Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 128 als sectie A-57 (huis en erf), eigendom van de erfgenamen van Johanna Elisabeth van Riemsdijk.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-57).

Legger 128/1: Sectie A-55. Huis en erf. Eigendom van de erfgenamen van Johanna Elisabeth van Riemsdijk, weduwe van Johannes Wilhelmus van Riemsdijk en van Johann Wilhelm Führmann. Johanna Elisabeth was op 17 juli 1830 overleden te Stad Hardenberg. In 1838 verkoop. Over op:
Legger 251/1: Eigendom van grofsmid Evert Amsink en echtgenote Geertruida Mulder. Zij zijn op 8 mei 1830 getrouwd in Meppel. Splitsing en stichting in 1839. Over op legger 258/1 en 259/1 en 259/2.

Op 22 juli 1839 verleed notaris Antoni van Riemsdijk een obligatie met hypotheek op verzoek van smid Evert Amsink en echtgenote Geertrui Mulder, voorheen woonachtig te Meppel en thans ter stede Hardenbergh. Zij verklaarden 600 guldens schuldig te zijn aan winkelierster Aaltjen Santman te stad Hardenberg. Als onderpand verbonden ze het oostelijke gedeelte van een stuk gronds en wheere, liggende op het zogenaamde Oosteinde der steede Hardenbergh, aan de Voorstraat, noordzijde, hebbende ten oosten een straat of steeg na de rivier de Vecht, sectie A-57 (aktenr. 1353).

Kadastrale hulpkaart, anno 1839 (sectie A-1051, A-1052 en A-1053).

Legger 258/1: Nieuwe sectie A-1051. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Hendrik Bruinink of Brunink en echtgenote Hendrikjen Venebrugge. Zij zijn op 1 november 1807 getrouwd te Hardenberg. In 1850 redres. Over op legger 261/2.
Legger 259/1: Nieuwe sectie A-1052. Huis en erf. Eigendom van grofsmid Evert Amsink. In 1866 bijbouw. Over op legger 259/3 en 259/4.
Legger 259/2: Nieuwe sectie A-1053. Smederij en erf. Eigendom van grofsmid Evert Amsink.

Kadastrale hulpkaart, anno 1866 (sectie A-1282 en A-1283).

Legger 259/3: Nieuwe sectie A-1282. Huis en erf. In 1876 vereniging met perceel sectie A-1283. Over op legger 259/6.
Legger 259/4: Nieuwe sectie A-1283. Smederij en erf. In 1876 vereniging met perceel sectie A-1282. Over op legger 259/6.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1051 en A-1417).

Legger 259/6: Nieuwe sectie A-1417. Huis en erf. Eigendom van grofsmid Evert Amsink en echtgenote Geertruida Mulder. Huisnr. A-49. In 1895 boedelscheiding. Over op legger 1465/3.
Legger 261/2: Sectie A-1051. Huis en erf. Eigendom van Johanna Wilhelmina Maria Putman Cramer, weduwe van Zeger de Jongh.

Notaris Willem Swam begon op 16 juni 1853 met de eerste openbare veiling van vastgoed van Johanna Wilhelmina Maria Putman Cramer, weduwe van Zeger de Jongh te Wierden. Tot het vastgoed behoorde het woonhuis, met grond en wheere, staande in de Voorstraat tussen de woonhuizen van Amsink en Tangenberg, sectie A-1051. Het eerste bod werd uitgebracht door Gerrit Jan Bruins te Heemse, hetgeen meteen werd verhoogd door kerkelijk ontvanger Berend Nijzink te Heemse. Twee weken later, op 30 juni, werd de definitieve veiling gehouden. Daarbij werd eerst een hoger bod uitgebracht door koopman Machiel Levi Roos, vervolgens door kandidaat-notaris Gerhard Jan Swam te Gramsbergen. Uiteindelijk bleek de verkoper niet tevreden met de geboden bedragen en besloot de verkoop niet te gunnen (aktenr. 2022 en 2027).

Over op legger 374/1.
Legger 374/1: Sectie A-1051. Huis en erf. Eigendom van burgemeester en notaris Willem Swam te Gramsbergen en echtgenote Willemina Bosch. Mede-eigenaren waren koopman Jan Boerink Rigterink te Gramsbergen en echtgenote Machtilda Johanna Swam. Huisnr. A-48.

Notaris Swam overleed begin 1875, waarna zijn erfgenamen diens nagelaten vastgoed publiek lieten verkopen. Daarbij werd het huis op sectie A-1051, verhuurd aan de tuinman Dirk Johannes Vester en echtgenote Geertruida Brunink, als kavel 41 aan de huurders verkocht.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 2 augustus 1875.

