Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 196 als sectie A-9 ten name van koopman Engelbertus Zweers.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-9).

Kadastrale geschiedenis:
Legger 196/2: Sectie A-9. Huis. Eigendom van koopman Engelbertus Zweers, weduwnaar van Zwaantjen Tieberts. Verkoop. Over op:
Legger 96/7: Eigendom van bakker en winkelier Harmen Meijerink. Hij was op 25 mei 1816 te Hardenberg getrouwd met Gezina Brandt uit stad Hardenberg.

In het archief van de stad Hardenberg is een brief bewaard gebleven van de burgemeester, gedateerd 11 juni 1851, gericht aan de Commissaris des Konings:
Ik heb de eer uwe Excellentie te berigten dat in de afgeloopene nacht ruim half 12 ure een zware brand is uitgebarsten bij den bakker en winkelier Harm Meijerink alhier, welke brand reeds verontrustende vorderingen had gemaakt alvorens de beide brandspuiten het eerste water konden geven. Door de goede werking der spuiten, geholpen door windstilte, was men de brand spoedig meester. Huis, inboedel en koopmansgoederen waren voor brandschade verzekerd. Voorhuis, winkel, zijkamer en keuken zijn genoegzaam geheel uitgebrand.

Provinciale Over─│sselsche en Zwolsche courant, 17 juni 1851.

Harmen overleed op 14 mei 1853, op 58-jarige leeftijd. In 1856 volgde boedelscheiding. Over op:
Legger 447/2: Eigendom van winkelierster Gezina Brandt, weduwe van Harmen Meijerink.

Notaris Swam verleed op … 1857 een testament op verzoek van Gezina Brand, weduwe van Harm Meijrink. Zij verklaarde o.a. de volgende onroerende goederen te bezitten:
een woonhuis met grond en wheere, staande in de Voorstraat ter stede Hardenbergh, kadaster nummer 9, groot 3 roeden en 50 ellen, met een daarachter gelegen stuk weiland nummer 8, groot 50 ellen
een perceel bouwland, Zweerskamp, nummer 589, groot 63 roeden en 70 ellen
– een perceel hooiland, het Rutgersveldjen, nummer 596, groot 82 roeden en 80 ellen
– een perceel bouwland, de Kimpenkorst, nummer 424, groot 1 bunder, 71 roeden en 40 ellen
c.s.
Zij bepaalde dat alle onroerende goederen na haar dood zouden vererven op haar zoon Hendrik Meijerink die bij haar inwoonde. Daartegen werd hij verplicht een bedrag van 4.750 gulden in de gemeenschappelijke boedel te brengen ten behoeve van zijn broers en zus (aktenr. 2405).

Op 7 november 1861 liep de woning van bakker en winkelier Meijerink opnieuw brandschade op. Vervolgens werd ter plaatse nieuwbouw gerealiseerd.

Arnhemsche courant, 9 november 1861.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1863. Na de brand is nieuwbouw gepleegd aan beide zijden van de Kromme Steeg (sectie A-1246).

Legger 447/9: Nieuwe sectie A-1246. Huis en erf. In 1869 verkoop.

Notaris H. Jonkers te Den Ham begon op donderdag 29 april 1869 met de eerste inzate van de openbare veiling van het vastgoed namens de onherroepelijk gemachtigden van Gezina Brand, weduwe van Herm Meijerink en van winkelier, bakker en landbouwer Hendrik Meijerink. De verkoop betrof o.a. het woonhuis, erf en perceel grond sectie A-8 en A-1246 (aktenr. 1307). De onherroepelijk gemachtigden waren de kredietverstrekkers van de fam. Meijerink, namelijk de directeuren van de n.v. de Credietvereeniging te Amsterdam. De hypotheek was op 3 oktober 1866 aangegaan voor notaris Kluvers te Hellendoorn.

Legger 685/3: Eigendom van broodbakker Barend Willem Stulen en echtgenote Klazina Hillegonda Odink. Mede-eigenaresse was Johanna Berendina Zweers, weduwe van bakker Jan Willem Eckhardt. In 1869 expiratie gebouwd. Over op:

Carte-de-visite van bakker Jan Willem Eckhardt (1836-1871).
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 16 november 1870.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 25 augustus 1871.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 5 september 1871.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 14 november 1871.

Legger 910/3: Sectie A-1246. Eigendom van bakker Derk Eckhardt en mede-eigenaresse Johanna Berendina Eckhardt-Zweers. Huisnr. A-6.

