– bijzondere gebeurtenissen in de geschiedenis van Hardenberg, Gramsbergen en omgeving –

DatumGebeurtenisJaar
28 juli 1227De Slag bij Ane of de Gulden Sporenslag van de Lage Landen; een veldslag tussen een ridderleger van de Utrechtse bisschop Otto van Lippe en de troepen van burggraaf Rudolf II van Coevorden. Het bisschoppelijk leger wordt verslagen en de bisschop gedood.1227
5 februari 1327De Utrechtse bisschop Jan van Diest verleent aan de inwoners van Nijenstede een (beperkt) privilege, vooral gericht op vrijwaring van onrechtmatige schatting.1327
4 november 1343De Utrechtse bisschop Jan van Arkel verblijft op zijn kasteel te Hardenberg in het kerspel Nijenstede en bevestigt de stadsrechten van Ommen: Ghegheven te Nyensteden int iaer ons Heren dusend driehondert ende drie en veertich des Dinxsdaghes na Alreheylighen dach.1343
18 september 1362Op deze zondag na St. Lambertusdag verlengt de Utrechtse bisschop Jan van Arkel de stadsrechten van Nijenstede naar Hardenberg.1362
26 juli 1364Keizer Karel IV verleent de Utrechtse bisschop Jan van Arkel toestemming tot het heffen van tol te Hardenberg. 1364
25 augustus 1379De bisschop van Utrecht wijdt de kapel op de Hofstede in.1379
4 april 1393De Utrechtse bisschop Floris van Wevelinckhoven overlijdt op zijn kasteel op den Hardenberg.1393
5 maart 1497De stad Hardenberg wordt door brand verwoest: Int jaer 1497 op Sondag Laetare te elf uren des Nachts verbrande den Hardenbergh.1497
4 juli 1511De Stephanuskerk in Hardenberg krijgt een altaar, gewijd aan St. Antonis.1511
18 februari 1554De stad Hardenberg wordt uitgenodigd deel te nemen aan de vergadering van de Hanzestede in Zwolle.1554
17 juni 1580De ‘Slag op de Hardenberger heide’ vindt plaats tussen het Spaanse leger onder Maarten Schenk en Staatse huurlingen onder Philips van Hohenlohe.1580
27 september 1656De sterfdag van Wolter Wolerts (of Woelerts). Op zijn graf ligt de oudst bewaarde grafzerk op het kerkhof Nijenstede te Hardenberg.1656
23 september 1674Dichter Arnold Moonen doet zijn intrede als predikant te Hardenberg.1674
19 juni 1687Ds. L. Voltelen van de hervormde kerk in Heemse registreert de ondertrouw van de jonge edelen Pico Galenus baron van Sytzama en Joanna Judith Blanckvoort.1687
8 mei 1708Het stadje Hardenberg brandt bijna volledig tot de grond toe af.1708
1 september 1717De spits van de kerktoren te Heemse waait om tijdens een orkaanstorm. P.W. baron van Sytzama noteert: den eersten der maand september 1717, zijnde woensdag, deed een vreeselijke wind en geweldige orcan, niet alleen heel Hollant maar ook d’aangrenzende Provintien schudden en beven. Op de vorschreven 1 september ’s avonts te 9 uhren is met deselve storm, waaijende uijt het suijden de gehele spits tot op het muurwerk van de kerktoren tot Heemse in Overijssel afgewaeijt.1717
6 september 1750Te Bellingeweer wordt het kerkelijk huwelijk voltrokken tussen Isaac Reinder van Raesfelt, heer van Heemse, Alerdinck, de Pol en den Doorn en Clara Feyoena baronesse van Sytzama.1750
16 april 1751De voor zover bekend eerste vermelding van de Gansestraet (Ganzenstraat) te stad Hardenberg.1751
10 mei 1756De Hofstede te Hardenberg wordt na verkoop door de Staten van Overijssel overgedragen aan de stadsregering van Hardenberg.1756
10 december 1760Het stadsbestuur van Hardenberg besluit tot vaststelling van de zgn. Ordonnantie of het Reglement op de brandspuit.1760
16 november 1774De Staten van Overijssel verstrekken via een openbare aanbesteding opdracht voor de bouw van een nieuwe houten brug op het Vheer te Ruinen (het Oelenveer).1774
3 november 1777Een grote brand verwoest nagenoeg heel Gramsbergen; 44 huizen en het bovenste gedeelte van de kerktoren worden in de assche gelegd.1777
7 november 1777De stadsregering van Hardenberg besluit de brandvoorschriften verder aan te scherpen.1777
