Op de oudste kadastrale kaart, van 1832, is het eenklassige schoolgebouwtje van de buurtschap Holtheme geregistreerd als sectie D-933, op legger 192 ten name van de marke van Holtheme en Den Velde. Het lag bij de kruising van de zgn. Tijsteeg en de huidige Bongerstege.

Fragment van oorspronkelijk kadastraal minuutplan, anno 1832 (sectie D-933).

In 1846 was er al sprake van dat het schooltje bouwvallig was werd verzocht om nieuwbouw voor de buurtschappen Holtheme en Den Velde.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, d.d. 26 januari 1847: 
“Het gemeentebestuur van Gramsbergen zal onder nadere approbatie van heeren Gedeputeerde Staten op woensdag den 17den februarij 1847, des voordemiddags te tien uren, ten huize van den kastelein J. Haandrikman, publiek aanbesteden: Het bouwen eener nieuwe school in de buurtschap Holtheme, met de leverantie van alle de daartoe benoodigde materialen. Gramsbergen, den 18 januarij 1847. De burgemeester van Gramsbergen, W. Swam”.

In maart 1849 kreeg het gemeentebestuur van Gramsbergen een subsidie toegezegd van koning Willem II voor de nieuwbouw van een school te Holtheme, maar dat werd niet gerealiseerd.

In 1859 was de school, staande op den Esch, al opgeheven… Toch zou het pandje nog ruim een eeuw als ‘oude school’ blijven bestaan.

In 1900 werd gesproken over het oude schoolgebouw te Holtheme dat zou kunnen worden ingericht als noodhospitaal voor opvang van zieken en gewonden in oorlogstijd. Het lag vijf minuten van de kunstweg Gramsbergen-Coevorden en bestond uit een gebouw van één verdieping met twee halve deuren en twee grote vensters, geschikt voor 12 bedden.

De heer E. Meilink wandelt ter hoogte van het voormalige schoolgebouwtje…

In 1940 ging het pandje door middel van een ‘verklaring van verjaring’ over in handen van de gemeente Gramsbergen die het op zijn beurt in 1946 verkocht aan landbouwer Jan Wilpshaar en consorten. In 1954 volgde redres en kreeg het kadastrale perceel sectie D-933 voor het eerst sinds 1832 een ander nummer: sectie D-3548 (oude school en erf op de Hoge Esch).

Kadastrale hulpkaart, anno 1954 (sectie D-3548).
Kadastrale hulpkaart, juni 1954 (sectie D-3548).
Uitsnede van kadastrale hulpkaart, juni 1954 (sectie D-3548).

In 1980 werd het perceel opgenomen in de ruilverkaveling en is het pandje gesloopt…