Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 1 als sectie A-11 (huis) ten name van landbouwer Harm Amsink.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-11).

Legger 1/1: Sectie A-11. Huis. Eigendom van landbouwer Harmen Amsink en echtgenote Gesina Waaijman. Zij zijn op 29 augustus 1809 getrouwd te Hardenberg. Over op:
Legger 180/3: Eigendom van landbouwer Berend Venebrugge. In 1838 over op:
Legger 242/1: Eigendom van Berend Venebrugge en mede-eigenaar Karel Venebrugge te Venebrugge. Aanbouw in 1841. Over op legger 242/3 en 242/4.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1841 (sectie A-1061 en A-1062).

Legger 242/3: Nieuwe sectie A-1061. Huis en erf.
Legger 242/4: Nieuwe sectie A-1062. Huis en erf.

Op 5 september 1853 verleed notaris Swam de transportakte waarbij het dubbele woonhuis op sectie A-1061 en A-1062 door de fam. Venebrugge voor 2400 gulden werd verkocht en overgedragen aan de kooplieden Machiel Levi Roos te stad Hardenberg en David Levi Roos en Isack Polak te Coevorden. Het betrof: een huis met een open plaats, schuur en de grond daarachter gelegen tot aan de rivier de Vecht, staande en gelegen in de Voorstraat, tusschen de huizen van de heer Cornelis Johannes van Riemsdijk ten oosten en Evert van Munster ten westen, gequoteerd onder numero 8 en wordende thans bewoond door de heer meester Jan van Delden Szn, burgemeester aldaar (aktenr. 2054).

Legger 323/2: Eigendom van koopman Machiel Levi Roos en echtgenote Rozette Polak. Huisnr. A-9.

De Provinciale Drentsche en Asser courant van 6 april 1852 bevat deze advertentie:
Bij acte van 17 maart 1852 voor mr. A. Slingenberg, notaris te Coevorden verleden, is door de heeren David Roos, IJzak Levie Polak, kooplieden te Coevorden, en Machiel Levie Roos, koopman te Hardenberg, eene vennootschap aangegaan onder de firma D. Roos, tot het drijven van handel in alle soorten van manufacturen, huiden, wol enz., welke bij acte o.a. is bepaald dat de vennootschap gevestigd zal zijn te Coevorden en te Hardenberg, dat dezelve een aanvang zal nemen op 1 mei 1852 en worden aangegaan voor zes achtereenvolgende jaren, zullende evenwel ieder vennoot het regt hebben de venootschap telken jare op 1 mei te doen eindigen, mits zulk ten minste 9 maanden te voren aan zijne mede-vennooten doende aanzeggen. Dat de werkzaamheden, aan de venoootschap verbonden, door alle de vennooten zullen worden uitgeoefend, dat alle de vennooten de teekening der firma zullen hebben, met dien verstande dat geen der vennooten fondsen zal mogen op- of ter leen nemen of geven, zonder toestemming van al de anderen, welke toestemming zal moeten blijken door mede-onderteekening van hun eigen naam met bijvoeging van dien der firma.

Michiel Levi Roos overleed op 30 juni 1867 te Stad Hardenberg. Twaalf jaar later, in 1879, vond boedelscheiding plaats. Bij de boedelinventarisatie werd het pand geschat op een waarde van 2850 gulden (aktenr. 1403). Over op legger 1120/2.
Legger 323/3: Eigendom van idem. Huisnr. A-10. In 1879 boedelscheiding. Over op legger 1120/3.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1061 en A-1062).

Legger 1120/2: Eigendom van winkelierster weduwe Rozette Roos-Polak en mede-eigenaren Joseph Roos en Abraham Roos. In 1900 boedelscheiding. Over op legger 1601/1.
Legger 1120/3: Eigendom van idem. In 1900 boedelscheiding. Over op legger 1601/2.

Prentbriefkaart. Het pand rechts, met het ingezwenkt front en de sierlijke jugendstil-armaturen boven de etalages, was de manufacturenzaak van de familie Roos.

Legger 1601/1: Eigendom van koopman Abraham Roos en echtgenote Emma Alexander. Zij zijn op 10 december 1895 getrouwd te Meppen. In 1928 splitsing. Over op legger 1601/16.
Legger 1601/2: Eigendom van idem. In 1928 splitsing. Over op legger 1601/15.
Legger 1601/15: Sectie A-1062. Huis en erf. Huisnr. A-10. In 1929 verkoop voor boedelscheiding. Over op legger 2400/3.
Legger 1601/16: Sectie A-1061. Schuur en erf. Huisnr. A-9. In 1929 verkoop voor boedelscheiding. Over op legger 2400/2.

Briefhoofd, anno 1931.
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-1061 en A-1062).

Legger 2400/2: Eigendom van koopman Michiel Levi Roos (geb. 14-09-1896). In 1934 verkoop. Over op legger 2724/1.
Legger 2400/3: Eigendom van idem. In 1934 verkoop. Over op legger 2724/2.

Grafsteen op de joodse begraafplaats aan het Mulopad van Emma Roos-Alexander, weduwe van Abraham Roos; hun kinderen en familieleden die in de jaren 1940-1945 zijn omgekomen.

Legger 2724/1: Sectie A-1061. Schuur en erf. Eigendom van manufacturier Gerrit Booij te Erica (Emmen). In 1951 verkoop. Over op legger 3268/1.
Legger 2724/2: Sectie A-1062. Huis en erf. Eigendom van idem.

Booij verhuurde het pand aan de Voorstraat aan drogist Hein Vrielink die er volgens een advertentie in De Vechtstreek van 21 juli 1934 ook een afdeling met fotoartikelen aan verbond. Hein was getrouwd met Hilligje Kroeskop. Hij overleed op 8 december 1944 te Hardenberg. Hun zoon Egbert zette het bedrijf voort en verwierp het pand in 1951 in eigendom. Over op legger 3268/2.

Legger 3268/1: Sectie A-1061. Schuur en erf. Eigendom van fotograaf Egbert Vrielink.

Nieuwe Ommer Courant, 25 november 1955.

In 1956 verenigd met perceel sectie A-1062. Over op legger 3268/5.
Legger 3268/2: Sectie A-1062. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1952 verbouw en gedeeltelijk vernieuwd. Over op legger 3268/4.
Legger 3268/4: Sectie A-1062. Huis en erf. In 1956 verenigd met perceel sectie A-1061. Over op legger 3268/5.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1956 (sectie A-3310.
Winkelend publiek in de Voorstraat ter hoogte van de winkels van radio Vrielink, groenteboer Kees Meijer en het gebouw van de Hardenberger Bank.

Legger 3268/5: Nieuwe sectie A-3310. Huis en erf. In 1969 hermeting enz. Over op legger 3268/7.
Legger 3268/7: Huis en tuin aan de Voorstraat. In 1975 verkoop. Over op:
Legger 4379/2: Eigendom van muziekhandelaar Jan Souman. In 1976 verbouw. Over op:
Legger 4379/3: Winkelhuis en tuin aan de Voorstraat 49.