Prentbriefkaart van de boerderij ‘Slothoeve’ aan de huidige Slotweg 25 (voorheen Slotweg 1) te Oud-Bergentheim.

In het vrijwillig rechterlijk archief van het Schoutambt Hardenberg wordt deze akte bewaard, gedateerd 21 januari 1783:
Ik Jacob van Riemsdijk, van wegens hoger overigheid verw. Scholtus van den Hardenbergh, cum annexis, doe cond en certificere hiermede dat voor mij en keurnoten, die waren Albert Kip en Arend Ophof, persoonlijk in den gerigte gecompareerd en erschenen zijn Derk Slotman, benevens deszelvs schoonzoon Lugger Assen en zijn huisvrouw Dina Hendriksen, tutore marito, woonagtig op ’t Slot te Bergentheim; en verklaarden zij comparanten wegens opgenomene en aan haar verstrekte penningen opregt en deugdelijk schuldig te wezen aan juffrouw Maria Westhoff, weduwe van wijlen de heer Gerh. van de Marienberg, wonende te Brugt, een capitale somma van tweehonderd car. guldens ad twintig stuiv. het stuk; zegge 200 guldens. Aannemende en belovende zij comparanten dezelve jaarlijks en alle jaaren tot de aflosse toe te zullen verrenten met vier gelijke guldens van ieder honderd gerekend, edog de interesse jaarlijks binnen zes weken na den verschijndag voldoende, als dan tegens drie gulden en tien stuivers percento; zullende het eerste jaar interesse hiervan wezen vervallen op den 21 januarij 1700 vier en tachentigh en zo vervolgens tot de aflosse continueren. Verklarende zij comparanten onder renuntiatie van alle exceptien die dezen mogten contrarieren, daarvoor niet alleen tot een generaal verband te verbinden haare personen en goederen, geene uitgezonderd, maar ook bij dezen daarvoor tot een speciaal hijpotheecq een onderpand te verbinden en te stellen de geregte halfscheid van haar comparanten eigendommelijke vier dagwerken hooijland in de zogenaamde Vetweide in de Telgte, kennelijk gelegen aan de Veghte on der de boerschap Brugt in dit Schoutampt, zoals dezelve door voorn. Derk Slotman op den 25 maij 1774 bij publicque verkopinge van de weduwe en erfgenamen Metting  en van de erfgenamen Ter Poorten is aangekogt en door dezelve aan hem op den 31 maart 1775 voor dezen gerigte getransporteerd; ten einde om in geval van onverhoopte misbetalinge, zoo van capitaal als renten, als dan het bovengemelde capitaal van tweehonderd guldens met de onbetaalde interessen daaraan ten allen tijden cost en schadeloos te kunnen en mogen verhalen. In kennisse der waarheid is dezen door mij verw. Scholtus voornoemd, met de comparanten getekend, en door mij gezegeld, en omdat zij comparanten geen zegels en hadden, zo hebbe op haar verzoek dezen voor haar met mijn kleine zegel mede gezegeld. Actum Hardenbergh den 21 januarij 1700 drie en tachentigh.

Derk Slotman, zoals hierboven vermeld in de hypotheekakte, was geboren als Derk Nootveld. Hij was de tweede echtgenoot van Zwaantje Herms, de weduwe van Hendrik Derks Slotman. Uit Zwaantjes eerste huwelijk met Hendrik Slotman was dochter Dina Hendriksen (Slotman) geboren. Zij was in 1782 te Hardenberg getrouwd met Lugger Assen, afkomstig uit ’t Holthemerbroek bij Gramsbergen.

In de Overijsselsche Courant van 17 augustus 1827 werd de openbare veiling aangekondigd van de bezittingen van baron van Voerst tot Bergentheim. Ook het Slot ging op 5 september onder de hamer.