11 februari 1795Franse soldaten, enkele compagnieën gendarmes met Rode Huzaren, marcheren onder luid gejuich de stad Hardenberg binnen.1795
6 november 1795Op deze dag tijdens het eerste jaar van de Bataafse Vrijheid wordt ook te Hardenberg een grote volkstelling gehouden. Stadsdienaar Jan Zweers Dzn. registreert alle ingezetenen van de stad en municipaliteit: 651 personen.1795
8 augustus 1797De secretaris van stad Hardenberg, Jacobus van Riemsdijk, overlijdt op 42-jarige leeftijd.1797
19 augustus 1799Openbare aanbesteding voor het aanleggen van een geheel nieuw gefortificeerde post aan de Vecht bij Loozen (De Loozer Linie).1799
10 juli 1802De oudste, bewaard gebleven, aanvraag om een bouwvergunning wordt door het echtpaar Middendorp-van der Heijde ingediend bij het Intermediair administratief gemeentebestuur van de Stad Hardenberg.1802
22 september 1805De pastorie, de kosterij en de school te Heemse branden tot de grond toe af.1805
28 oktober 1805De eerste vergadering in het nieuwe stadhuis van Hardenberg.1805
17 juli 1807Ingebruikname van het eerste orgel in de hervormde kerk te Heemse. Het zgn. Quellhorst orgel was kort voor haar dood geschonken door de Vrouwe van Heemse, dichteres Clara Feyoena baronesse van Raesfelt, geboren van Sytzama.1807
1 september 1807Dichteres Clara Feyoena baronesse van Raesfelt-van Sytzama overlijdt op 78-jarige leeftijd op de Havezate Heemse.1807
10 maart 1809Koning Lodewijk Napoleon Bonaparte breng de nacht door als gast bij de familie Soeters te stad Hardenberg.1809
31 december 1811Maire (burgemeester) Antoni van Riemsdijk van Hardenberg registreert, in de Franse taal, vele tientallen ‘akten van naams-aanneming’ waarbij ingezetenen een vaste geslachtsnaam aannemen,1811
27 december 1813De laatste hardnekkige Franse militairen plegen een uitval vanuit hun vesting Coevorden en richten te Anerveen en Holthone grote plunderingen en vernielingen aan.1813
3 maart 1814Koning Willem I logeert in het landhuis Welgelegen te Heemse.1814
24 augustus 1815De eerste Koningsdag wordt gevierd in Hardenberg en omgeving ter gelegenheid van de verjaardag van Koning Willem I.1815
20 februari 1816Bij koninklijke goedkeuring wordt een gemeentewapen toegekend aan de gemeente Stad Hardenberg.1816
18 maart 1816De geboortedag van de latere landschapschilder, aquarellist en tekenaar Gerhardus Meijer te Heemse.1816
21 juli 1816Bij koninklijk besluit wordt Hardenberg verheven tot de rang van stad (hernieuwde bevestiging).1816
10 oktober 1817Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden, de tweede zoon van Koning Willem I, stopt te Hardenberg tijdens zijn inspectiereis langs de militaire troepen in de noordelijke provincies. De prins rijdt met zijn gevolg van Ommen via Hardenberg naar Coevorden.1817
24 juni 1818Koning Willem I dineert in het logement De Rustenbergh in Heemse tijdens zijn reis van Het Loo over Coevorden naar de provincies Groningen en Friesland.1818
1 oktober 1818De oudst bewaard gebleven bouwtekeningen in het gemeentearchief van Hardenberg betreffen de verbouw en uitbreiding van het bestaande eenklassige schooltje in Gramsbergen.1818
21 november 1819In de laatmiddeleeuwse kerk van Hardenberg beluisteren de ingezetenen voor het eerst het orgelspel.1819
24 november 1819Bij koninklijke goedkeuring wordt een gemeentewapen toegekend aan de gemeente Gramsbergen.1819
12 augustus 1820Oud-kapitein van oorlogsfregatten en landdrost van IJsselmuiden Christiaan Lodewijk des H.R. Rijksgraaf van Rechteren, heer van Gramsbergen en Collendoorn, overlijdt op 77-jarige leeftijd in zijn Huize Welgelegen in Heemse.1820
24 september 1821Publieke veiling van de riddermatige havezate en goed Gramsbergen.1821
8 september 1824Een enorme windhoos richt enorme verwoestingen aan in Gramsbergen en omgeving.1824
