Links de boerderij van ’t voormalig erve Kamerlamberts aan de huidige Rodedijk 16 in Baalder (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

In het vrijwillig rechterlijk archief van ’t Schoutambt Hardenberg vinden we deze hypotheekakte, gedateerd 28 juni 1788:
Ik J.G. Pruim, van weegens hooger overheid verw. Scholtus van den Hardenbergh, Heemse en Gramsbergen, doe kond en certificere: dat voor mij en keurnooten, die waren de ed. M. Bruins en Jan Derks Zweers, persoonlijk in den gerichte gecompareerd zijn: Arend Reins, woonächtig te Baelder, en deszelvs huisvrouwe Zwaantjen Engberts, tutore marito; dewelken verklaarden, wegens opgenomene en aan hun ter leen verstrekte penningen en wegens verschuldigde en restante pachten etc., oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan hunnen landheer de heer oud-burgemeester B. van Borne, eene capitaale summa van zevenhonderd en vijftig guldens; met aanneming en belofte om dezelve capitaale summa ’s jaarlijksch en alle jaaren tot de effective aflosse en restitutie der penningen toe te zullen verrenten met drie gelijke guldens van ieder honderd ’s jaarlijksch; zullende het eerste jaar interesse hiervan verschenen zijn op den 1 april 1700 negenentachtigh, en zoo vervolgens tot de aflosse continueren. En opdat welgem. heer rentheffer voor zijn uitgedaane capitaal en de daarop te verlopene renten de vereischtte zekerheid moge hebben, zoo verklaarden zij comparanten, onder renuntiatie van alle exceptien dezen eenigzins contrariërende, daarvoor boven een generaal verband van hunne persoonen en goederen, tot een speciaal hijpotheecq en onderpand te verbinden en te stellen, hun comparanten eigendommelijke katerstede, met alle de daarbij gehorende landerijen, genaamd VerkenJansGaarden of nu het KamerLamberts, alles zoo als dezelve door den tegenswoordigen meijer wordt bemeijerd en gebruikt, zijnde kenlijk gelegen te Baelder; en voorts een vierendeel van een volle waare in de markte van Hardenbergh en Baelder; ten einde welgem. heer rentheffer daaraan ten allen tijde, bij weeromeisching van voorz. capitaal, in cas van onverhoopte misbetaling, hetzelve capitaal, met de daarop als dan verlopene en onbetaalde renten, kost- en schadeloos zal kunnen en mogen verhaalen. Des ten oirkonde hebbe ik verw. Scholtus voorn., deze benevens de comparanten getekend, met mijn zegel bekrachtigd; en ze voorts ook voor de comparanten, omdat dezelven geene zegels en hadden, op hun verzoek met mijn kleine zegel mede gezegeld. Actum Hardenbergh den 28 junij 1700 achtentachtigh.

Arend Reins en Zwaantje Engberts waren op 23 augustus 1772 getrouwd te Hardenberg. Hun dochter Annigjen, gedoopt op 13 juni 1779, zou de eigenaresse worden van ’t Kamerlamberts. Zij trouwde op 13 mei 1804 te Hardenberg met Engbert Jansen Dobbeman uit Gramsbergen.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van Annigje Reints, de weduwe van Engbert Dobbeman. Engbert was op 25 maart 1814 te Baalder overleden. De boerderij staat in 1832 op legger 77 als sectie C- 220.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 77/5: Sectie C-220. Huis en erf. Na het overlijden van Annigje Reints-Dobbeman werd de katerstede op naam gesteld van Arend Dobbeman (eigenlijk: Reints) en echtgenote Aaltien Ems. Zij zijn op 2 juli 1829 getrouwd te Heemse. Later eigendom van zoon Egbert Reints en echtgenote Fennegien Haandrikman. Zij zijn op 9 februari 1865 getrouwd te Heemse. Huisnr. H-22.

Notaris J.G. Troost verleed op 21 april 1875 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Arend Reints, ook genaamd Dobbeman, en echtgenote Aaltje Ems. Zij verklaarden 1200 gulden schuldig te zijn aan hun zoon Egbert Reints. Als onderpand voor de schuld verbonden ze hun boerderij te Baalder, sectie C-220 (aktenr. 320).

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1913 stichting. Over op:
Legger 77/27: Huis, schuur en erf. In 1914 redres en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1913.

Legger 77/28: Nieuwe sectie C-1254. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1923 stichting. Over op:
Legger 77/29: Huis, stookhuis, schuur, wei- en bouwland. In 1927 boedelscheiding. Over op:
Legger 9349/17: Eigendom van Albert Reints en echtgenote Hendrika Johanna Meijerink. Zij zijn op 23 oktober 1896 getrouwd te Heemse. In 1945 boedelscheiding. Over op:
Legger 11449/14: Eigendom van Albert Jan Klokkert en Fennigje Reins. Zij zijn op 19 november 1920 getrouwd te Heemse. In 1950 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:
Legger 11449/33: In 1952 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 11449/35: In 1954 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1955.

Legger 11449/36: In 1959 aanbouw. Over op:
Legger 11449/37: Huis, schuren, weiland. In 1964 splitsing enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965.

Legger 14202/1: Nieuwe sectie C-1459. Eigendom van Albert Jan Klokkert en Fennigje Reints. Zij zijn op 19 november 1920 getrouwd te Heemse. In 1965 verkoop. Over op:
Legger 11449/39: Eigendom van weduwe Fennigje Klokkert-Reints en kinderen Albert, Hendrikje Hendrika en Egbert Klokkert. Per 29 april 1972 wijzigde het adres Baalder H-13 in Rodedijk 16.
Legger 21836/4: Sectie Z-5. Boerderij, schuren, tuin, erf en weiland aan de Rodedijk 16. Eigendom van E. Klokkert en consorten.