Deze gecancelleerde (doorgehaalde) oorkonde is op 27 februari 1683 gepasseerd door de toenmalige schout van Hardenberg, Thomas Huete. Middels dit charter bekrachtigde hij de verkoop van een losrente van vijf Carolyguldens per jaar, gaande uit een half huis de halven Heinen Gooren te Baalder, door de echtelieden Berent Hendricks en Gesien Alberts aan de echtelieden Arent Gerrits en Geertien Derks. De andere helft was verpand aan de stad Hardenberg. De oorkonde, met twee uithangende lakzegels, is bewaard gebleven in het archief van de stad Hardenberg.

In het vrijwillig rechterlijk archief van ’t Schoutambt Hardenberg vinden we deze akte, d.d. 24 april 1809:
Ik J.G. Pruim, Scholtus des Kerspels Hardenbergh cum annexis, doe kond en certificeere dat voor mij en keurnooten, die waren W.H. Werkhoven en J.G. Gosenson, persoonlijk in den Gerichte gecompareerd zijn G. Nijman, R. Santman en B. Oeverman, burgermeesteren der Stad Hardenbergh, en L. Hoenderken, gecommitteerde uit de burgerije derzelve stad, voor zich en namens hunne mede-leden, in derzelver respective qualiteiten. Verklaarende zij comparanten in voorz. hunner qualiteit, voor eene summa van kooppenningen, die den eersten met den laatsten van dien ten genoegen aan hun voldaan en betaald zijn, bij dezen in de meestbundigste forma Landrechtens over te dragen aan Harmen Hakkerts en deszelvs huisvrouwe te Baelder, het door dezelven op den 21sten van Oogstmaand 1805 van comparanten q.p. bij publijcque veiling aangekochte katersplaatsjen het Heinen-Goorn cum annexis, kenlijk te Baelder gelegen.