Prentbriefkaart van de hervormde kerk te Kloosterhaar, anno 1911.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 17 juni 1892.

Op 17 november 1892 mocht ds. J.G. Harthoorn, predikant te Hardenberg, te Kloosterhaar de kerk inwijden, nadat hij geen moeite had ontzien om deze aldaar te vestigen. De kerk was gebouwd in opdracht van de kerkvoogden en notabelen van Hardenberg. De aanbesteding had plaats gevonden op 30 juni 1892.

Carte-de-visite van ds. Harthoorn.

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 19 november 1892 besteedde aandacht aan de ingebruikname van het kerkgebouw:
17 nov. Voor de bewoners der buurten Kloosterhaar en Sibculo, onder de gemeente Ambt Hardenberg, was het heden een gewichtige dag. Het nieuwe kerkgebouw der Herv. gem. werd heden voor ’t eerst gebruikt. De bewoners dezer buurten wonen zeer geïsoleerd. Vooral in den winter, als de venen slecht begaanbaar zijn, zijn ze moeilijk te bereiken. Kerkelijk behooren ze tot de Herv. kerk te Hardenberg, maar zij zijn ongeveer twee à drie uren daarvan verwijderd. Wel werd er in den laatsten tijd geregeld om de veertien dagen godsdienstoefening gehouden in de openbare school, onder leiding van den godsdienstonderwijzer den heer Fredriks, terwijl de doopsbediening van tijd tot tijd door den predikant Harthoorn werd verricht, maar toch bestond er groote behoefte aan een afzonderlijk kerkgebouw, daar de school maar zeer weinig ruimte bevat. Door een ruime subsidie van de synode, benevens flinke bijdragen van de twee grootste landeigenaren in die streken, de Erven Van Roijen en de Erven Crull, benevens vele andere ingekomen giften, waren de kerkvoogden in staat gesteld dit gebouw te stichten. Het is een zeer eenvoudig doch net en doelmatig ingericht gebouw en van een kleine klokketoren voorzien.

Kadastrale hulpkaart, juni 1893 (sectie G-948).
Kadastrale hulpkaart, mei 1895 (sectie G-954).
Kadastrale hulpkaart, november 1905 (sectie G-1093).
Kadastrale hulpkaart, februari 1922 (sectie G-1093).
Kadastrale hulpkaart, december 1927 (sectie G-1093).

In 1936 verleende het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg vergunning voor de verbouw van de kerk, middels het bijbouwen van een consistorie.

De Vechtstreek, 27 juni 1936:
Aanbesteding. Op woensdag 1 juli 1936 zal ondergetekende namens de kerkvoogdij der Ned. Herv. Kerk te Kloosterhaar in het café van den heer J. Sickman aldaar trachten aan te besteden: het bouwen van een consistoriekamer enz. aan de bestaande kerk te Kloosterhaar. J.J. van den Berg, bouwkundige, Hardenberg.

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1936 (sectie G-1093).
Foto van de kerk te Kloosterhaar (jaren ’30).
Kadastrale hulpkaart, maart 1936 (sectie G-1093).

Het Dagblad van het Oosten van 14 augustus 1942 schreef:
Op 9 augustus 1892 werd de eerste steen gelegd van de kerk der Nederlands hervormde gemeente te Kloosterhaar-Sibculo. Zondag jl. was het dus 50 jaar geleden dat met den bouw een aanvang werd gemaakt en de tegenwoordige predikant, ds. J. Muurling Jzn. heeft dan ook in een der diensten dit feit met enkele woorden willen herdenken. Hij gedacht daarbij in waardering allen die tot den bouw hebben medegewerkt en tevens degenen die in dien tijd de taak der geestelijke verzorging met ijver en toewijding hebben vervuld. Kloosterhaar-Sibculo werd aanvankelijk van Hardenberg uit bediend door o.a. de predikanten ds. Harthoorn, ds. Westhof en ds. Hoek, die bij het werk in de buitendorpen, dus ook in Kloosterhaar-Sibculo, de steun genoten van den godsdienstonderwijzer den heer J. Fredriks die meer dan 40 jaar lang de godsdienstoefeningen in de kerk te Kloosterhaar heeft geleid. De heer Fredriks overleed op 26 december 1935. Inmiddels werd zijn werk voortgezet door den hulpprediker de heer J.J. van Zorge, die van 9 mei 1936, toen de gemeente zelfstandig werd, beroepen werd tot predikant. Op 23 maart 1941 werd deze eerste predikant opgevolgd door ds. J. Muurling Jzn. Al werd dus voor 50 jaar het kerkgebouw gesticht, de gemeente als zelfstandige gemeente telt nog slechts weinige jaren. De kerk werd eenmaal met een zijvleugel uitgebreid. Thans is er weer dringend plaatsgebrek en men besloot dan ook over te gaan tot uitvoering van een reeds aangenomen kerkbouw-plan (een vrijwel geheel nieuwe kerk met plm. 800 zitplaatsen). Helaas, door de tijdsomstandigheden, zal er voorloopig weinig gedaan kunnen worden.

Kadastrale hulpkaart, april 1943 (sectie G-2083).

In 1949 verleende het gemeentebestuur van Hardenberg vergunning tot de bouw van een nieuw kerkgebouw.

Het Salland’s Volksblad van 13 januari 1950 schreef:
Laatste kerkdienst in de oude kerk. Bij de Ned. Herv. Gemeente te Kloosterhaar-Sibculo bestond reeds jaren het plan om ’n nieuwe kerk te bouwen, welke dan nu is aanbesteed. Zondag had de laatste dienst plaats in de oude kerk, onder grote belangstelling. Ook de kerkeraden uit de buurtgemeenten waren aanwezig, evenals de familie Fredriks. De dienst werd geleid door Ds. de Wit.

Kadastrale veldwerkkaart, 7 juli 1953 (sectie G-2083).
Kadastrale hulpkaart, augustus 1953 (sectie G-2083).
Kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie G-2601).
Kadastrale hulpkaart, anno 1986 (sectie G-2601).
Kadastrale hulpkaart, anno 2004 (sectie G-3011).