10 augustus 1825Koning Willem I besluit dat de gemeente Gramsbergen zich voortaan officieel mag tooien met het predicaat ‘stad’.1825
5 september 1827Publieke veiling van de vanouds riddermatige havezate Bergentheim.1827
5 oktober 1829De geboortedag van Anne Meke Wilke te Slagharen; de oudst bekende vermelding van de nieuwe buurtschap in de marke Lutten.1829
2 december 1829De gemeenteraad van Ambt Hardenberg besluit het afschaffen van een eeuwenoude traditie, het beieren met de luidklokken van de hervormde kerk in Heemse tijdens het zogenaamde kerstluiden.1829
24 februari 1831Manschappen van de Eerste Ban der mobile Overijsselsche Schutterij verlaten de stad Hardenberg, op mars naar de zuidelijke Nederlanden om te helpen bij de verdediging van ons vaderland ten tijde van de Belgische Opstand.1831
8 mei 1833Het woonhuis van de voormalige havezate Venebrugge brandt tot de grond toe af.1833
26 augustus 1834Terugkeer van de schutters uit de gemeenten Ambt en Stad Hardenberg. De manschappen waren ingezet bij de verdediging van het vaderland ten tijde van de Belgische Onafhankelijkheidsoorlog.1834
30 april 1835 De oudst bekende vermelding van Kloosterhaar in een proces-verbaal betreffende een brand in het woonhuisje van arbeider Willem Schoemaker op de Klooster-Haar.1835
18 mei 1836De afscheiding van de hervormde kerk in Heemse vindt in het diepste geheim plaats op de boerderij van de fam. Veurink in Rheeze.1836
17 augustus 1836De Heemser predikant ds. Hendrik Wineke overlijdt op 51-jarige leeftijd.1836
29 november 1836Een orkaan verwoest het kleine schooltje van de buurtschap Den Velde. Ook vele andere gebouwen in de gemeente wordt grote schade toegebracht.1836
1 januari 1837Bij een gemeentelijke herindeling raakt de gemeente Ambt Hardenberg meer dan duizend hectare grondgebied kwijt aan de gemeente Avereest. Vele inwoners van Rheezerveen en Diffelerveen aan de Dedemsvaart verhuisden deze dag op papier van de ene naar de andere gemeente.1837
8 februari 1839Aanbesteding voor de bouw van een nieuwe openbare lagere school in de buurtschap Rheeze.1839
29 augustus 1840Vier woonhuizen en vier schuren op de Brink te Heemse worden door een grote brand in de as gelegd. 1840
3 september 1840Bij Koninklijk Besluit wordt Jan Aeyelts Averink benoemd tot notaris te Hardenberg.1840
23 mei 1842Koning Willem II komt op doorreis van Coevorden naar Hardenberg en reist van daar via Ommen naar Almelo.1842
29 augustus 1843Officiële inwijding van de nieuwe katholieke kerk te Slagharen door de aartspriester van Salland, Drenthe en Groningen, de heer H. van Kessel.1843
17 april 1844De minister van financiën verleent concessie aan logementhouder Derk Zweers Berendszoon junior en landbouwers Wille ten Brinke en Hendrik Jan Hambergh te stad Hardenberg voor het onderhouden van een postwagendienst tussen de steden Hardenberg en Zwolle.1844
17 september 1846De waterstand in de rivier de Vecht bereikt bij Hardenberg zo’n buitengewone laagte, zoo zelfs dat men dezelve droogvoets op sommige punten gemakkelijk doorlopen kan, iets hetwelk bij menschen geheugen nimmer het geval is geweest, en toe te schrijven is aan het opwerpen van een dam in deze rivier nabij het Anerveer in de gemeente Gramsbergen.1846
30 januari 1848Officiële inwijding van de nieuwe kerk van de hervormde gemeente aan de Voorstraat te Hardenberg.1848
17 oktober 1849Zes woonhuizen in de stad Hardenberg branden tot de grond toe af. De inwoners ontsnappen aan een derde grote stadsbrand…1849
12 juni 1850De ‘eerste steen’ wordt gelegd van de nieuwe openbare lagere school aan de Achterstraat te stad Hardenberg door burgemeester J. van Delden Szn.1850
21 oktober 1850Officiële ingebruikname van het nieuwe eenklassige schooltje in de Achterstraat.1850
