Oudst bekende prentbriefkaart van de christelijke school met onderwijzerswoning, ca. 1905.

De statuten van de vereniging ‘Rehoboth’ tot stichting en instandhouding van scholen met den bijbel te De Krim werden bekendgemaakt in de Staatscourant van 29 november 1899. De vereniging was op 22 september van datzelfde jaar opgericht en bij koninklijk besluit van 13 november goedgekeurd.

De Standaard, 7 februari 1900: De Krim (bij Lutten). 2 Febr. Heerlijke dagen mochten we hier doorleven. De school met den Bijbel, aan welker stichting lange jaren was gearbeid, kon eindelijk geopend worden. ’s Avonds te voren werd in een bidstond de zegen des Heeren over de nieuwe stichting afgesmeekt. Voorganger was daarbij de heer Eger van Lekkerkerk, die gedurende zijne negenjarige werkzaamheid als evangelist alhier, den 12den Maart 1879 den grondslag had mogen leggen eener school met den Bijbel. Hoe waren de toestanden sedert dien tijd veranderd, zoowel in het stoffelijke als geestelijke. Naar aanleiding van Efeze 6:4 maakte de spreker met dank aan God van dit alles melding. Den volgenden morgen had in het kerkgebouw der Ger. kerk de installatie van den hoofdonderwijzer plaats. Ds. Casimir wees de ouders naar Ps. 78:4 op hunne roeping om den kinderen eene Christelijke opvoeding te geven; toonde aan, dat het onderwijs der staatsschool daarmede in strijd moet zijn, en sprak zijne beste wenschen uit voor de nieuwe stichting en haar hoofd onderwijzer. De voorzitter des bestuurs, de heer T. Horstra, dankte allen die het hunne tot de oprichting hadden bijgedragen en drukte hun de belangen der school ook bij den voortduur op het hart. De hoofdonderwijzer, de heer T. van der Kooij, dankte voor de hartelijke ontvangst en het welkom hem van zoo vele kanten toegeroepen; hij waarschuwde tegen overdreven verwachtingen, drong aan op samenwerking van huisgezin en school, en vroeg van de ouders hunne waardeering en hun steun. Vervolgens sprak nog Ds. Van Henten van Dedemsvaart die op de zegenrijke vruchten der Chr. school wees, ook voor de Ger. kerk: en de heer Beukema van Hoogeveen die den strijd vergeleek met dien van Transvaal. ’s Middags kwamen de ouders, het bestuur en verdere belangstellenden met den hoofdonderwijzer en de kinderen bijeen in het nieuwe schoolgebouw. Hier werd de hoofdonderwijzer door den eere-voorzitter Ds. Casimir tot zijn werk ingeleid; hier werden de kinderen onthaald en op aangename wijze bezig gehouden, ’t Was een schoone dag. En zoo staat daar nu onze school als een gedenkteeken van de trouwe Gods, die niet laat varen het werk Zijner handen. Geve Hij, dat ze groeie en bloeie, Zijn Naam ter eere! 


Fragment van kadastrale hulpkaart, augustus 1900 (sectie A-2503).

Legger 3203/1: Sectie A-2503. Huis en erf. Eigendom van de Vereeniging Rehoboth tot stichting en instandhouding van scholen met den bijbel te De Krim. In 1902 stichting. Over op:

De Standaard, 22 september 1902.
Fragment van kadastrale hulpkaart, mei 1902 (sectie A-2637).

Legger 3203/3: Nieuwe sectie A-2637. Huis, school en erf. In 1903 uitbreiding van het schoolgebouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juli 1903 (sectie A-2637).

Legger 3203/4: Sectie A-2637. Huis, school en erf. In 1905 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, augustus 1905 (sectie A-2834).

Legger 3203/6: Nieuwe sectie A-2834. School, huis en erf. In 1906 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, oktober 1906 (sectie A-2834).
De christelijke lagere school, ca. 1910.
De christelijke lagere school en onderwijzerswoning, anno 1914

Legger 3203/7: Sectie A-2834. School, huis en erf. In 1919 vond de aanbesteding plaats voor een nieuwe christelijke school voor lager en uitgebreid lager onderwijs, naar een ontwerp van architect Meppelink uit Coevorden. De aanbesteding werd gewonnen door de firma G. Datema en Zn., aannemers te De Krim. Vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, september 1922 (sectie A-3302).
De nieuwe christelijke school met de ‘oude’ onderwijzerswoning

Legger 3203/8: Nieuwe sectie A-3302. School, huis, schuur en erf.


Kadastrale hulpkaart, juli 1930 (sectie A-3302).
Prentbriefkaart van de christelijke school (met bouwjaar ‘1920’ op de gevel en de in 1928 gebouwde onderwijzerswoning.

Legger 3203/9: Sectie A-3302. School, huis, schuur en erf.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 12 februari 1940.

In 1944 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 3203/10: Nieuwe sectie A-3649. School, huizen, schuur en erf. Over op:
Legger 3203/11: Sectie A-3649. School, huis, schuur en erf.

Trouw, 21 januari 1950.

In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 3203/12: Nieuwe sectie I-307. Huis, school, tuin, speelplaats en loods. In 1982 overdracht. Over op:
Legger 8172/4: Eigendom van de Vereniging voor christelijk onderwijs te De Krim.

3 februari 1987 (sectie I-843).

Legger 6331/925: Nieuwe sectie I-843. Het voormalige schoolgebouw.