Op 12 oktober 1812 beschreef notaris Antoni van Riemsdijk deze akte:
Op heeden den twaalfden october 1812 des achtermiddags om twee uuren, ten huize van Derk Odink, kastelein, woonende op den Rustenbergh te Heemse in dit kanton en in tegenwoordigheid van denzelven Derk Odink en van Jan Odink, postmeester der paardenposterij te Hardenbergh, meede aldaar woonachtigh, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, hebben wij Antoni van Riemsdijk, keizerlijk notaris, resideerende te Hardenbergh, publijk ten verzoeke van Lucas Weelink, prose et nomine uxoris, bouwman in nr. 20 op ’t erve Herms of Weelink te Rheeze in dit canton, verkogt hetzelve erve. Eerste parceel: Het woonhuis nr. 20 op het erve Herms of Weelink te Rheeze, [diverse percelen grond] en een vierde whaardeel in de markte van Rheeze. Is gekogt door Gerrit Doezeman te Collendoorn voor 1675,80 francs De vijf procent verhooging boven den koopsprijs bedraagt 83,79 francs. Vervolgens heeft de kooper betaald voor inzate, wijnkoop, afslagers en armgeld 43,33 francs en voor hoogpenningen 30,40 francs. Totaal derhalve 1833,32 francs.

Op 12 augustus 1813 verrichte notaris Antoni van Riemsdijk de officiële overdracht van het erve Herms of Weelink te Rheeze: 
Voor ons Antoni van Riemsdijk, keizerlijk notaris, resideerende te Hardenbergh, kanton Hardenbergh, arrondissement Deventer, departement der Monden van den IJssel, in tegenwoordigheid van Willem Jansen, metzelaar, en Evert van Munster, bakker, beide woonende ter Steede Hardenbergh, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, compareerde Lucas Weelink, landbouwer van beroep, voormaals woonachtigh in nr. 20 op het erve Herms of Weelink te Rheeze in dit kanton, doch tans woonende te Arriën, gemeente en kanton Ommen. Dewelke verklaarde van ons notaris te hebben ontvangen de somma van vijfduizend zeshonderd agtentachentigh francs en negentigh centimes ofwel tweeduizend zevenhonderd en negen guldens Hollandsch, zijnde den koopsprijs van het door ons ten zijnen verzoeke pro se et nomine uxoris, op den twaalfden october des afgeloopenen jaars verkogte erve Herms of Weelink te Rheeze voorzeid, luid proces verbaal daaraf in dato van dien dag, op den eenentwintigsten daaraan volgende behoorlijk ten bureele Ommen geenregistreerdt, dechargeerende ons alzoo bij deezen wegens den ontvangst van den voormelden koopsprijs en daarvoor bij deezen quiteerende. Aldus gedaan en gepasseerdt ten onzen kantoore ter Steede Hardenbergh op heeden den twaalfden augustus eenduizend achthonderd en dertien in tegenwoordigheid van voormelde getuigen en heeft de comparant na voorleezing, alhier nevens dezelve getuigen en ons notaris getekendt.

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het erve Harms geregistreerd als sectie K-536 op legger 80 ten name van landbouwer Gerrit Doezeman.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 80/23: Sectie K-536. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Gerrit Doezeman en echtgenote Geertjen Hannink. Zij waren op 21 mei 1813 te Hardenberg getrouwd.
Legger 566/4: Sectie K-536. Eigendom van landbouwer Jan Nijmeijer en echtgenote Hendrika Stoevebelt. Zij zijn op 24 december 1824 getrouwd te Gramsbergen. Naderhand eigendom van dochter Jennigjen Nijmeijer en echtgenoot Hendrik Overweg. Zij zijn op 9 september 1858 getrouwd te Heemse. In 1860 verkoop. Over op:
Legger 1806/3: Sectie K-536. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Albert Santman en echtgenote Hendrikjen Otten. Zij zijn op 2 juli 1859 getrouwd te Heemse. Hendrikjen Otten overleed op 12 juni 1860. Albert Santman hertrouwde op 31 mei 1862 te Heemse met Aaltjen Kosters. Huisnr. G-4. In 1905 verkoop. Over op:
Legger 6041/12: Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Santman en echtgenote Jennigje Ribberink. In 1913 redreskaart. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913 (sectie K-1875).

Legger 6041/31: Nieuwe sectie K-1875. Huis, bouw- en weiland in de zgn. Hemelling. In 1928 verbouw. Over op:
Legger 6041/35: Sectie K-1875. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1935 verkoop. Over op:
Legger 10343/17: Eigendom van landbouwer Hendrik Batterink te Besthmen en landbouwer Klaas Petter jr. te Emsland. In 1937 verkoop. Over op:
Legger 10200/23: Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Hendrik Harsevoort (geb. 16-03-1913) en echtgenote Hendrika Johanna Marsman. Zij zijn op 6 mei 1938 getrouwd te Heemse. In 1971 splitsing. Over op:
Legger 10200/68: Nieuwe sectie K-2676. Huis, schuur en erf. In 1974 rectificatie. Over op:
Legger 15875/22: Eigendom van landbouwer Albert Santman (geb. 13-02-1903) en echtgenote Geertruida Lahuis. Zij zijn op 23 november 1928 getrouwd te Heemse. Huisnr. Rheeze G-10. In 1981 verkoop. Over op:
Legger 22356/1: Eigendom van timmerman Hendrik Santman aan de Rheezerweg 54.