Op 22 augustus 1827 begon notaris Antoni van Riemsdijk met de veiling van de riddermatige havezate gelegen op en aan de linker oever der rivier de Vecht. Die veiling vond plaats in het etablissement den Rustenberg van Jan Odink Derkszoon in Heemse, in opdracht van Hidde baron van Voërst tot Bergentheim, lid van de Ridderschap en de Provinciale Staten van Overijssel. Het erve Slot, liggende in de marke Bergentheim, ten zuiden en noorden van en aan de Veld-Beeke, zuidoostwaards de buurtschap ging als eerste kavel in veiling. Het bestond uit deszelfs behuizinge en schuur en schapeschot no. 1, mitsgaders uit ruim twee bunders, achtennegentig vierkante Nederlandsche roeden en vier dito ellen zaaijland, gezegd den Kamp, liggende voor en tegen het huis, hebbende de Veld-beeke ten noordwesten, het gemeene veld ten zuidwesten en zuidoosten en het Vlier ten oosten, uit een bunder zes vierkante Nederlandsche roeden en vierenveertigh dito ellen hooijland in denzelven kamp c.a., mitsgaders uit een halve whaarsaandeel in de onverdeelde veld- en veengronden der marke Bergentheim en een begraafplaats op het kerkhof te Hardenbergh. Bij inzate werd voor dit kavel 2700 gulden geboden door Evert Bolks, landbouwer te Bergentheim, hetgeen meteen daarna met 300 gulden werd verhoogd door Jan Santman Rutgerszoon, koopman te stad Hardenberg en uiteindelijk met nog eens 200 gulden door Hermen Bouwhuis, landbouwer te Bergentheim. Op 5 september, bij de tweede veiling en definitieve toewijzing werd het gemijnd door Berend Venebrugge Carelszoon, koopman te Venebrugge, voor 3300 gulden (onder reserve van zijn lastgever). Die lastgever bleek Egbert van den Poll, landbouwer te Bergentheim (aktenr. 669, scan 70). 

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 is ’t Slot gesitueerd in ’t zgn. ‘Veld’ en eigendom van landbouwer Egbert van den Poll en echtgenote Annigjen Meijerink. Het erf is geregistreerd op legger nr. 278 als sectie H-385.

Fragment van oorspronkelijk minuutplan, anno 1832.

Legger 278/5: Sectie H-385. Huis en erf. In 1855 boedelscheiding. Over op:
Legger 1348/5: Sectie H-385. Eigendom van Gerrit Jan van den Poll en Engbert van den Poll. Huisnr. C-70. Huis en erf met drie schuren en stookhok. Gerrit Jan van den Poll trouwde op 4 juni 1852 te Heemse met Lambertdina Hilberink. Zij overleed echter op 28-jarige leeftijd, op 16 oktober 1856. In 1877 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1877.

Legger 1348/47: Nieuwe sectie H-1212. In 1885 boedelscheiding. Over op:
Legger 2514/55: Eigendom van Gerrit Jan van den Poll en diens tweede echtgenote Fennigje Waterink. Zij zijn op 11 juni 1858 getrouwd te Heemse. In 1897 herbouw. Over op:
Legger 2514/72: Huis, schuren, stookhok en erf. In 1899 herbouw en splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1899.

Legger 2514/74: Nieuwe sectie H-1678. Huis, schuren en erf in ’t Bergentheimerveld. In 1903 successie. Over op:
Legger 5531/50: Eigendom van Fennigje Habers en echtgenoot Jan Meilink. Fennigje Habers was de kleindochter van Gerrit Jan van den Poll en Fennigje Waterink. Haar ouders, Gerrit Habers en Lamberdina van den Poll waren op jonge leeftijd, resp. 42 en 32 jaar, gestorven. In 1916 stichting. Over op:
Legger 5531/82: In 1918 boedelscheiding. Over op:
Legger 7428/33: Eigendom van Jan Meilink en echtgenote Fennigje Habers. In 1922 verbouw. Over op:
Legger 7428/58: In 1950 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1950.

Legger 7428/90: Nieuwe sectie H-3429. Huis, schuren, bouw- en weiland en gedeelte weg. In 1950 boedelscheiding. Over op:
Legger 12005/7: Eigendom van Frederik Roelof Meilink (geb. 04-02-1919) en echtgenote Geesje Habers. Zij zijn op 23 mei 1946 getrouwd te Hardenberg. In 1976 werd de boerderij, geadresseerd aan de Slotweg 1, ingebracht in een maatschap (nu geadresseerd aan de Slotweg 25).

Kadastrale hulpkaart, juli 1991 (sectie AC-1389).