Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 54 als sectie A-219 (huis en erf), eigendom van burgemeester Lucas Hoenderken en mede-eigenaren.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-219).

Legger 54/1: Sectie A-219. Huis en erf. Eigendom van burgemeester Lucas Hoenderken en mede-eigenaren. In 1832 belastbaar. Over op:
Legger 53/50: Sectie A-219. Huis en erf. Eigendom van burgemeester Lucas Hoenderken.

Notaris Willem Swam verleed op 18 november 1853 een akte van boedelscheiding waarbij het huisje en erf in de Achterstraat, sectie A-219, ter waarde van f. 150,- door de erfgenamen Hoenderken werd toebedeeld aan Frans Willem van Riemsdijk (aktenr. 2074).

Legger 380/2: Sectie A-219. Huis en erf. Eigendom van medicinae doctor Frans Willem van Riemsdijk en echtgenote Anna Catharina Christina Hoenderken. Zij zijn op 11 februari 1831 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-164. In 1878 verkoop. Over op:
Legger 1097/1: Sectie A-219. Huis en erf. Huisnr. A-164. Eigendom van metselaar Albert Jan Breukelman en echtgenote Annigje Zweers. Zij zijn op 18 mei 1877 getrouwd te Stad Hardenberg. Annigje overleed echter op 12 november 1878 in de Achterstraat. Daarna hertrouwde Albert Jan op 5 juni 1880 te Stad Hardenberg met Johanna Aleida Bouwkamp.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-219).

In 1894 verkoop. Over op:
Legger 1441/1: Sectie A-219. Huis en erf. Eigendom van Jan Willem Veneman, weduwnaar van Johanna Kedde. Hij hertrouwde op 19 april 1900 te Stad Hardenberg met Annigje Wolf. In 1906 redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1906 (sectie A-2035).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-218 = A-2035).
De vleeschhouwerij (slagerij) Luctor et Emergo van R.J. ten Brink de Bruin aan de Wilhelminastraat. Rechts is nog een deel van het huis van de fam. Veneman te zien.
Bewoners van de Achterstraat en Hoge Doelen. Rechts slagerswinkel Luctor et Emergo. Links het pand van smid L. Schuurman. Rechts het woonhuis van de fam. Veneman. Op het trapje voor de slagerswinkel (met pet, voor reclamebord) staat Hendrik Jan Zweers (bijgenaamd Hendrik Jan van de Baron).

Legger 1441/2: Nieuwe sectie A-2035. Huis en erf. In 1931 verkoop. Over op:
Legger 1432/16: Sectie A-2035. Huis en erf. Eigendom van Jan Grooters en echtgenote Hendrikje Geerts Meester. In 1932 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2661).

Legger 1432/17: Nieuwe sectie A-2661. Huis en erf. In 1954 verkoop. Over op:
Legger 1700/8: Sectie A-2661. Eigendom van de Staat (Posterijen, telegrafie en telefonie). In 1956 sloping. Over op:

Salland’s Volksblad, 2 oktober 1959:
700 jaar oude stadsmuur in Hardenberg opgegraven
In verband met de verbouw van het postkantoor te Hardenberg, dat belangrijk wordt vergroot, werd onlangs het huisje weggebroken, dat indertijd bewoond is geweest door wijlen het bejaarde echtpaar v.d. Bosch. In september heeft men grondwerkzaamheden verricht, nodig voor de bijbouw achter genoemd postkantoor. Daarbij stuitte men op een muur, die ongeveer twee en een halve meter diep was en geheel onder de grond verborgen. De muur was sterk en solied, uit oersteen opgetrokken en nog geheel in tact. De vorm was rond aan de ene kant stijl, aan de westkant meer glooiend. Tevens vond men beenderen, die van een dier bleken te zijn. Echter, verleden week werd ook een schedel van een mens gevonden naast een aantal andere beenderen. Ze zijn meegenomen naar de Oudheidkamer. Het vinden van de muur was een grote verrassing voor oudheidkundigen. Uit oude boeken kan men veilig aannemen dat deze muur gebouwd is om de oude vesting ‘Hardenbergh’ door Willebrandt van Oldenburgh in het jaar 1230. Ook een oude tekening uit die tijd, te zien in de Oudheidkamer, bevestigt dit. Deze tekening geeft duidelijk de kromming van de muur aan.

Verder is gebleken dat de muur doorloopt onder het huis, bewoond door de families Joh. Otten en Kremer. Ook dit dubbele huis staat op de nominatie om te verdwijnen, daar dit stukje oud-Hardenberg gesaneerd wordt. De burgemeester, die zich zeer voor deze opgravingen interesseert, vertelde ons, dat Hardenbergh vroeger een veel hogere top heeft gehad dan nu het geval is. Op last van hogerhand is deze later afgegraven en het zand in de omgeving over de muur gestrooid, die echter had moeten worden afgebroken! Zodoende is bij de egalisering de muur er onder gekomen. Bij het bouwen van de muur hebben Zwollenaren nog geholpen, aldus de kronieken. Als beloning daarvoor heeft Zwolle van bisschop Jan van Arkel stadsrechten gekregen. De bodem waarop de muur rust, is dus de bodem van oud-Hardenbergh.

Legger 1700/9: Sectie A-2661. Erf. In 1961 splitsing voor overdracht enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie A-3489).

Legger 1700/17: Nieuwe sectie A-3488. Postkantoor en erf.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-3489).