In een bijzondere collectie archiefstukken, afkomstig van de families van Riemsdijk en Soeters, toegang 212.1 in het Historisch Centrum Overijssel, wordt als inventarisnummer 54 de oudst bekende bouwaanvraag bewaard die betrekking heeft op Hardenberg. Het dossier bevat een brief, gedateerd 10 juli 1802, gericht aan het Intermediair administratief gemeentebestuur der Stad Hardenbergh:

Geeven met verschuldig respect te kennen Willem Middendorp en ehevrouwe Henderkien van der Heijde, hoe dat zij req(uiran)ten hunne tegenswoordige wooning alhier ter steede met 1 meij 1803 zullende moeten verlaaten, zich genooddrongen vinden en teevens geresolveert zijn, om, indien de daartoe benodigde plaats door UL(ieden) mochte worden geaccordeerd, op den sloot aan het Oost-einde deezer stad, naast het huis van C. Stolte, wed. Van Riemsdijk, een nieuw woonhuis te doen optimmeren. Alwaarom dan req(uiran)ten te rade zijn geworden UL(ieden) door deezen te verzoeken, dat door UL(ieden) ter plaatse voorz(eid) de tot aanbouw van opgem(eld) woonhuis benoodigde grond aan req(uiran)ten moge worden aangeweezen en vergund. Ofte etc., ’t welk doende. J. van Riemsdijk, dr. q.q.

De brief was geschreven door Jacobus van Riemsdijk in opdracht van het echtpaar Willem Middendorp en Hendrikje van der Heide. Zij moesten kennelijk hun gehuurde woning verlaten en hadden een mooi plekje gevonden aan het einde van de bebouwing, aan het Oosteinde van de stad. Het verzoek werd door het stadsbestuur ingewilligd, met dien verstande dat:

’t Verzoek ten requeste gedaan, wort geaccordeerdt, mits de requestranten met 1 meij dezes jaar ’t te bouwene woonhuis zullen hebben volbouwd, in dezelve rooijing en richting als ’t woonhuis van vrouwe C. Stolte, wed. J. van Riemsdijk, waar toe zij de tijdelijke regering bij ’t leggen der fondamenten ter plaatse zullen hebben te convoceeren, voorts zullen zij de voor- en oostzijde des huizes met steen moeten opmetzelen, en van ’t woonhuis van de wed. Van Riemsdijk moeten afblijven op de distantie van agt voeten om te strekken tot een gemeenen gang; terwijl zij verders verplicht zullen zijn hier ’s jaarlijks te betaalen ’t gewoone schoorsteengeld. Ita actum in senatu binnen Hardenbergh op de 5 janu. 1803. G. Nijman. Ant. van Riemsdijk, secretaris.

Schipper Willem Middendorp was in 1764 geboren te Ommen en in 1788 te Hardenberg getrouwd met Henrica van der Heide uit die stad. Het door hen in 1802 gebouwde woonhuis werd in 1832 voor het eerst ‘in kaart gebracht’ door het kadaster. We vinden het terug op de oudste legger 97 als sectie A-84. Die locatie is nu bekend als Oosteinde 24.

Weduwnaar Willem Middendorp was op 18 juni 1831 te stad Hardenberg overleden. Zijn vrouw overleed al op 5 oktober 1819, op 59-jarige leeftijd.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (Sectie A-84).

Legger 97/1: Sectie A-84. Huis en erf. Eigendom van de erfgenamen van schipper Willem Middendorp, weduwnaar van Henrica van der Heide. Dit waren zoon Jan Middendorp en echtgenote Matta Baarslag. Zij waren op 25 oktober 1823 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1859 boedelscheiding. Over op:
Legger 477/1: Sectie A-84. Huis en erf. Eigendom van Frederik Middendorp en echtgenote Willemiena Hamberg. Zij zijn op 16 mei 1857 getrouwd te Stad Hardenberg. Frederik Middendorp overleed op 18 juni 1866 te Stad Hardenberg. De eigendom verviel op dochter Mattha Middendorp en echtgenoot winkelier Herbert Anton Meijer. Zij zijn op 6 november 1880 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-70 en A-71.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-84).

In 1898 verkoop. Over op:
Legger 1532/1: Sectie A-84. Huis en erf. Eigendom van koopman Herbert Anton Meijer en Martha Middendorp. In 1902 stichting en bijbouw. Over op:
Legger 1532/3: Sectie A-84. Huis, schuur en erf. In 1911 bijbouw en redreskaart. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2285)
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2285).

Legger 1532/5: Nieuwe sectie A-2285. Huis, schuur en erf. In 1938 verkoop. Over op:
Legger 2857/1: Sectie A-2285. Huis, schuur en erf. Eigendom van groentehandelaar Herbert Anton Meijer Fzn. In 1938 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor sloop van het bestaande en bouw van een nieuw woon-/winkelhuis. Over op:
Legger 2857/2: In 1951 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 2857/3: In 1960 bijbouw. Over op:
Legger 2857/4: In 1965 verkoop klein deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3811).

Legger 2857/5: Nieuwe sectie A-3811. Huis, erf en pakhuis. In 1971 verkoop. Over op:
Legger 4109/1: Sectie A-3811. Eigendom van groentehandelaar Frederik Meijer. In 1975 verkoop klein deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 10 april 1975 (sectie A-4575).

Legger 4109/2: Nieuwe sectie A-4575. Huis, winkel en erf. In 1976 verbouw. Over op:
Legger 4109/3: Winkelhuis. Oosteinde 24. Groenten-, fruit- en notenzaak.

In 1989 begon Freek Meijer een Jamin Verwenwinkel in het woongedeelte van het pand. De heer Groot Karsijn nam de groentewinkel over en vestigde zich in 1995 op Oosteinde 30a. Op 4 maart 1995 begon de familie Meijer met een lingeriezaak.