27 april 1853De ‘eerste steen’ wordt gelegd van de hervormde kerk en pastorie te Lutten aan de Dedemsvaart door ds. A. Hissink te Dedemsvaart.1853
8 maart 1854In de hervormde kerk te Gramsbergen wordt voor het eerst ‘bij het licht der nieuw aangebragte lampen gepredikt’.1854
24 maart 1854Jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, overlijdt 75-jarige leeftijd op het Huis Heemse.1854
7 december 1855Plechtige inwijding van de nieuwe synagoge aan de zuidzijde van het Oosteinde te Hardenberg door opperrabbijn dr. Frankel.1855
13 mei 1856De ‘eerste steen’ wordt gelegd van het nieuwe landhuis Welgelegen in Heemse, door de 18-jarige Willem baron van Ittersum.1856
11 februari 1857De eerste Hardenberger schaatswedstrijd (‘hardrijderij op schaatsen’) vindt plaats.1857
27 november 1865Openbare aanbesteding voor de sloop van het bestaande en de bouw van een nieuwe pastorie te Hardenberg (de Wheeme).1865
17 september 1866Oprichtingsvergadering van de christelijke schoolvereeniging te stad Hardenberg.1866
22 juli 1867De ‘eerste steen’ wordt gelegd van een nieuwe galerij aan de christelijk afgescheiden kerk te Heemse door ds. J.F. Petersen.1867
28 november 1867Openbare aanbesteding in opdracht van het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg voor de bouw van drie nieuwe schoolgebouwen, in Heemse, Baalder en (Oud-)Lutten.1867
20 juni 1868Een grote brand legt vier boerderij te Mariënberg volledig in de as.1868
16 november 1868Openbare aanbesteding voor het afbreken van het kapitaal Heerenhuis Heemse, staande te Heemse.1868
8 april 1869De ‘eerste steen’ wordt gelegd van de nieuwe hervormde pastorie (de Wheeme) te Heemse.1869
1 april 1870De nieuwe school met den bijbel (de latere christelijke nationale school) aan de Lage Doelen wordt in gebruik genomen.1870
15 oktober 1871De nieuw beroepen predikant W. Callenbach wordt bevestigd als dominee van de hervormde kerk te Hardenberg.1871
5 oktober 1872De ‘eerste steen’ van Huize De Eik, aan de zuidzijde van de Lutterhoofdwijk in Slagharen, wordt gelegd door Antonius Henricus Geerdes.1872
1 januari 1873De 27-jarige Jan Hansman uit Kloosterhaar wordt vermoord door Gerrit Jan Boshove.1873
30 september 1873Bij Koninklijk Besluit wordt notaris J.G. Troost toestemming verleend om zijn notariële standplaats te verhuizen van Stad Hardenberg naar Heemse.1873
19 augustus 1874Officiële opening van de Maria Magdalena Bewaarschool te Hardenberg.1874
5 mei 1875De gemeenteraad van Stad Hardenberg besluit in te stemmen met de verkoop van de stadskorenmolen op de Brink te Heemse (nu: Oelemölle).1875
4 juli 1877De bliksem slaat in de windkorenmolen van de familie Van Houselt te Radewijk en als gevolg daarvan brandt het bouwwerk tot de grond toe af.1877
17 december 1877De nieuw opgetrokken windkorenmolen van de familie Van Houselt te Radewijk wordt in gebruik genomen (nu Windlust).1877
27 april 1881De gemeenteraad van Ambt Hardenberg besluit drie nieuwe scholen te laten bouwen te Brucht, Radewijk en Rheeze. 1881
26 augustus 1883Een uitslaande brand, ontstaan bij landbouwer Stoeten, legt in een mum van tijd drie kapitale boerderijen op de Rheezerbrink in Rheeze in de as.1883
30 oktober 1886Openbare veiling van het landgoed en de havezate Heemse.1886
23 december 1886Officiële ingebruikname van de tramlijn Dedemsvaart-Heemse van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij (D.S.M.). Burgemeester Van Dijck van de gemeente Ambt Hardenberg zou later in zijn jaarverslag schrijven:
Is het toch, ter bevordering van bloei en welvaart, voor ieder gewest van het hoogste belang te achten dat zijne middelen van verkeer worden uitgebreid, voor deze gemeente is de verkregen tramweg alleen reeds eene weldaad, omdat zij daardoor is ontweekt geworden aan de treurigen staat van afzondering waarin zij zoolang, als van de wereld gescheiden, heeft doorgebracht. 
