Notaris Antoni van Riemsdijk begon op 24 juni 1819 met de openbare veiling van vaste goederen behorend tot de erven ’t Vierlink en den Asschert te Baalder, op verzoek van het bestuur van de stad Hardenberg, ter aflossing van schulden. Koning Willem I had er op 16 oktober 1818 zijn persoonlijke toestemming voor gegeven. Kavel nr. 1 betrof het erfjen het Hakkers, bestaande uit deszelfs behuizinge numero 17, den gaarden, het groenland, den Vierlings- en den Nieuwenhoek, tezamen groot 7/12 morgen, zijnde tiendvrij, gelegen in deszelfs bekende bepaalingen ten westen van en aan het erfjen het Blankvoorts te Baalder, bemeijerd door Herm Veldman. Het kavel werd ingezet door Antoni Santman, rentenier te stad Hardenberg, voor f. 650,50. Kavel nr. 2 betrof den Asschert, veld-, bos- en groengrond, gebruikt door Herm Veldman, hebbende ten zuidoosten het erfjen Blankvoorts, ten noordoosten de landen van Harm Koning, ten zuiden den Vierlings-hoek van ’t eerste kavel. Ook dit kavel werd ingezet door Antoni Santman, voor 105 gulden (aktenr. 66, scan 106). Een week later, op 1 juli, vond de definitieve veiling plaats. Voor kavel 1 en 2 samen werd door landbouwer Gerrit van ’t Holt te Baalder ’t hoogste bod uitgebracht, namelijk 855 gulden (aktenr. 70, scan 124). Op 3 augustus 1819 werd e.e.a. nog bekrachtigd (aktenr. 86).

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van landbouwer Gerrit van ’t Holt en echtgenote Aaltjen Waterink. De boerderij staat op legger 156 onder sectie C-169.

Fragment van oorspronkelijk minuutplan, anno 1832.

Kadastrale geschiedenis
Legger 156/7: Sectie C-169. Huis en erf. Eigendom van Gerrit van ’t Holt en echtgenote Aaltjen Waterink. Zij zijn op 19 september 1818 getrouwd te Hardenberg. Huisnr. A-32.

Notaris Willem Swam verleed op 17 november 1851 het testament van landbouwer Gerrit van ’t Holt. Deze verklaarde te bezitten den halven eigendom van eene katerstede, het Hakkers genaamd, met omliggende gronden. Hij had op dat moment nog twee kinderen in leven: Marten en Fennegien van ’t Holt. Alle vaste goederen werden toebedeeld aan Marten van ’t Holt. Na de dood van Gerrit zou Marten een bedrag ad 650 gulden in de gezamenlijke boedel moeten brengen t.b.v. zijn zus Fennegien (aktenr. 1809). Diezelfde dag werd ook het testament van Aaltjen van ’t Holt-Waterink verleden (aktenr. 1810).

Op 10 november 1854 verleed notaris Willem Swam een transportakte op verzoek van Aaltjen Waterink, weduwe van Gerrit van ’t Holt. Zij verklaarde haar onverdeelde halfscheid in de katerstede het Hakkers, sectie C-169, voor 700 gulden te hebben verkocht en over te dragen aan landbouwer Marten van ’t Holt (aktenr. 2206).

Marten van ’t Holt was op 6 december 1851 te Ambt Hardenberg getrouwd met Janna Willink uit Ane. Janna overleed op 49-jarige leeftijd op 24 januari 1874 en werd 5 dagen later begraven op ’t kerkhof Nijenstede te Hardenberg. Weduwnaar Marten van ’t Holt hertrouwde op 5 februari 1875 te Ambt Hardenberg met Jenne Hermsen uit Agterhorn, parochie Emlichheim.

Fragment van kadastraal minuutplan, anno 1880.

Jenne van ’t Holt-Hermsen stierf op 11 juli 1883 te Baalder, op 46-jarige leeftijd.

Op 24 april 1884 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen de akte waarbij landbouwer Marten van ’t Holt, weduwnaar van Janna Willink en van Jenne Hermsen te Baalder, verklaarde zijn onverdeeld drie-vierde gedeelte in een huis en erf met bijliggende landerijen te Baalder, o.a. sectie C-169, voor 1875 gulden te hebben verkocht aan en over te dragen aan landbouwer Gerrit Amsink aldaar (aktenr. 2526).

Legger 4434/9: Eigendom van Gerrit Amsink en echtgenote Hendrikjen van ’t Holt (kleindochter van Gerrit van ’t Holt en Aaltjen Waterink). Mede-eigenaren waren Gesina en Hendrik Jan van ’t Holt.

Op 22 mei 1885 verleed notaris Hilbrand van Barneveld een hypotheekakte op verzoek van Gerrit Amsink. Deze verklaarde 325 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan veehouder Derk Jan Leemgraven te Holtheme. Als onderpand voor de lening en de daarover te betalen rente stelde hij zijn onroerende bezittingen, waaronder het erfje in Baalder, sectie C-169 (aktenr. 2728).

In 1890 verkoop. Over op:
Legger 4920/9: Eigendom van Gerrit Amsink en Hendrikjen van ’t Holt. In 1912 boedelscheiding. Over op:
Legger 7252/8: Eigendom van Gerrit Amsink en consorten (voor de helft) en van Hendrik Jan Nijman (de andere helft). Huisnr. A-32. In 1927 herbouw. Over op:
Legger 7252/20: Huis, schuren en erf. In 1931 boedelscheiding. Over op:
Legger 9848/8: Eigendom van Hendrik Jan Nijman D.J.zn. Vruchtgebruiker was Gerrit Amsink. In 1953 verkoop. Over op:
Legger 12359/6: Eigendom van Hendrik Jan Reinders en echtgenote Hendrika Johanna Nijman. Zij zijn op 23 april 1948 getrouwd te Hardenberg. In 1953 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor verbouw van een schuur.
Legger 12359/17: In 1956 verbouw. Over op:
Legger 12359/18: In 1972 wijzigde het adres Baalder H-22 in Rodedijk 28. In 1979 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, april 1979 (sectie Z-718). Rodedijk 28.

Legger 20010/3: Nieuwe sectie Z-718. Huis, erf en cultuurgrond. Eigendom van Hendrika Johanna Nijman en Hendrik Jan Reinders.

Kadastrale hulpkaart, 7 juni 1989 (sectie Z-1886).