In ’t vrijwillig rechterlijk archief van ’t voormalige schoutambt Hardenberg vinden we in de zgn. registers op de 50e penning een aantekening dat Barent van Borne op 16 september 1750 aan de schout bekend maakte dat hij de Rabrij te Baalder had aangekocht van de weduwe Van Olen te Ibbenb├╝ren en juffr. Van Borne te Bentheim, voor een bedrag van 800 gulden.

De volgende akte in het rechterlijk archief is gedateerd 3 september 1806:
Comparanten L. Hoenderken en echtgenote H.E. van Riemsdijk te Hardenberg. Zij verklaren de katerstede de Raberije te Baalder, bestaand uit twee woonhuizen met het daarbij vanouds en alsnog behorende gaarden-, zaai- en groenland en een vierde whaare in de marke van Hardenberg en Baalder, voor f. 900,- te hebben verkocht en derhalve overdragen aan Jan Klinge en echtgenote te Radewijk. De katerstede dient nader te worden verdeeld tussen hen en mede-koper Albert Huisjes. Hardenbergh, d. 3 september 1800 en zes.

Op 18 november 1826 verschenen Jan Klinge en Fennechien Hamhuis voor notaris Antoni van Riemsdijk om een hypotheekakte te laten opmaken. Zij hadden namelijk 1000 guldens geleend van Gerrit Crull, koopman, wonende op den Beld of Nijberg in de graafschap Bentheim. Als onderpand stelden ze de katerstede genaamd de Voorste Raberije, gelegen in de buurtschap Baalder, ten westen de katerstede gezegd de Agterste Raberije, toebehorende aan en wordende bewoond en gebruikt door Albert Huisjes, ten zuiden eenen publieken weg, ten oosten landen van Annechien Engberts, weduwe van Gerrit Sypelenkamp, en ten noorden den zogenaamden Baalder-Esch, wordende deeze katerstede door hun comparanten zelfs bewoond en gebruikt, en bestaande uit derzelver behuizinge numero 37 (aktenr. 586).

Notaris Antoni van Riemsdijk verleed op 28 december 1826 een royementsakte op verzoek van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Deze edelman liet de notaris, als vruchtgebruiker van de nalatenschap van zijn schoonvader Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren, een hypotheekakte uit 1811 doorhalen die indertijd ten laste was gesteld van Jan Klinge en Fennechien Hamhuis, landbouwers te Baalder, onder verband van hun eigendommelijke katerstede, bestaande uit een woonhuis en ongeveer vier mudden zaai-, gaarden- en groengronden, gelegen te Baalder, alsmede van een-achtste gedeelte van een volle whaar in de Hardenberger- en Baalder marke (aktenr. 599).

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat de katerstede Raberie vermeld als eigendom van landbouwer Jan Klinge en echtgenote Fennegien Hamhuis. Zij waren op 26 april 1801 te Hardenberg getrouwd. Aanvankelijk woonden zij in Radewijk op ’t erve de Toeslag, later aldaar op ’t erve Takmans en vanaf circa 1807 in Baalder.

De boerderij stond anno 1832 op legger 186 onder sectie C-279.

Fragment van oorspronkelijk minuutplan, anno 1832 (C-279).

In het notarieel archief komen we het erve tegen als de Voorste Raberije in een hypotheekakte, verleden door notaris Swam te Gramsbergen op 19 januari 1860. In die akte werd hun boerderij, genaamd de Voorste Raberije, als onderpand verbonden ten behoeve van Johanna Santman, weduwe van Gerrit Crull op den Belt te Venebrugge. In de akte staat dat de Voorste Raberije kadastraal bekend stond als sectie C-279 (aktenr. 2615).

Nog datzelfde jaar, op 7 november, werd een volgende hypotheekakte door notaris Swam . In die akte werd de Voorste Raberije tot onderpand gesteld voor het door Jan Klinge en diens echtgenote Willemina Lambers geleende bedrag van 500 guldens. Zij hadden de hypotheek opgenomen bij Johanna Santman, weduwe van Gerrit Crull op den Belt op de Venebrugge. In de akte staat dat de Voorste Raberije kadastraal bekend stond onder sectie C-279 (aktenr. 2676).

Jan Klinge en Willemina Lamberts waren op 23 mei 1828 getrouwd te Heemse. Vervolgens ging het eigendom over op hun zoon Willem. Hij trouwde op 25 mei 1866 te Heemse met Hermina Jagers, afkomstig uit ’t Laar.

186/2: Eigendom van Jan Klinge. Sectie C-279. Huis en erf. In 1870 verkoop. Over op:
2991/2: Eigendom van Willem Klinge (zie hulpregister no. 4 hypotheken, deel 24, nr. 1328).
2991:2: Eigendom van Willem Klinge (voor 1/2e deel) en van zoon Jan Klinge (1/4) en schoonzoon Gerrit Jan de Vries (1/4). Huisnummer H-5 te Baalder. Huis, erf en schuur. In 1911 successie. Over op:
7187/2: Eigendom van enerzijds Jan Klinge en echtgenote Berendina Ridderman. Zij waren op 18 mei 1899 getrouwd te Heemse. Anderzijds waren Gerritdina Klinge en Gerrit Jan de Vries ook eigenaren. Zij waren op 4 november 1898 getrouwd te Heemse. In 1914 redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1914.

7187/16: Nieuwe sectie C-1253. Huis, schuur, bouw- en weiland op de zgn. ‘Groote Esch’. In 1916 sloop en herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1916.

7187/17: In 1930 stichting. Over op:

Jan Klinge overleed op 2 juni 1935 en werd begraven op ’t oude kerkhof Nijenstede aan de Stationsstraat in Hardenberg. Het huwelijk met Berendina Ridderman was kinderloos gebleven.

7187/19: In 1951 sloping en stichting. Huisnr. Baalder H-2. Over op:
7187/23: Eigendom van Evert Jan ter Wielen en echtgenote Hermina de Vries (dochter van Gerrit Jan de Vries en Gerritdina Klinge).

Evert Jan ter Wielen, Gerrit Willem van der Veen, Hermina ter Wielen-de Vries en Berendina Klinge-Ridderman.
De boerderij met de gevelsteen van het echtpaar Klinge-Ridderman, d.d. 7 juni 1916.
Gelukstelegram bij het huwelijk van Gerrit Willem van der Veen en Dederika Hermsen, anno 1955.

Bij akte van 24 november 1967 werd de boedelscheiding en -verdeling geregeld. Over op:
14999/6: Eigendom van Hermina de Vries en echtgenoot Evert Jan ter Wielen, wonend aan de Kerkdijk 6 te Lutten.

In 1972 werd het adres Baalder H-2 gewijzigd in Rodedijk 2. Bij akte van 15 november 1974, verleden voor notaris Boodt, verkochten zij hun boerderij, gelegen aan de Rodedijk 2, voor f. 116.850,- aan de gemeente Hardenberg ten behoeve van de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Baalder. Over op:
14300/2903: Eigendom van de gemeente Hardenberg. Sectie C-1558. De bewoners, de oude eigenaren, mochten de boerderij tot 1 mei 1975 gratis blijven bewonen.

De boerderij, 3 juli 1986.

Tegenwoordig moeten we het erf situeren in de woonwijk Baalder. Het is in gebruik als de wijkcentrum en kinderboerderij Baalder aan de Beekberg 45.