1886
8 december 1887De kerkenraad besluit zich niet langer te houden aan de bestaande kerkorde en beschouwt zich voortaan als kerkenraad van de onafhankelijke hervormde gemeente te Hardenberg. De doleantie was hiermee een feit.1887
21 september 1889De ‘eerste steen’ wordt gelegd van de gereformeerde (dolerende) kerk op de Höfte te Hardenberg (Höftekerk).1889
23 april 1890Openbare aanbesteding voor de afbraak van de bestaande torenbekapping en het opbouwen van een spits op de toren van de hervormde kerk te Hardenberg.1890
5 december 1890Openbare aanbesteding voor de bouw van een nieuwe Vechtbrug bij Hardenberg.1890
25 februari 1891Officiële inwijding van het nieuwe orgel in de gereformeerde kerk (Höftekerk) te Hardenberg door organist M. Boltes uit Amsterdam.1891
6 maart 1891Oprichting van het Ziekenfonds ‘Helpt Elkander’ te De Krim.1891
30 juni 1892Aanbesteding voor de bouw van een hervormde kerk te Kloosterhaar.1892
9 augustus 1892De ‘eerste steen’ wordt gelegd van de hervormde kerk te Kloosterhaar.1892
17 november 1892Officiële inwijding van de hervormde kerk te Kloosterhaar door ds. J.G. Harthoorn uit Hardenberg.1892
2 november 1895Officiële inwijding van het Lokaal voor Christelijke Belangen aan het Oosteinde te Hardenberg door ds. Wichem Westhoff.1895
18 mei 1897Oprichting van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Salland te Hardenberg.1897
3 juli 1899Bij koninklijk besluit wordt een gemeentewapen toegekend aan de gemeente Ambt Hardenberg.1899
27 april 1900Op deze dag verschijnt de oudste, nog bewaard gebleven, krant van Hardenberg; een editie van de ‘Hardenberger Courant’, het nieuws- en advertentieblad voor Stad en Ambt Hardenberg, Gramsbergen en omstreken, uitgegeven door de joodse drukker Aron Kropveld.1900
1 mei 1900Officiële opening van de gereformeerde school te Heemse.1900
8 oktober 1900Ingebruikname van de aardappelmeelfabriek De Baanbreker te Lutten aan de Dedemsvaart.1900
13 november 1901Oprichtingsvergadering van de afd. Hardenberg-Heemse van de Nat. Christelijke Geheelonthoudersvereeniging.1901
4 oktober 1902De eerste plattelandsheelmeester van Lutten aan de Dedemsvaart en omgeving, Hendrik Theodor Mauritz Koster, overlijdt op 73-jarige leeftijd.1902
29 november 1902De allereerste exemplaren van de eerste editie van het het nieuws- en advertentieblad Salland’s Volksblad rolt van de drukpers.1902
29 december 1902Officiële opening van de gereformeerde school te Lutten aan de Dedemsvaart.1902
2 januari 1903Officiële inwijding van de nieuwe synagoge aan het Oosteinde te Hardenberg.1903
17 februari 1903De Oranjevereniging Hardenberg wordt koninklijk goedgekeurd.1903
20 mei 1903De ingezetenen worden voor verrast door de komst van de eerste automobiel in Hardenberg: “Alles ging te gauw dan dat ons stadje op een end kon loopen, anders ware ’t stellig gebeurd. Even verwonderd nagekeken en alles was gebeurd”.1903
14 juli 1903Markt te Hardenberg, aangeduid als ‘Bissing’.1903
25 november 1903Officiële inwijding van het nieuwe kerkgebouw van de gereformeerde gemeente van Heemse door ds. G. Doekes.1903
1 februari 1905Officiële ingebruikname van het baanvak Hardenberg-Ommen van de Noordooster Lokaalspoorweg door burgemeester W. baron van Ittersum van Stad Hardenberg.1905
18 maart 1905Officiële opening van de rijwielzaak van bondsrijwielhersteller Hermannus Kip op de Brink te Heemse.1905
8 juli 1905Oprichtingsvergadering ten huize van de heer Snel op de Rheezerkamp ter bespreking van het plan om een christelijke school op te richten te Rheeze.1905
