Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 100 als sectie A-29 (huis en erf) ten name van kastelein Jan van Munster.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-29).

Legger 100/2: Sectie A-29. Huis en erf. Eigendom van kastelein, logementhouder en paardenpostmeester Jan van Munster en echtgenote Anna Arnolda Victor. Zij zijn op 10 juli 1812 getrouwd te Wilsum. Jan van Munster overleed op 14 mei 1842.

Overijsselsche courant, 8 november 1842.

Legger 368/9: Sectie A-29. Huis en erf. Eigendom van Anna Arnolda Victor, weduwe van Jan van Munster.

Op 30 april 1853 verleed notaris Swam de akte van boedelscheiding tussen:
– Anna Arnolda Victor, weduwe van Jan van Munster Fzn.
– Louisa Gezina van Munster en echtgenoot logementhouder Albert Heetderks van Munster
– Hendrika Johanna van Munster en echtgenoot bakker Hermannus Hurink.
Tot de gezamenlijk bezeten boedel behoorde o.a. het woonhuis op sectie A-29 aan de Grootestraat te stad Hardenberg. Dat perceel werd bij de boedelscheiding toebedeeld aan Albert Heetderks van Munster en Louisa Gezina van Munster.

Legger 407/2: Eigendom van logementhouder Albert Heetderks van Munster en echtgenote Louisa Gezina van Munster. Zij zijn op 23 september 1842 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-19. In 1876 samengevoegd met het naastgelegen perceel sectie A-30 tot sectie A-1412. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1876 (sectie A-1412).
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1412).

Legger 407/30: Nieuwe sectie A-1412. Huis en erf. Huisnrs. A-19 en A-20. In 1878 expiratie vrijdom. Over op:
Legger 407/31: Sectie A-1412. Huisnr. A-19. Albert Heetderks van Munster overleed op 6 augustus 1880. Nog datzelfde jaar volgde een boedelscheiding. Over op:
Legger 1165/16: Sectie A-1412. Eigendom van Louisa Gezina van Munster, weduwe van Albert Heetderks van Munster (en consorten). In 1882 overboeking. Over op:
Legger 1195/16: Eigendom van Jan Frederik Heetderks van Munster en echtgenote Bernharda Gezina Bohlin. Zij zijn op 2 februari 1889 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1888 nog bijbouw. Over op:
Legger 1195/24: In 1888 verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1888 (sectie A-1412).

Legger 1195/25: Sectie A-1412. Huis en erf. Huisnr. A-19. Jan Frederik Heetderks van Munster overleed, kinderloos, op 28 januari 1899. In 1900 volgde boedelscheiding. Over op:
Legger 1166/15: Eigendom van hoofdonderwijzer Antoni Arnoldus Heetderks van Munster en echtgenote Petronella Hermanna van den Nulft. In 1901 verkoop. Over op:

Prentbriefkaart van Hotel Van Munster.

Legger 1608/1: Eigendom van Theophile Pierre Mari Oosthout. In 1910 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-2210).

Legger 1608/3: Nieuwe sectie A-2210. Huis en erf aan de Grootestraat.

Theophile Oosthout verkocht zijn ‘Hotel Oosthout’ met koffiehuis en stalhouderij in 1911 voor 12.000 gulden aan Willem Baving uit Dedemsvaart. Op de begane grond was een ruime gelagkamer met biljart en tapkast, met daarachter een woon- en slaapkamer, een eet- en zitkamer en een keuken. Op de bovenverdieping waren tien logeerkamers, een alkoof en dienstbodekamers.

Links de manufacturenzaak van Weitkamp. Rechts het hotel Baving.

Legger 1932/2: Eigendom van hotelhouder Willem Baving. Op 6 mei 1911 arriveerde hij uit Avereest, met zijn vrouw Hilligje Keuken en twee dochters: Alberdina Margaretha en Wilhelmina Alberta. In 1915 al aangesloten op het telefoonnet met aansluitnummer 3. In 1924 gedeeltelijke sloop.

Prentbriefkaart van de Voorstraat, met rechts het Bondshotel Baving.
Kadastrale hulpkaart, anno 1924 (sectie A-2210).
Prentbriefkaart met echte foto van de Voorstraat. Rechts het stadhuis. Links verderop Hotel Baving.

Salland’s Volksblad, 21 januari 1927:
Kloosterhaar. Donderdagmiddag half vier daalde, vermoedelijk ten gevolge van den mist, het postvliegtuig Hamburg-Amsterdam waarin gezeten waren zes personen, Duitschers en Engelschen, nabij de boerderij van den heer A. Weerts te Kloosterhaar. Weerts belde hotel Baving op, waarna spoedig twee auto’s vertrokken om de poststukken naar Hardenberg te brengen, alsmede de passagiers. Een viertal personen vertrok met den trein van 7.15 naar Amsterdam terwijl de anderen in hotel Baving logeerden om heden vrijdag met het vliegtuig te vertrekken. Dit zeldzame voorval lokte veel nieuwsgierigen.

Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-2210).

Legger 1932/4: Sectie A-2210. Huis en erf. In 1937 verkoop. Over op legger 2810/2 en 2811/2 (zie Voorstraat 30).

De Vechtstreek van 27 februari 1937 schreef:
Verkoop Hotel Baving. Door bemiddeling van den architect den heer Van Straten is het Hotel Baving met den tuin alhier verkocht en wel aan den heer J. Brouwer de linkerhelft en aan den heer H.D. Sierink de rechterhelft.

Advertentie in De Vechtstreek van 26 juni 1937:
Aanbesteding op vrijdag 2 juli om 4 uur in het café Leering, voor den heer J. Brouwer van een kleine verbouwing van de westelijke helft van het voorm. hotel Baving. Bouwkundig Bureau Van Straten.

Dezelfde krant schreef op 10 juli 1937:
Aanbesteding. Bij de onder architectuur van het bouwkundig bureau Van Straten gehouden aanbesteding van het verbouwen van de linkerhelft van het voormalige hotel Baving, zulks voor rekening van den heer J. Brouwer, werd als laagste ingeschreven door: B.J. van Dijk te Lutten (f. 770).

In 1937 splitsing en en verbouw woning. Over op:
Legger 2810/2: Sectie A-2854. Huis en erf. Eigendom van trambeambte en later hotelhouder Jan Brouwer en echtgenote Aaltje Dieuwke Meinesz. Zij zijn op 26 juli 1918 getrouwd in Heemse.

De Vechtstreek van 9 oktober 1937:
Hardenberg. Zakennieuws. Als er één gebouw is, dat van verandering kan spreken, dan is het wel het Hotel Baving. Eens was het, toen het bekend stond als ‘Hotel Van Munster’ en toen spoor en auto het snelle verkeer nog niet vergemakkelijkten, de door de reizigers, die plaatsen uit wijde omgeving bezochten, zeer gewaardeerd verblijf van overnachting! We zullen hierover niet verder uitweiden en ons bezig houden met het heden, dat zoo zeer afwijkt van wat ‘eens was’. Het ruime perceel heeft een tweeledige bestemming gekregen met daaraan voorafgaande uit- en inwendige sterke wijziging. Het oostelijk deel, door den heer H.D. Sierink aangekocht – in ons vorig nummer deed een advertentie mededeling van de opening der zaak – heeft een andere pui gekregen, met groote spiegelruit en keurige etalage. Binnen treft ons de vriendelijke winkel, waar veel artikelen, vooral die, welke met den naam ‘delicatessen’ worden aangeduid, tot koopen uitnoodigen: vleesch- en vischconserven in de allerbeste merken. Verkade’s en Paul C Kaiser-biscuits en ander bakwerk, bonbons, chocolade en ook de gewone kruidenierswaren! De heer Sierink vertelde ons dat hij zich bij dat alles toelegt op de betere kwaliteiten! En nu de westzijde, minder sterk afwijkend van de vroegere bestemming en geëxploiteerd door de heer Brouwer. De royale gang voert links naar de groote zaal waar vergaderingen en feestelijkheden kunnen worden gehouden. Ze is helemaal opnieuw geschilderd en behangen en ziet er keurig uit. Verder is er een klein zaaltje voor kleinere gezelschappen. Een gemakkelijke trap leidt naar boven, waar de ruime logeerkamers, voorzien van stroomend water een uitstekend nachtverblijf waarborgen! We wenschen den beiden exploitanten gaarne succes!

Kadastrale hulpkaart, anno 1938 (sectie A-2854 en A-2855).

In 1938 verbouw. Over op:

Geheel links de manufacturenzaak van Weitkamp, gevolgd door Hotel Brouwer en drogisterij Bennink.

Jan Brouwer overleed op 8 april 1967 in Hardenberg.
Legger 2810/3: In 1969 hermeting enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-2854 en A-2855).

Legger 2810/4: Nieuwe sectie A-2854. Huis en tuin. In 1974 verkoop klein deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1974 (sectie A-4529 en A-4530).

Legger 2810/7: Nieuwe sectie A-4529. Huis en tuin aan de Voorstraat 31. Eigendom van weduwe Brouwer-Meinesz. In 1981 verkoop. Over op:
Legger 4734/1: Eigendom van G. Muis te Bruchterveld. Deze opende er op 9 april 1983 het café De Pub. Vanaf mei 2008 was er het Eethuys De 4 Seizoenen gevestigd.