Kadastrale hulpkaart, anno 1869 (sectie A-1373).

Legger 2423/1: Sectie A-1373. Bouwland. Eigendom van rustend hoofd eener school Jan Kruizenga en echtgenote Aaltje Dolfsma. In 1925 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de bouw van een woonhuis. Over op:

Prentbriefkaart van de Gramsbergerweg, met geheel links het huidige pand Gramsbergerweg 48.

De burgerwoning van het echtpaar Kruizenga is ontworpen door de Hardenberger bouwkundige Jacobus Johannes van den Berg. Bij de op 2 maart 1925 in café De Bruin aan de Markt gehouden aanbesteding bleek bouwbedrijf G. Zweers & Zn voor ƒ 5.690,- de laagste inschrijver.

Legger 2423/2: Sectie A-1373. Huis en tuin. In 1926 ruiling, scheiding enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1926 (sectie A-2541).
Kadastrale veldwerkkaart, januari 1926 (sectie A-2541).

Jan Kruizenga was geboren in ’t Groningse Ulrum en na als onderwijzer gewerkt te hebben in Groningen, Enschede, Lutjegast, Ruinen, Wapse en Midlaren, trad hij in juni 1915 in functie als hoofd van de openbare lagere school aan de Stationsstraat. Onder zijn leiding werd de school in 1921 omgezet in een school voor uitgebreid lager onderwijs. Eind 1933 legde hij zijn functie als hoofd van de school neer. Ook op maatschappelijk terrein vervulde Kruizenga vele functies. Zo was hij enige jaren secretaris en bestuurslid van de afd. Hardenberg van het Nederlandsch Onderwijs Genootschap, geruime tijd lid en voorzitter van het bestuur van het Nutsdepartement Hardenberg en Omstreken, kerkvoogd van de Hervormde Gemeente, correspondent van verschillende dagbladen en redacteur van de lokale krant De Vechtstreek. Kruizenga overleed in februari 1941, op 72-jarige leeftijd.

Nieuwsblad van het Noorden, 22 februari 1941:
Nog eenigszins onverwacht, ondanks zijn wankele gezondheid, is te Stad Hardenberg in den afgeloopen nacht overleden de heer J. Kruizenga, oud-hoofd der openbare lagere school aldaar, met wien iemand is heengegaan die op verschillende terreinen des levens een vooraanstaande plaats heeft ingenomen. De heer Kruizenga werd geboren te Ulrum, den 5den april 1869, en bereikte dus bijna den 72-jarigen leeftijd. Hij bezocht de Normaal-lessen te Appingedam en behaalde aan de Rijkskweekschool te Groningen de onderwijzersacte. Achtereenvolgens was hij als onderwijzer werkzaam te Groningen, Enschede, Lutjegast en Ruinen, waarna hij werd benoemd tot hoofd der school te Wapse in de gemeente Diever. Later ging hij als zoodanig naar Midlaren in de gemeente Zuidlaren, terwijl hij den eersten juni 1915 in functie trad als hoofd van de openbare lagere school aan den Stationsweg te Hardenberg. Onder zijn leiding werd deze school in 1921 omgezet in een school voor uitgebreid lager onderwijs, waarmede de grondslag werd gelegd voor het onderwijscentrum dat Hardenberg thans voor een groote omgeving is. Den 1sten dec. 1933 legde hij zijn functie als hoofd der school neer, waarbij hij in een treffende afscheidsrede zijn groote liefde voor het onderwijs en in ’t bijzonder openbaar onderwijs uitdroeg. Ook op maatschappelijk terrein vervulde de overledene vele functies. Zoo was hij eenige jaren secretaris en bestuurslid van de afdeeling Hardenberg van het N.O.G., vele jaren bestuurslid en secretaris van de Gewestelijke Commissie Overijssel van het Ondersteuningsfonds van het N.O.G., geruimen tijd lid en voorzitter van het bestuur van het Nutsdepartement Hardenberg en Omstreken, kerkvoogd van de Ned. Herv. Gemeente, lid van de commissie tot wering van schoolverzuim, correspondent van verschillende dagbladen en redacteur van het plaatselijk blad De Vechtstreek.

Wateroverlast in de Gramsbergerweg, anno 1946. Links het huidige pand Gramsbergerweg 48.

Legger 2423/3: Nieuwe sectie A-2541. Huis en tuin. In 1947 successie. Over op:
Legger 3131/1: Sectie A-2541. Huis en tuin. Eigendom van muziekstudent Ubbo Jan Plinsinga en mede-eigenaren te Hoogezand. In 1955 verkoop. Over op:
Legger 3398/1: Sectie A-2541. Huis en tuin. Eigendom van Marchien Baarveld. In 1961 hermeting enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie A-3530).

Legger 3398/2: Nieuwe sectie A-3530. Huis en tuin. In 1972 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 3398/3: Nieuwe sectie A-4387. Huis en tuin aan de Gramsbergerweg 48. In 1984 verkoop. Over op:
Legger 4838/1: Eigendom van verpleegkundige Joh. Hans en echtgenote G. Grendelman.