23 september 1905Officiële opening van de nieuwe bakkerswinkel van G.A. van der Haar aan de Stationsstraat te Hardenberg.1905
2 november 1905Officiële ingebruikname van de openbare lagere school aan de Hoogenweg.1905
3 januari 1906Officiële ingebruikname van de openbare lagere school te Ebbenbroek.1906
5 februari 1906Officiële opening van de rijwielwerkplaats van R. Dijkstra te Lutten aan de Dedemsvaart.1906
11 mei 1906Oprichtingsvergadering van de afd. Hardenberg-Heemse van het Groene Kruis.1906
1 juni 1906Officiële ingebruikname van het nieuwe postkantoor aan de Voorstraat te Hardenberg.1906
31 juli 1906De gemeenteraad van Stad Hardenberg besluit tot het instellen van een zgn. eiermarkt; een wekelijkse markt van eieren, boter en pluimvee.1906
15 oktober 1906Oprichting van de Coöperatieve Boerenleenbank, als onderafdeling van de Centrale Bank te Utrecht, in het Lokaal voor Christelijke Belangen aan het Oosteinde te Hardenberg.1906
22 februari 1907In de hervormde kerk te Heemse wordt een nieuw orgel in gebruik genomen.1907
1 april 1907Officiële opening van de ‘School met den Bijbel’ (Casper Diemer) te Bergentheim.1907
4 juli 1907De bevolking van Mariënberg brengt hulde aan koningin Wilhelmina tijdens een kort oponthoud van de koninklijke trein op haar reis naar Drenthe.1907
9 september 1907Een van Hardenbergs eerste fabrieken wordt officieel in gebruik genomen, de Hardenberg Bacon Factory van de familie Nijman aan de Verelngde Korte Steeg in Hardenberg.1907
9 augustus 1909Oprichtingsvergadering in de Chr. Bewaarschool van het “Onderlinge Geitenfonds Hardenberg-Heemse”.1909
30 september 1909Oprichting van de muziekvereniging Studiosa Omnia Vincit, kortweg S.O.V. (later Crescendo) te Gramsbergen.1909
4 januari 1910Officiële opening van de Vakteekenschool, uitgaande van de Vereeniging voor Volksonderwijs, afd. Hardenberg en omstreken.1910
25 januari 1910Oprichting van de Coöperatieve Landbouw- en Verbruiksvereeniging Hardenberg en omstreken.1910
22 april 1910In het Salland’s Volksblad maakt fotograaf B.J. Breukelman bekend dat hij zich te Hardenberg heeft gevestigd met een ‘photografisch atelier’.1910
5 juli 1910Het Salland’s Volksblad meldt dat de heren J. Hurink Hzn. en A. van der Sanden een automobiel hebben gekocht en daarmee de eersten zijn die in Hardenberg zich een auto hebben aangeschaft.1910
7 juli 1910De ‘eerste-steen’ wordt gelegd van de nieuwe school in Ane.1910
12 augustus 1910Het Salland’s Volksblad bevat een advertentie waarin H.H. van Aalderen Jzn. bekend maakt dat hij zich te Mariënberg heeft gevestigd als grof-, hoef- en kachelsmid en tevens handel in rijwielen en onderdeelen.  1910
12 november 1910Openbare aanbesteding in opdracht van de Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereeniging’ voor de bouw van het pakhuis ‘Aurora’ aan de Stationsstraat in Hardenberg. 1910
5 mei 1911Koperslager A. Breukelman adverteert in het Salland’s Volksblad dat hij zich heeft gevestigd als koper-, lood-, zink- en asphalt-bewerker ten huize van zijn moeder, nabij de Chr. school.1911
1 oktober 1911Officiële ingebruikname van de nieuwe gereformeerde kerk te Bergentheim.1911
17 november 1911Officiële opening van het nieuwe, tweede hotel van Hardenberg: Hotel Bromet aan de Voorstraat.1911
7 juni 1912De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Gramsbergen wordt opgericht.1912
21 november 1912Oprichtingsvergadering van de Schietvereeniging ‘De Roos’ in de Chr. Bewaarschool te Hardenberg.1912
6 december 1912Burgemeester W.H. de Chalmot van de gemeente Ambt Hardenberg sterft ‘in het harnas’ op bijna 56-jarige leeftijd op Huize Nijenstede in Heemse.1912
