Legger 136/54: Eigendom van de Marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk. Sectie E-925 (in 1832 bekend onder sectie E-398). Broekgrond. In 1861 bij markeverdeling toebedeeld aan en overgeboekt op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832.

Legger 776/6: Sectie E-1178. Huis en erf op de Burgerkamp. Eigendom van Jan Hamberg en echtgenote Gezina Geertman. Zij zijn op 9 november 1839 getrouwd in Gramsbergen.

Notaris Willem Swam verleed op 9 september 1855 een hypotheekakte op verzoek van Jan Hamberg en Gezina Geertman. Zij verklaarden 1500 gulden schuldig te zijn aan landbouwer Tijme Stokman te Vlieghuis bij Coevorden. Als onderpand voor de lening en de verschuldigde rente verbonden ze hun katerstede in de zogenaamde Lange Wand te Loozen, sectie E-379, maar ook het door hen nieuw gebouwde woonhuis, bij het kadaster nog onbekend, staande te Loozen aan het kanaal op grond van de marke (aktenr. 2279).

Op 22 juli 1871 verleed notaris Van Barneveld te Gramsbergen het testament van Gezina Hamberg-Geertman.

In 1879 verkoop. Over op:
Legger 2323/2: Sectie E-1178. Huis en erf. Huisnrs. G-10 en G-10a. Eigendom van Jan Hamberg Janszoon en consorten, landbouwer te Loozen. Mede-eigenaar: Hendrik Hamberg te Klooster bij Coevorden. In 1879 boedelscheiding.

Op 17 maart 1879 stelde notaris Hilbrand van Barneveld een akte op, op verzoek van Jan Hamberg Janszoon, landbouwer te Loozen. Deze verklaarde een erfje lands te Loozen, sectie E nummers 1178, 376 enz. te hebben verhuurd aan Hendrik Hamberg, landbouwer te Klooster, gemeente Coevorden (aktenr. 1425).

Op 28 juni 1879 registreerde Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een akte op verzoek van landbouwer Jan Hendrik Hamberg te Lutten, landbouwer Hendrik Hakkers en echtgenote Everdina Hamberg te Heemserveen, landbouwer Gerrit Jan Hamberg te Loozen, landbouwer Jan Snijders en echtgenote Gerritdina Hamberg te Brucht, timmerman Jan Harm Hamberg te Klooster onder Coevorden en dienstknecht Hendrik Jan Hamberg op de Groote Balderhaar. Zij verklaarden het recht van erfopvolging in de nalatenschap van hun moeder en behuwd moeder Geziena Geertman te hebben verkocht aan Hendrik Hamberg, landbouwer te Klooster. Die nalatenschap betrof o.a. het huis en erf, sectie E-1178 te Loozen (aktenr. 1496).

Op 14 juli 1879 registreerde dezelfde notaris een akte van boedelscheiding op verzoek van landbouwer Jan Hamberg Janszoon, landbouwer te Loozen, weduwnaar van Geziena Geertman, en Hendrik Hamberg, landbouwer te Klooster. Zij verklaarden dat zij gezamenlijk een huis en erf met weiland, bouwland, broekgrond en heide bezaten. Jan was voor vijf-achtste gerechtigd in de boedel en Hendrik voor drie-achtste. Besloten werd dat Jan het vruchtgebruik zou hebben van alle onroerende goederen. Hendrik daarentegen kreeg het blote eigendom van dezelfde goederen die een waarde vertegenwoordigden van 750 gulden (aktenr. 1507).

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

Legger 2330/2: Sectie E-1178. Huis en erf. Eigendom van Hendrik Hamberg of Hamburg te Klooster bij Coevorden. Vruchtgebruiker: Jan Hamberg Janszoon. Huisnrs. G-10 en G-10a. In 1880 expiratie vrijdom.

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant meldde op 15 maart 1883 dat landbouwer en brugwachter J.H. te Loozen (Jan Hamberg) was veroordeeld tot het betalen van 25 gulden boete omdat hij op 31 januari zonder de vereischte vergunning sterke drank in het klein heeft verkocht

Legger 2330/12: In 1884 successie. Over op:
Legger 2475/6: Eigendom van Hendrik Hamberg aan ’t kanaal. Eigendom van Hendrik Hamberg en Rika Gerrits. Zij zijn op 25 januari 1872 getrouwd in Gramsbergen. Huisnrs. G-10 en G10a. In 1894 vereniging van artikelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1894.

Legger 165/19: Sectie E-1178. Huis, erf en schuur. Eigendom van Hendrik Hamberg en Rika Gerrits. Huisnrs. G-10 en G10a. In 1894 bijbouw. Over op:
Legger 165/32: Nieuwe sectie E-2066. In 1900 verval vrijdom. Over op:
Legger 165/41: In 1903 herbouw. Over op:
Legger 165/44: Sectie E-2066. Huis, schuur, erf en weiland op de Burgerkamp. In 1914 stichting, bijbouw en redreskaart. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1914.

Legger 165/53: In 1919 boedelscheiding. Over op:
Legger 3997/23: Sectie E-2066. Huis, schuren en weiland. Eigendom van Gerrit Jan Hamberg en Jennigje Altena. Zij zijn op 28 maart 1907 getrouwd in het stadhuis te Hardenberg. Levenslang vruchtgebruik: Rika Gerrits, weduwe van Hendrik Hamberg. In 1919 stichting. Over op:
Legger 3997/25: In 1923 successie. Over op:
Legger 4035/21: Sectie E-2066. Huis, schuren en weiland. Eigendom van Gerrit Jan Hamberg en Jennigje Altena. In 1928 bijbouw. Over op:
Legger 4035/33: In 1933 bijbouw. Over op:
Legger 4035/37: In 1953 boedelscheiding. Over op:
Legger 5429/20: Eigendom van Hendrik Hamberg en Grietje Altena. Sectie E-2066. Huis, schuren en weiland. In 1956: Loozen, huisnr. G-54. In 1969 verbouw. Over op:
Legger 5429/30: In 1980 opgenomen in ruilverkaveling. Over op:
Legger 7610/1: Sectie M-358. Boerderij, grasland en schuren. Eigendom van Grietje Altena, weduwe van Hendrik Hamberg (later sectie M-2161 en M-2445).

Op de brug staan v.l.n.r.: Jan en Gerrit Jan Hamberg, n.n., Hendrik Hamberg, n.n., Gees Bosch, n.n. en Everdina Hamberg.
Schilderij van ‘de Scholle’ (voor 1945) (met dank aan: B.J. Bril)
De Scholle in Loozen, midden jaren ’80 (met dank aan Bertus Dommerholt).
Combinatiekaart van de huidige situatie met de kadastrale ondergrond van 1832. Het rood-omlijnde perceel was in 1832 eigendom van de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk.