Legger 691/1: Sectie A-305. Bouwland. Eigendom van predikant Johannes Jacobus Ehl Weurdinge te Gramsbergen. In 1866 stichting woonhuis. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 27 juli 1866 (sectie A-1306 en A-1307).

Legger 691/3: Nieuwe sectie A-1306. Huis en erf. Het naastgelegen woonhuis op perceel A-1307 was eigendom van de weduwe van kleermaker Hendrik Ensink. In 1867 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 25 maart 1867 (sectie A-1332).

Legger 796/2: Nieuwe sectie A-1332. Huis en erf op den Roeterskamp. Eigendom van dominee Johannes Jacobus Ehl Weurdinge en consorten te Gramsbergen. In 1872 verkoop. Over op:
Legger 909/1: Eigendom van de hervormde diaconie van Gramsbergen. In 1873 verkoop. Over op:
Legger 932/1: Eigendom van de minderjarige Derk Flierman. In 1876 verkoop. Over op:
Legger 1006/2: Sectie A-1332. Huis en erf. Huisnr. B-15. Eigendom van kleermaker Albertus Vlierman en echtgenote Hinderika Temme. Zij zijn op 29 juli 1848 getrouwd te Heemse. In 1889 verkoop. Over op:
Legger 1329/1: Eigendom van arbeider Gerrit Willem Flierman. Hij trouwde op 17 januari 1890 te Stad Hardenberg met Jansje Valkman, maar zij stierf drie maanden daarna op 23-jarige leeftijd. In 1892 verkoop. Over op:
Legger 1415/1: Eigendom van onbezoldigd rijks- en gemeenteveldwachter Pieter Riene Casper Korrelboom en echtgenote Johanna Bonnikhorst. Zij zijn op 19 mei 1880 getrouwd te Nieuwer-Amstel. Eind 1886 werd Korrelbooms aanstelling als onbezoldigd rijksveldwachter ingetrokken. In 1892 herbouw. Over op:
Legger 1415/3: Sectie A-1332. Huis en erf. Huisnr. B-15. In 1893 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1893 (sectie A-1615).

Legger 1415/4: Nieuwe sectie A-1615. Huis, erf en tuin.

Op 28 juli 1893 schreef de burgemeester van Stad Hardenberg aan de Officier van Justitie te Zwolle:
Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 24 dezer, heb ik de eer te berichten dat P.R.C. Korrelboom in 1885 alhier benoemd is tot gemeenteveldwachter; vroeger was hij agent van politie te Sliedrecht, de informaties omtrent hem waren gunstig, ook van den burgemeester aldaar. In de eerste jaren deed hij met ijver zijn dienst, maakte bijna geen gebruik van sterken drank en vervulde zijn plicht. Later begon Korrelboom te klagen over zijn traktement en toen ik hem onderhield hij geen mest- noch vrachtdiensten mocht bedelen of vragen bij de inwoners, antwoord[d]e hij: “als men eerlijk wil blijven moet men meer traktement hebben”. In de Raad bracht ik eene verhooging ter sprake, doch deze vond geen aanleiding dat voor hem te verhoogen. Eenige weken daarna gebeurde het tengevolge van een zoogenaamd feest hij misbruik gemaakt had van sterken drank, van dien aard dat ik inhouding op zijn traktement gelaste gedurende 10 dagen. Met een en ander stelde ik de Commissaris der Koningin in kennis. Na dien tijd beloofde hij nimmer meer sterken drank te gebruiken, toch vergat hij zijne belofte, doch voor zooverre mij bekend maakte hij er geen misbruik van. Geacht en gezien is hij bij de ingezetenen der stad niet. Omtrent zijn ruwheid heb ik vroeger nimmer klachten gehad. Op zijn eerlijkheid kan ik niet zoo zeer roemen en ben ik in de laatste tijden over zijn dienst in alle opzichten niet zoo tevreden als zulks moest behoren te zijn.

In 1900 verkoop. Over op:
Legger 1603/1: Eigendom van bakker en winkelier in kruidenierswaren Lucas Lubbers (geb. 21-04-1874) en echtgenote Trijntje Ima Fockens aan de Stationsweg B-58 (later B-87). Zij zijn op 21 maart 1901 getrouwd te Stad Hardenberg. Mede-eigenaar was bedrijfschef Herman Lenters te Rotterdam. In 1901 sloop, herbouw en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie A-1615).

Legger 1603/2: Sectie A-1615. Huis, schuur, erf en tuin. In 1902 herbouw. Over op:
Legger 1603/3: Sectie A-1615. Huis en erf. In 1903 stichting. Over op:
Legger 1603/4: In 1904 bijbouw. Over op:
Legger 1603/6: In 1908 stichting. Over op:
Legger 1603/8: In 1909 hermeting en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1909 (sectie A-2198).
Kadastrale veldwerkkaart, februari 1909 (sectie A-2198).

Legger 1603/9: Nieuwe sectie A-2198. Huis, schuur en erf. In 1927 herbouw en splitsing. Over op:
Legger 1603/10: Sectie A-2198. Huis, schuur en erf.

Trijntje Ina Lubbers-Fockens overleed op 12 januari 1930 en werd begraven op het oude kerkhof Nijenstede aan de Stationsstraat.

Per 1 juni 1944 verkoop. Over op:
Legger 3043/1: Eigendom van bakker en winkelier Thijs Knotters.

Salland’s Volksblad, 29 april 1949:
De heer Knotters, bakker aan de Stationsweg, was voornemens zijn winkel en woning te verbouwen. Hij had reeds bouwvergunning aangevraagd. Echter heeft hij die aanvraag ingetrokken, daar hij inmiddels van fa. H. Zweers en Zn. gekocht heeft het winkel- en woonhuis, bewoond door de heer Van Straten.

Legger 1512/32: Eigendom van de N.V. Stoomzuivelfabriek Salland.

Vanaf maart 1951 werd het woon-/winkelhuis gehuurd door zadelmaker Nicolaus Pragt. Hij was geboren in ’t Drentse Borger en op 20 november 1950 getrouwd met Helena Maria van der Veen.

In 1955 hermeting en vereniging van percelen. Over op:

In het midden het woon-/winkelhuis van de fam. Pragt aan de Stationsstraat 11. Tel.nr. 871.
Luchtfoto van de Stationsstraat, ca. 1950.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1955 (sectie A-3271).


Legger 1512/36: Nieuwe sectie A-3271. Fabriek, stal, twee huizen, loodsen, erf en bouwland.

Prentbriefkaart van de driesprong Stationsstraat-Gramsbergerweg.

Begin 1961 verhuisde het echtpaar Pragt van de Stationsstraat 11 naar de Voorstraat 26.