Op 27 september 1878 verleed notaris Gerard de Meyier te Heemse een verkoopakte waarbij landeigenaar Dirk Zweers Berendszoon en mej. Hendrika Aleida Zweers hun in eigendom toebehorende onverdeelde helft van het woon- en winkelhuis, tevens ingerigt tot bakkerij met erf en grond op sectie A-1246 voor 1200 gulden overdroegen aan bakker en winkelier Dirk Eckhardt (aktenr. 26). Verkopers verklaarden dat de onroerende goederen door bakker Barend Willem Stulen en echtgenote Klasina Hillegonda Odink waren aangekocht op een openbare veiling op 29 april 1869, gehouden door notaris Jonkers te Den Ham. De aan bakker Barend Willem Stulen behorende onverdeelde helft was bij testamentaire dispositie overgegaan op bakker Dirk Eckhardt als zijn universeel erfgenaam.

Legger 1103/3: Eigendom van bakker en winkelier Dirk Eckhardt en echtgenote Hermance Helderman. Zij zijn op 5 april 1876 getrouwd in Den Ham.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1246).

In 1901 redres. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie A-1723).

Legger 1103/8: Nieuwe sectie A-1723. Huis en erf. In 1904 inwendige verandering. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-1723).
Prentbriefkaart met een afbeelding van fotograaf Comprecht Sanders Salomonszoon uit Coevorden, anno 1910. Links het stadhuis van Hardenberg, gevolgd door de hervormde kerk (Voorstraat 53 hebben we aangeduid op de gevel van het pand op de hoek van de Voorstraat en de Kromme Steeg).
Op deze prentbriefkaart is het grote woonhuis rechts nog beter zichtbaar.

Legger 1103/10: In 1915 inwendige verandering. Over op:
Legger 1103/13: In 1926 inwendige vertimmering en vernieuwing. Over op:
Legger 1103/14: Huis, garage en erf. Eigendom van Johanna Hendrika Eckhardt, weduwe van Gerhard Willem Elinardo Frijling en echtgenote van Hendrik Jan Kattenwinkel.

In 1931 verleende de gemeente Stad Hardenberg een vergunning aan H.J. Kattenwinkel voor het vernieuwen van zijn herenhuis en het oprichten van een garage op het kadastrale perceel sectie A-1723, onder architectuur van de gebroeders G. en W. Wierenga te Coevorden. In 1932 redres. Over op:

Blauwdruk, behorend bij bouwvergunning anno 1931 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-1723).

Legger 1103/15: In 1933 verbouw. Over op:

Authentiek pillendoosje met recept van dokter Kattenwinkel (3 x daags 4 pillen)…
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is MMHCO01_000086635_mpeg21_p002_image-1.jpg
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 20 juni 1934.

Legger 1103/16: In 1935 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1935 (sectie A-2758).

In 1936 verleende de gemeente Stad Hardenberg een vergunning aan dokter J.W. Brinkman (huurder van de woning van Kattenwinkel) voor het veranderen van de inrichting (bouw keuken met bijkeuken) op het kadastrale perceel A-2758.

Legger 1103/17: Nieuwe sectie A-2758. Huis en erf aan de Grootestraat. In 1956 verkoop. Over op:
Legger 3439/1: Eigendom van G.H. Otterman, elektrotechnisch installateur.

Gerard Hendrik Otterman was ter plaatse al in 1935 begonnen met zijn elektrozaak. Hij was in dat jaar te Hardenberg getrouwd met Jeltje Jongsma. Voordien was het pand ook als elektro-technisch bureau in gebruik, maar dan van de gebroeders B. en B.G. Coes die op 19 november 1932 hun verbouwde en vernieuwde winkel op het toenmalig adres Voorstraat A-5 openden.

In 1956 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de verbouw van het woon-/winkelhuis. Over op:
Legger 3439/2: Winkel, woonhuis, garage, erf en schuur. In 1965 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3795).

Legger 3439/3: Nieuwe sectie A-3795. Winkel, woonhuis, garage en schuur.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-3795).

In 1975 verkoop. Over op:
Legger 4396/1: Eigendom van elektricien W. Otterman te Voorstraat 53. In 1976 verbouw.

In 1994 werd de bestaande bebouwing vervangen door complete nieuwbouw onder de noemer Westerpoort. Het complex werd in 1996 in gebruik genomen, met de adressen Voorstraat 53, 55 en 57. Sinds 2005 is Euwijk Optiek gevestigd aan de Voorstraat 53.