Over op legger 1003/3.
Legger 1003/3: Sectie A-1051. Huis en erf. Eigendom van tuinman Dirk Johannes (Derk Jan) Vester en echtgenote Geertruida Bruinink. In 1877 verkoop. Over op legger 1042/3.
Legger 1042/3: Sectie A-1051. Huis en erf. Huisnr. A-48. Eigendom van kleermaker Gerrit Jan Brunink en echtgenote Rika Leijerik. Zij zijn op 13 juni 1843 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1886 bekrachtiging testament. Over op legger 1262/3.
Legger 1465/3: Sectie A-1417. Huis en erf. Huisnr. A-49. Eigendom van grofsmid Roelof Amsink en echtgenote Koopje Nitters. Zij zijn op 28 mei 1875 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1898 successie. Over op legger 1025/9.
Legger 1025/9: Sectie A-1417. Eigendom van smid Roelof Amsink en consort smid Everhardus Amsink. In 1908 verbouw. Over op legger 1025/15.
Legger 1025/15: Sectie A-1417. In 1909 hermeting. Over op legger 1025/17.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1909 (sectie A-2188 en A-2190).

Legger 1025/17: Nieuwe sectie A-2190. Huis en erf. In 1911 boedelscheiding. Over op legger 1953/6.
Legger 1262/3: Sectie A-1051. Huis en erf. Eigendom van Gerrit Johannes Geertman (minderjarige zoon van Herm Geertman en Mina Brunink). Mede-eigenares was Jennigjen ten Brinke, weduwe van Herm Geertman. In 1909 hermeting. Over op legger 1262/4.
Legger 1262/4: Nieuwe sectie A-2188. Huis en erf. In 1909 verkoop. Over op legger 1880/3.
Legger 1880/3: Sectie A-2188. Eigendom van winkelier Jan Willem Schutte. In 1911 afgebrand en herbouwd.

Het Salland’s Volksblad van 16 juni 1911:
Zondagmiddag brak hier plotseling brand uit. Het huis van den winkelier J.W. Schutte brandde geheel af, terwijl S. zelf afwezig was. Het vee werd gered; van den inboedel en de winkelgoederen slechts weinig. De brandspuit was spoedig aanwezig en hield de belendende percelen nat. Huis en inboedel waren, naar men ons meedeelt, verzekerd voor tezamen 3200 gulden.

In diezelfde krant:
Dankbetuiging. Ondergeteekende gevoelt zich gedrongen zijn dank te betuigen aan allen die hem bij den brand van zondag jl. de behulpzame hand hebben geboden door te redden, wat gered kon worden. Tevens geeft hij kennis dat hij thans woonachtig is in het huis van G. Hamberg aan de markt en hoopt daar voorlopig zijn zaak zoo goed mogelijk voort te zetten. J.W. Schutte.

Over op legger 1880/4.
Legger 1880/4: Sectie A-2188. Huis en erf. In 1911 herbouw. Over op legger 1880/5.
Legger 1880/5: In 1919 verkoop. Over op legger 2204/1.

Prentbriefkaart van ’t Oosteinde, gezien richting Voorstraat. Het twee verdiepingen hoge pand rechts (achter de mensen) is het woon-/winkelhuis van de familie Amsink.

Legger 1953/6: Sectie A-2190. Huis en erf. Eigendom van smid Everhardus Amsink en echtgenote Hanna Meijer. Zij zijn op 11 mei 1894 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1913 gedeeltelijke sloop en herbouw. Over op legger 1953/11.
Legger 1953/11: Sectie A-2190. Huis en erf. In 1917 successie. Over op legger 2126/7.
Legger 2126/7: Sectie A-2190. Huis en erf. Eigendom van smid Everhardus Amsink en Hanna Meijer. In 1922 bijbouw. Over op legger 2126/12.

Briefhoofd van Everhardus Amsink, anno 1926.
Het Oosteinde, met links koperslager Sierink en rechts smederij Amsink.

Legger 2204/1: Sectie A-2188. Eigendom van Hendrikje Schutte. In 1919 verkoop. Over op legger 1964/2.
Legger 2126/12: Sectie A-2190. In 1932 bijbouw en vereniging. Over op legger 2126/14.

Legger 1964/2: Sectie A-2188. Huis en erf. Eigendom van vrachtrijder, stalhouder en expediteur Egbert Renkema en echtgenote Gerritdina Bakker.

