Op 25 juni 1830 verscheen notaris Antoni van Riemsdijk in huisnr. 20 op ’t erve Lamberts van Derk Plaggenmarsch.  Daar compareerde (verscheen) voor hem Jan Winkelman, gepensioneerd schoolonderwijzer van Bergentheim en aldaar nog inwonende op het zogenaamde Meesters-plaatsjen, numero 19, bij landbouwer Hendrik Meulenkamp, hetzelve plaatsjen bewonende en gebruikende, om zijn testament op te laten maken. Hij legateerde (vermaakte) o.a. 15 gulden aan de diaconie van Hardenberg en 10 gulden aan de diaconie van Den Ham. Zijn broer Asse Winkelman, timmerman te Oude Trijne in Friesland, schonk hij 50 gulden en ook zijn andere broer en halfzusters kregen een legaat (aktenr. 882).

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 is ’t Meesters gesitueerd op de zgn. ‘Roet en Mast Esch’. Het huis en erf waren eigendom van de marke van Bergentheim. De schoolmeester van Bergentheim bewoonde het pand. In 1832 was dat de nog ongehuwde meester Gerrit Jan Everts. Het erf is geregistreerd op legger nr. 16 als sectie H-164. 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Op 29 juli 1851 vond de publieke veiling plaats van een aantal onroerende goederen van de marke Bergentheim. Onderdeel van de publieke verkoop was de katerstede, genaamd ‘het Meesters’. Indertijd was het kadastraal nog altijd bekend als sectie H-164. De markenrichter Gerrit Jan Scholten, geholpen door zijn mede-gewhaarden Jannes Hilbrink, Jan Hesselink, molenaar Jan Snel en Hendrik Brink traden op als afgevaardigden van de marke. De katerstede bestond uit een ‘huis en wheere’. Bij het mijnen verbleef de katerstede aan rijksambtenaar Jan Kisjes. Voor 610 gulden werd hij de eigenaar van de voormalige schoolmeesterswoning. Dit is allemaal terug te vinden in het notarieel archief (aktenr. 1776).

De nieuw eigenaar van ’t Meesters, Jan Kisjes, was commies te voet bij ’s rijksbelastingen en adjudant-onderofficier bij het tweede bataljon van de eerste afdeling mobiele Overijsselse schutterij. Jan was op 30 augustus 1801 in Zwolle geboren en woonde in 1828 in Bergentheim, in 1829 in Rheeze, in 1831 andermaal in Bergentheim. In 1833 trouwde hij in het gemeentehuis van Ambt Hardenberg met Janna Haverkamp uit Putten. De eerste jaren brachten zij door aan de grens bij Venebrugge. Daar ook stierf zijn vrouw in 1839, waarna hij hertrouwde in 1840 met Hendrika Winkelman. Helaas overleed zij ook op jonge leeftijd, in 1841 in Gramsbergen, toen Jan daar aan de grenzen patrouilleerde. Het jaar erop trad hij andermaal in het huwelijk, en wel met Gezina Gerrits.

Op twee december 1853 verleed notaris Van der Muelen te Hardenberg een akte waarbij de hoogwelgeboren Jan Arent baron van Ittersum, rijksontvanger te Heemse, als gevolmachtigde van Jan Kisjes, ambtenaar bij ‘s-Rijksbelastingen te Diepenheim, de overdracht verzorgde van de katerstede het Meesters te Bergentheim. De nieuwe eigenaar, landbouwer Gerrit Jan van der Veen aan den Mariënberg, had er 800 gulden voor betaald. Het Meesters bestond op dat moment uit een huis en erf met bouwland, groot 44 roeden en 60 ellen.

