Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 99 als sectie A-10 ten name van bakker, tapper en voerman Evert van Munster. Hij was op 11 november 1808 in de kerk van Wilsum getrouwd met Maria Zweers uit stad Hardenberg.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-10).

Kadastrale geschiedenis:
Legger 99/1: Sectie A-10. Huis.

Notaris Willem Swam te Gramsbergen verleed op 4 mei 1847 een hypotheekakte op verzoek van herbergier Evert van Munster en echtgenote Zweers. Zij verklaarden 600 guldens schuldig te zijn aan smid Klaas van ’t Holt. Ze stelden hun huis en erf aan de Voorstraat als onderpand (aktenr. 1428).

Op 6 december 1857 verleed dezelfde notaris andermaal een hypotheekakte op verzoek van herbergier Evert van Munster en echtgenote Maria Zweers. Zij verklaarden 400 gulden schuldig te zijn aan grondeigenaar Klaas van ’t Holt te Hardenberg. Als onderpand voor de lening en de verschuldigde rente verbonden ze hun eigendommelijk huis en erf, staande en gelegen in de Voorstraat, beland ten oosten den eigendom van Roos en ten westen dien van de weduwe Harm Meijerink, kadastraal bekend sectie A-10 (aktenr. 2409).

In 1862/1863 werd herbouw gepleegd na brand. Waarschijnlijk is er veel schade ontstaan als gevolg van de brand bij buren Meijerink op het belendende perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1863. Na de brand is nieuwbouw gepleegd aan beide zijden van de Kromme Steeg (sectie A-1247).

Legger 99/14: Nieuwe sectie A-1247. Huis, schuur en erf.

Maria van Munster-Zweers stierf op 9 juni 1866. Haar man Evert van Munster stierf anderhalve maand later op 28 juli 1866. Dochter Hendrika Johanna van Munster was op 5 augustus 1843 getrouwd met korenmolenaar en grutter Jan Feddes van Braam uit Veendam.

In 1869 expiratie gebouwd. Huisnr. A-8 en A-9.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1247).

In 1883 aanslag belastb. opbrengst. Over op:
Legger 99/21: In 1891 boedelscheiding. Over op:
Legger 1386/9: Eigendom van bakker Evert van Braam en consorte Mietje van Braam. In 1904 successie. Over op:
Legger 1438/10: Eigendom van bakker Evert van Braam. In 1905 verkoop. Over op:
Legger 1723/1: Eigendom van bakkersknecht Everhardus Goris te Wierden.

In het Salland’s Volksblad van 31 maart 1905 adverteerde hij:
Ondergeteekende maakt bekend dat hij zich te Stad Hardenberg als bakker gevestigd heeft. Zich minzaam aanbevelend. E. Goris. Tevens gelegenheid tot het stallen van paarden.

In 1905 inwendige verbouwing. Over op:
Legger 1723/2: Huis, schuur en erf aan de Grootestraat. In 1907 herbouw. Over op:
Legger 1723/3: In 1908 gedeeltelijke afbraak en verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1908 (sectie A-1247).

Bakker en winkelier Everhardus Goris trouwde op 20 november 1908 te Stad Hardenberg met Jantje Reinders uit Hellendoorn.

Prentbriefkaart met een afbeelding van fotograaf Comprecht Sanders Salomonszoon uit Coevorden, anno 1910. Links het stadhuis van Hardenberg, gevolgd door de hervormde kerk (Voorstraat 51 hebben we aangeduid op de gevel van het pand op de hoek van de Voorstraat en de Kromme Steeg).

Legger 1723/4: Huis en erf.

Everhardus Goris overleed op 25 oktober 1918, op 38-jarige leeftijd. Hij werd begraven op kerkhof Nijenstede. In 1919 volgde successie. Over op:
Legger 2196/2: Eigendom van winkelierster Jantje of Janna Reinders, weduwe van Everhardus Goris (voor de helft) en van de kinderen Frederik, Johanna Hendrika en Jurriƫn Goris (de andere helft).

Uit een brief van de burgemeester van stad Hardenberg aan de Kamer van Koophandel van 4 mei 1928 blijkt dat de weduwe E. Goris op het adres Voorstraat A no. 9 een kruidenierswinkel heeft. Ze stond echter niet ingeschreven in het handelsregister.

In 1931 werd door de gemeente Stad Hardenberg vergunning afgegeven aan de weduwe Goris voor de verbouw van het woon-/winkelhuis met lunchroom naar een ontwerp van architect H. Slettenaar uit Almelo.

Blauwdruk, behorend bij bouwvergunning anno 1931 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-1247).

Jantje Goris-Reinders overleed op 27 december 1947 in Sneek en werd op oudjaarsdag begraven op kerkhof Nijenstede.

Legger 2196/3: In 1949 boedelscheiding. Over op:
Legger 3214/1: Eigendom van banketbakker Frederik Goris aan de Voorstraat 51. In 1967 boedelscheiding. Over op:
Legger 3930/1: Eigendom van banketbakker Frederik Goris (geb. 30-08-1909) en van Frederik Goris jr.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-1247).

Op dinsdag 30 maart 1976 openden Jo en Frits Goris op ’t adres Voorstraat 51 de zelfmaakmode-zaak ‘De Knipscheere’.

In 1982 boedelscheiding. Over op:
Legger 4778/1: Eigendom van ondernemer F. Goris.