Renkema liet het pand in 1926 verbouwen waarbij de onderverdieping werd ingericht als bergplaats voor rijtuigen en een auto. De woning bevond zich op de tweede etage. In datzelfde jaar begon de ‘vrachtrijder’ als begrafenisondernemer, waarvoor hij een lijkwagen ter beschikking had. Enkele jaren later werd ook nog een autobus aan het wagenpark toegevoegd. Renkema verkocht brandstoffen als steenkool, gewassen antraciet en bruinkool-briketten, eierkolen en cokes. De gebroeders Renkema, de zoons van Egbert, waren mannen met technisch inzicht, want in de zomer van 1930 construeerden zij eigenhandig en – volgens de krant – op vernuftige wijze een heuse motorboot. Men kon het vaartuig iedere avond op de Vecht horen ronken… Over op legger 1964/4.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1932 (Sectie A-2665).

Legger 2126/14: Nieuwe sectie A-2665. Huis, schuur en erf. In 1936 stichting. Over op legger 2126/15.
Legger 1964/4: Sectie A-2188. Huis, bergplaats en erf. In 1934 verbouw. Over op legger 1964/8.
Legger 1964/8: Sectie A-2188. Huis, bergplaats en erf. Egbert Renkema overleed op 15 januari 1932 te Stad Hardenberg. In 1934 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de bouw van een stookplaats. In 1935 boedelscheiding. Over op legger 2768/3.
Legger 2768/3: Sectie A-2188. Eigendom van Gerritdina Bakker, weduwe van Egbert Renkema.

Advertentie in De Vechtstreek van 4 januari 1936:
Notaris Schut te Heemse is voornemens maandag 6 januari 1936 om half acht in het Hotel Baving te Stad Hardenberg te verkopen: voor mej. de weduwe E. Renkema, een autogarage met keuken en bovenhuis op mooien stand aan de Voorstraat te Stad Hardenberg, vlak bij de Markt, groot 1.42 are, staande op f. 2222,-

Dezelfde krant schreef een week later:
Onderhandse aankoop. Naar wij vernemen is de heer R. Bosch bij onderhandse koop voor f. 2400,- eigenaar geworden van het perceel aan de Voorstraat, thans bewoond door mej. de wed. Renkema.

Briefhoofd, anno 1936.

In 1936 verkoop. Over op legger 2220/9.
Legger 2126/15: In 1946 boedelscheiding. Over op legger 3070/5.
Legger 3070/5: Sectie A-2665. Huis, schuur en erf. Eigendom van Janna Amsink en Roelof Amsink. In 1947 verleende de gemeente vergunning voor de verbouw van de woning (verbouw tot dubbele bewoning van een woon-/winkelhuis). In 1953 successie. Over op legger 2814/8.

Prentbriefkaart van de Voorstraat. Links het winkelpand van de fam. Frank, gevolgd door het in 1911 gebouwde pand (met erker) van manufacturier Jan Willem Schutte. Op deze foto is het pand al in gebruik als schilderswerkplaats door Roel’f Bosch, getuige het reclamebord boven de entree.

Legger 2220/9: Sectie A-2188. Eigendom van schilder en winkelier Roelof Bosch. In 1956 vereniging. Over op legger 2220/17.
Legger 2814/8: Sectie A-2665. Huis, schuur en erf. Eigendom van koopman Roelof Amsink en Teuntje Meeuwis. Zij zijn op 16 oktober 1943 getrouwd te Amsterdam. In 1956 vereniging. Over op legger 2814/11.

Kadastrale hulpkaart, anno 1956 (sectie A-3306 en A-3307).

Legger 2814/11: Nieuwe sectie A-3307. Huis, schuur en erf. Roelof overleed op 27 juni 1964, waarna Teuntje op 9 oktober 1967 hertrouwde met Zwaantinus Middendorp. In 1965 verkoop deel van perceel. Over op legger 2814/14.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3806 en A-3807).

Legger 2814/14: Nieuwe sectie A-3807. Huis, erf en schuur. In 1965 successie. Over op legger 3809/3.
Legger 2220/17: Nieuwe sectie A-3306. Huis en erf. In 1960 verkoop. Over op legger 3360/5.
Legger 3360/5: Sectie A-3306. Eigendom van manufacturier Herman Isidor Heilbron. In 1965 verkoop deel van perceel. Over op legger 3360/7.
Legger 3809/3: Sectie A-3807. Huis, schuur en erf. Eigendom van Teuntje Meewis, weduwe van Roelof Amsink. In 1965 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de verbouw van het winkelpand. Over op legger 3809/4.
Legger 3360/7: Nieuwe sectie A-3806. Huis en erf. In 1967 vereniging. Over op legger 3360/8.
Legger 3360/8: Nieuwe sectie A-4041. Twee huizen en erf. In 1967 verbouw. Over op legger 3360/9.
Legger 3360/9: Sectie A-4041. Winkelhuis, werkplaats en erf. In 1972 stichting. Over op legger 3360/10.
Legger 3360/10: Winkelhuis, werkplaats en erf.