisnr. M-10.

Notaris J.G. Troost te Heemse begon op 20 april 1877 met de openbare veiling van de boerenplaats ‘Klaasjes’ op het Collendoornerveen, sectie B-4331, op verzoek van de eigenaren van Huis Heemse. Twee weken later, bij de definitieve veiling en toewijzing, bleek landbouwer Klaas Otten uit Collendoorn de hoogste bieder. Hij bood 4.750 gulden voor de combineerde kavels 1 t/m 9, in opdracht van landbouwer Gerrit Jan Overweg te Rheeze (aktenrs. 740 en 753).

Op 18 mei 1877 verleed notaris J.G. Troost te Heemse een transportakte op verzoek van de hoogwelgeboren heer Willem baron van Ittersum, burgemeester der stad Hardenberg, voor zich en in hoedanigheid als gemachtigde van:
– de hoogwelgeboren vrouwe Theodora Sophia van Foreest, douairière van Jan Arent baron van Ittersum, te Heemse
– de hoogwelgeboren heer Frederik Ernst Alexander baron van Ittersum, eerste luitenant der artillerie, wonende te ‘s-Gravenhage
– de hoogwelgeboren jonkvrouwe Maria Clara baronesse van Ittersum te Heemse
– de hoogwelgeboren heer Jan Arent Godert baron van Ittersum, landeigenaar te Twello
– de hoogwelgeboren vrouwe Jacqueline Hélène baronesse van Ittersum en de hoogwelgeboren jonkheer Willem van Loon, ritmeester bij het wapen der cavalerie, te Deventer
– de hoogwelgeboren vrouwe Geertruid Agnes baronesse van Ittersum en den heer meester Karel Jan Ernst Adriaan Marie Büchner te Utrecht.
Hij verklaarde dat zij de boerenplaats ‘Klaasjes’ genaamd, liggende op het Collendoorn, bestaande in een huis en erf, met bouwland, weiland, weg als weiland, bosch, dennenbosch, woeste grond en heidegrond, o.a. kadastraal bekend als sectie B-4331, hebben verkocht en over te dragen aan landbouwer Gerrit Jan Overweg te Rheeze voor 4800 gulden (aktenr. 771).

Legger 3692/15: Sectie B-4331. Huis en erf. Huisnr. M-10. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Overweg.

Notaris J.G. Troost te Heemse verleed op 7 november 1877 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Gerrit Jan Overweg te Rheeze. Deze verklaarde 4000 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan de ongehuwde Jennigje Tiebert te Loozen. Als onderpand voor lening en rente stelde hij zijn onroerende goederen te Collendoornerveen, waaronder de boerenplaats ‘Klaasjes’, sectie B-4431 (aktenr. 835).

In het notarieel archief, toegang 122, inv.nr. 2197, vinden we deze akte, gedateerd 29 december 1888 betreffende de overdracht van ’t erve Klaasjes.
Gerrit Jan Overweg, landbouwer te Collendoornerveen ter eener zijde en Hendrik Jan Grooters, notarisklerk, handelende in zijn hoedanigheid van gemachtigde van Jan Gerhard Troost, notaris te Arnhem, ter andere zijde. Verklaarde de comparant ter eener zijde te hebben verkocht aan genoemden heer Troost voor wien de comparant ter andere zijde verklaarde te hebben gekocht: een aan den comparant verkooper in vollen eigendom behoorend boerenerve het “Klaasjes” genaamd, gelegen op het Collendoornerveen, bestaand uit huis en erf met bouwland, weiland, dennenbosch, heide en veengrond, woeste grond en weg, ter gezamenlijke grootte van ongeveer 35 hectaren, voor de prijs van 3000 gulden.

Gerrit Jan Overweg was geboren in Rheeze en in 1867 te Heemse getrouwd met Janna Huisman uit Ambt Ommen. Het echtpaar woonde aanvankelijk in Rheeze, maar verhuisde rond 1878 naar ’t erve Klaasjes op ’t Collendoornerveen. In februari 1892 zou het echtpaar, met zes kinderen, emigreren.

Legger 3237/53: Sectie B-4331. Huis en erf. Huisnr. M-10. Eigendom van notaris Jan Gerhard Troost te Heemse. In 1892 verkoop.

Dedemsvaartsche Courant, 5 maart 1892.

Legger 5047/15: Sectie B-4331. Huis en erf. Huisnr. M-10. Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Stoeten en echtgenote Aaltien Tabbert. Zij zijn op 10 juni 1881 getrouwd te Gramsbergen. Aaltien Stoeten-Tabbert stierf op 16 mei 1897 te Collendoornerveen. Op 18 november 1898 hertrouwde Jan Hendrik in Heemse met Aaltjen Hagedoorn. Jan Hendrik Stoeten overleed op 18 februari 1909 te Collendoornerveen. In 1911 boedelscheiding. Over op:
Legger 7161/11: Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Stegeman en echtgenote Annigje Stoeten. Zij zijn op 9 augustus 1907 getrouwd in Heemse. In 1913 vernieuwd. Over op:
Legger 7161/19: Sectie B-4331. Huis en erf. In 1917 stichting schuur. Over op:
Legger 7161/20: Sectie B-4331. Huis, schuur en erf. Jan Hendrik Stegeman overleed op 22 april 1928 te Collendoornerveen. Weduwe Annigje Stegeman-Stoeten stierf aldaar op 21 juli 1944. In 1945 boedelscheiding. Over op:
Legger 11456/6: Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Stegeman en consort. In 1947 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, februari 1947 (sectie O-678).

Legger 11456/9: Nieuwe sectie O-678. Boerderij, bouwland, weiland en heide. In 1952 stichting noodwoning. Over op:
Legger 11456/10: Sectie O-678. Boerderij, noodwoning, bouwland, weiland en heide aan de Wandersweg. In 1957 verkoop. Over op:
Legger 12947/1: Eigendom van landbouwer Hendrikus Jans. In 1958 stichting schuren. Over op:
Legger 12947/2: In 1964 verkoop. Over op:
Legger 10916/17: Eigendom van landbouwer Harm Prins te Lutten. Het recht van bewoning lag bij Hendrik Timmerman. In 1964 verkoop. Over op:
Legger 11455/8: Sectie O-678. Huis, noodwoning, schuren, bouwland, weiland en heide. Eigendom van landbouwer Arend Klein (geb. 09-11-1913). In 1964 splitsing. Over op:
Legger 11455/9: In 1965 verkoop deel van het perceel. Over op:
Legger 11455/10: Nieuwe sectie O-962. Huis, schuren, bouw- en weiland aan de Wandersweg. In 1965 splitsing b.o. Over op:
Legger 11455/12: In 1966 vereniging van percelen. Over op:
Legger 11455/13: Nieuwe sectie O-994. Huis, schuren en bouwland aan de Warndersweg. Tegenwoordig is ’t Klaasjes geadresseerd aan de Venneweg 2 in Collendoorn.