Jan Kisjes overleed in 1862 in Enschede als gepensioneerd ambtenaar. Uit zijn verhuisbewegingen kunnen we aannemen dat hij slechts kort heeft gewoond op het schoolmeestersplaatsje in Bergentheim…

Notaris Troost vertoefde op 1 mei 1877 op ’t Meesters om een boedelbeschrijving op te stellen, op verzoek van weduwnaar Gerrit Jan van der Veen, als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen Aaltje, Hendrikje, Derk Jan, Jennegien, Albert en Hendrik Jan van der Veen, gesproten uit zijn huwelijk met wijlen Hendrikje Derks. Tot de onroerende goederen behoorde het huis en erf op sectie H-1169 (aktenr. 748).

Dezelfde notaris verleed op 27 juni 1877 een transportakte op verzoek van weduwnaar Van der Veen. Hij verklaarde zijn huis en erf, met bouwland en hooiland, staande en gelegen te Bergentheim, sectie H-1169, te hebben verkocht en over te dragen aan landbouwer Gerrit Jonkeren te Heemse (aktenr. 791).

Op 27 oktober 1877 verleed notaris J.G. Troost te Heemse een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Gerrit Jonkeren. Hij verklaarde 2500 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan de minderjarige Isaac Antonie, Herman Hendrik Adriaan en Gerrit van Roijen te Zwolle. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente stelde hij zijn vastgoed te Bergentheim, waaronder het huis en erf op sectie H-1169 (aktenr. 826).

Kadastrale geschiedenis
Legger 16/17: Sectie H-164. Huis en erf. Eigendom van de marke Bergentheim. In 1850 verkoop.
Legger 1011/1: Sectie H-164. Erf. Eigendom van rijksambtenaar Jan Kisjes te Bergentheim. In 1853 verkoop.
Legger 1082/2: Sectie H-164. Erf. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan van der Veen. Hij trouwde op 21 april 1854 te Heemse met Hendrikjen Derksen uit Holtheme. In 1874 stichting. Over op:
Legger 1082/23: Sectie H-164. Huis en erf in de zgn. Roet- en Mast Esch. Huisnr. C-24 en C-28. In 1876 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1876 (sectie H-1169).

Legger 1082/24: Nieuwe sectie H-1169. Huis, schuur en erf. In 1877 verkoop. Over op:
Legger 3708/6: Eigendom van Gerrit Jonkeren en echtgenote Aaltjen van der Veen. Zij zijn op 20 december 1877 getrouwd te Heemse. In 1917 successie. Over op:
Legger 7167/7: Huis en erf. Eigendom van Albert Jonkeren en echtgenote Mina Reinders. Zij zijn op 27 juli 1900 getrouwd in Heemse. In 1923 sloop en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1923 (Sectie H-2669).

Legger 7167/12: Nieuwe sectie H-2669. Huis en erf, bouwland en grasgrond. In 1931 boedelscheiding. Over op:
Legger 9898/10: Eigendom van Gerrit Jonkeren (geb. 08-06-1904) en echtgenote Mina Meijer. Zij zijn op 28 juni 1929 getrouwd te Heemse. In 1938 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor verbouw van het woonhuis. Over op:
Legger 9898/12: In 1942 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de bouw van een stookhok. Over op:
Legger 9898/13: In 1959 successie. Over op:
Legger 9984/10: Eigendom van Gerrit Jonkeren. In 1960 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor bijbouw. Over op:
Legger 9984/11: In 1968 verkoop enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1968 (Sectie H-4264).

Legger 9984/13: Nieuwe sectie H-4264. Huis, schuren en erf, bouw- en weiland. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling.

Kadastrale veldwerkkaart, december 1981 (sectie AC-124).

Legger 19693/2: Nieuwe sectie AC-124. Huis, erf en cultuurland aan de Brinkweg C-18. Eigendom van landbouwer Gerrit Jonkeren en echtgenote Mina Meijer. In 1985 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 27 oktober 1986 (sectie AC-124).

Legger 19693/3: In 1987 verkoop. Over op:
Legger 20284/3: Sectie AC-124. Huis, schuren, bouwland, grasland en erf aan de Brinkweg 12. Eigendom van landbouwer A. Jonkeren en echtgenote J. Veurink.