Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 191 als sectie A-242 (huis en erf), eigendom van koopman Jan de Wilde.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-242).

Legger 191/1: Sectie A-242. Huis en erf op het Zant. Eigendom van koopman Jan de Wilde en echtgenote Hermina Valkman. In 1840 verkoop.

Overijsselsche Courant, 22 september 1840.

Notaris Swam begon op 5 oktober 1840 met de openbare veiling op verzoek van Gerrit Jan Krikke, fabrikant te Gramsbergen, als gemachtigde van Jan de Wilde te Zwolle. Het eerste perceel (kavel) dat geveild werd, betrof een huis met deszelfs grond en wheere, met de westelijke daaraangelegene tuin, staande aan het Slat ter Stede Hardenbergh, beland de rivier de Vecht ten westen, de stads bleeke ten zuiden, het huis van den heer Jacobus van Riemsdijk ten oosten, en de weg naar de Vecht ten noorden, bekend bij de kadastrale plans onder sectie A numero 242, als huis en erf, groot een roede en 5 ellen. Het eerste bod werd uitgebracht door Berend Lampe ad 1150 gulden. Veertien dagen later, bij de definitieve veiling, verbleef het perceel aan genoemde Lampe die verklaarde dat hij het huis en erf had aangekocht in opdracht van marktschipper Gerrit Baarslag (aktenr. 929 en 932).

Over op:
Legger 267/1: Sectie A-242. Huis en erf. Eigendom van marktschipper Gerrit Baarslag en echtgenote Hermina Bieleveld. Zij zijn op 23 december 1831 getrouwd te Stad Hardenberg.

Op 22 juni 1841 verleed notaris Willem Swam een hypotheekakte op verzoek van schipper Gerrit Baarslag. Deze verklaarde 500 gulden schuldig te zijn aan koopman Jan Santman Rutgerszoon en nog eens 500 gulden aan smid Hendrikus Meijerink, beiden woonachtig te stad Hardenberg. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente verbond hij zijn woonhuis en schuur op sectie A-242 (aktenr. 993).

In 1856 verkoop. Over op:
Legger 437/1: Sectie A-242. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Hamberg en consorten. In 1868 verkoop. Over op:
Legger 822/1: Sectie A-242. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Welleweerd. In 1874 verkoop. Over op:
Legger 956/1: Sectie A-242. Huis en erf. Eigendom van voetbode en postbode Jan Willem Keus en echtgenote Geertruid Melenberg. Zij zijn op 8 november 1867 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-143.

Op 30 mei 1874 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte, waarbij Jan Willem Keus verklaarde 400 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan mej. Geziena Christina Waalman, weduwe van Marthanus Petrus Escher te stad Hardenberg.

Anderhalf jaar later, op 27 januari 1876 werd eenzelfde hypotheek gesloten voor hetzelfde bedrag, wederom geleend van mej. Escher-Waalman.

Twee jaar later, op 15 mei 1878, registreerde de notaris nogmaals een hypothecaire akte. Dit keer ging het om 1000 gulden die hij andermaal had geleend van de weduwe Escher.


Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-242).
Provinciale Drentsche en Asser courant, 20 mei 1882.

Postbode Jan Willem Keus overleed op 16 mei 1882 te Stad Hardenberg, op den openbaren weg. Hij had gedurende ruim twaalf jaar zijn moeilijke betrekking met alle trouw, eerlijkheid en nauwgezetheid vervuld, ofschoon zijne gezondheid gedurende de laatste jaren zeer geschokt was. Door zijn leven en werken heeft Keus getoond, dat men juist niet in hoogen stand behoeft geplaatst te zijn om een nuttig lid der maatschappij te wijzen, aldus de krant ‘de Grondwet’ van 13 juni 1882.

Op 16 juni 1883 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een zgn. boedelbeschrijving van alle roerende en onroerende goederen van de gemeenschappelijke boedel van wijlen Jan Willem Keus en Geertruida Melenberg. Hij deed dat op verzoek van landbouwer Hendrik Melenberg te Engeland, als voogd over de minderjarige kinderen Aaltje, Albertus en Frederik Keus. Landbouwer Hermannes Keus te Loozerveld was toeziend voogd. Tot de onroerende goederen behoorden twee huizen en erf met tuin, schuur en erf onder de gemeente stad Hardenberg, sectie A-242 en A-243 (aktenr. 2382).

In 1897 verkocht de weduwe Keus-Melenberg het huis. Over op:
Legger 1494/2: Sectie A-242. Huis en erf. Eigendom van koopman Jacob Simon Bromet te Stad Hardenberg, koopman Salomon van Zuiden te Hoogeveen en koopman Alfred Cohen te Amsterdam.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1907 (sectie A-242).

In 1920 verkoop. Over op:
Legger 2267/1: Sectie A-242. Huis en erf. Eigendom van koopman Salomon van Gelder en diens broer Israƫl van Gelder en zus Zina van Gelder.

Salland’s Volksblad, 28 december 1923:
Advertentie van Salomon van Gelder, Hardenberg. Concurrentie onmogelijk! Tengevolge van het koude weer, kan men haast niet loopen meer.
Hierbij maak ik aan ’t publiek bekend, dat ik altijd ben present.
Echter doe ik vele zaken, in bunsings, vellen, paardeharen.
Ook betaal ik hooge prijzen, als gij komt zal ik ’t u bewijzen.

Salland’s Volksblad, 29 mei 1925:
Hardenberg. Zaterdagmorgen had hier weer een treurig ongeval plaats. De heer Israel van Gelder liep op den Haardijk bij Heemse toen de tram achter hem aankwam. De machinist belde, maar Van Gelder, die waarschijnlijk dacht dat een auto hem achterop reed, ging van den weg af en stapte op de rails met het niet te vermijden gevolg dat hij onder de locomotief kwam. Hij werd een eindweegs meegesleurd en toen de machinist stopte, werd hij deerlijk verminkt opgenomen. Dr. Boom, spoedig ter plaatse, achtte overbrenging naar ’t ziekenhuis noodig, maar op weg daarheen overleed hij reeds. Eenigen tijd later kwam de auto met haar droeve last hier weer aan. Jawel, zijn het roepstemmen den laatsten tijd om den dag des doods niet verre te stellen.

Salland’s Volksblad, 17 september 1926:
S. van Gelder is overal bekend, omdat hij alle dagen met goederen vent! Natuurlijk is hij maandag op de markt met goederen en lappen ijzer sterk. Ook wil hij in ’t vervolg Gramsbergen bezoeken! Met lappen, goederen en doeken. Ook is hij tevens zeer goedkoop en hij verkoopt daarom een heele hoop. Dus bezoekt dan nu Van Gelder, dan gaat alles goed en helder. Aanbevelend, S. van Gelder, Hardenberg.

Salland’s Volksblad, 14 oktober 1926:
Hardenberg. Hedenmiddag ging het paard van den heer S. van Gelder op hol. Het kwam met den wagen tegen het huis van den heer Eefting, waardoor de wagen omsloeg. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats.

Na diens overlijden, op 19 februari 1928, werd zusje Zina van Gelder eigenaresse.

In het archief van de voormalige gemeente Stad Hardenberg wordt deze brief bewaard, gedateerd 25 januari 1934, van burgemeester Bramer aan Hertog van Gelder te Rotterdam:
De heer A. Bromet en ondergeteekende adviseerden uw zuster Ziena van Gelder, alhier, louter in haar eigen belang, er mede accoord te gaan dat er pogingen in het werk werden gesteld, haar opgenomen te krijgen in de Joodsche Invalide te Amsterdam. Uit een schrijven van u aan uw zuster, dat ze mij liet lezen, vernam ik echter dat u dit beslist ontried. U zijt de naaste tot haar en ik wil er nu dus niet verder op aandringen, maar gevoel mij toch verplicht, nu reeds, u er op attent te maken, dat, wanneer het straks zoover komt, dat Ziena zich niet meer redden kan, wanneer haar kapitaaltje en de opbrengst van haar huis en verdere bezittingen opgeteerd is, noch de Joodsche gemeente, noch de burgerlijke gemeente alhier zich financieel alsdan meer het lot van uw zuster kan aantrekken. Uw zuster komt dan eventueel geheel voor uw rekening.

In 1941 verkoop. Over op:
Legger 2413/6: Sectie A-242. Huis en erf. Eigendom van rijwielhersteller en -handelaar Hendrik Jan Zweers en echtgenote Anna Oelen. In 1954 boedelscheiding. Over op:
Legger 3373/1: Sectie A-242. Huis en erf. Eigendom van handelaar in rijwielen en ijzerwaren Wessel Rulof Zweers. Huisnr. A-143. In 1955 hermeting en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1955 (sectie A-3251).

Legger 3373/8: Nieuwe sectie A-3251. Twee huizen en erf aan den Ouden Bosch. In 1956 sloping en stichting. Over op:
Legger 3373/10: Sectie A-3251. Schuur en erf.