3 februari 1913Officiële opening van de ‘School met den Bijbel’ in Bruchterveld.1913
16 april 1913Officiële opening van de nieuwe openbare school aan de Stationsstraat in Hardenberg.1913
1 september 1913Officiële opening van de Hardenberger Coöperatieve Credietbank voor den Middenstand.1913
3 september 1913Groot volksfeest te Hardenberg en Heemse ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Nederlandse onafhankelijkheid na de bevrijding van het Franse juk.1913
25 oktober 1913Officiële opening van Fredriks’ manufacturenzaak aan het Oosteinde te Hardenberg.1913
28 januari 1914De gemeenteraad van Ambt Hardenberg besluit de openbare lagere school te Rheeze met ingang van 15 juli op te heffen.1914
9 februari 1914Oprichtingsvergadering van de Lijkwagenvereeniging Hardenberg-Heemse en omstreken in de Bewaarschool te Hardenberg.1914
15 april 1914Officiële inwijding van de katholieke school en kapel te Slagharen.1914
31 juli 1914De gemeenteraad van Stad Hardenberg besluit de straatnaam ‘Prutterij’ te wijzigen in de ‘Fortuinstraat’.1914
7 januari 1915Officiële ingebruikname van de ‘School met den Bijbel’ te Rheeze, in het gebouw van de voormalige openbare lagere school. 1915
1 augustus 1916De ‘eerste steen’ van de ‘School met den Bijbel’ te Radewijk wordt gelegd.1916
22 augustus 1916Landbouwer Jan Roelofs, wonende op het erve de Poffert te Holthemerbroek, wordt per ongeluk door een Duitse grenssoldaat doodgeschoten.1916
4 januari 1917Officiële opening van de ‘School met den Bijbel’ in Radewijk.1917
27 januari 1917Twee inwoners van Gramsbergen, de heren G. Zwijze Hzn. en G.F. Krikke, nemen deel aan de derde Elfstedentocht.1917
14 juli 1917Oprichting van de Coöperatieve landbouwhandelsvereeniging ‘Het Haantje’ door notaris B.H. Kelder te Gramsbergen.1917
5 oktober 1918Officiële opening van het café De Jaarbeurs van H. Zweers aan het Oosteinde te Hardenberg (nu: Den Herdenbergher).1918
28 maart 1919Oprichting van de Vereeniging tot bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders, kortweg de vereniging ‘Het belang van den landarbeider’ door de gemeente Ambt Hardenberg.1919
31 mei 1919Officiële opening van de rijwielzaak van H.W. Zweers aan de Achterstraat te Hardenberg.1919
24 juni 1920De ‘eerste steen’ wordt gelegd voor de bouw van de christelijke mulo aan de Gramsbergerweg te Hardenberg.1920
27 juli 1920Oprichting van de muziekvereniging Crescendo te Kloosterhaar.1920
6 november 1920Officiële opening van de runderslagerij Ora et Labora (Bidt en Werkt) van Rudolph Jacob ten Brink de Bruin aan de Achterstraat te Hardenberg.1920
12 april 1921De gemeenteraad van Ambt Hardenberg besluit tot de aankoop van Villa Eikenoord te Lutten aan de Dedemsvaart.1921
25 oktober 1921Officiële opening van de Landbouwwinterschool in de raadzaal van het gemeentehuis van Ambt Hardenberg in Heemse.1921
18 november 1921Oprichtingsvergadering in Heemse van een plaatselijke afdeling Hardenberg-Heemse van de Christelijke boeren- en tuindersbond (C.B.T.B.).1921
5 april 1922Officiële opening van de nieuwe ‘School met den Bijbel’ in Gramsbergen.1922
8 juni 1922B.A. Schuite wordt geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Stad Hardenberg.1922
1 december 1922Ingebruikname van de nieuwe algemene begraafplaats ‘in den Esch’ aan de Bruchterweg in Hardenberg.1922
9 januari 1923De raad van de gemeente Ambt Hardenberg besluit de algemene begraafplaats te Bergentheim over te dragen aan de hervormde en gereformeerde gemeente aldaar.1923
10 januari 1923Oprichtingsvergadering van de Begrafenisvereniging voor Hardenberg-Heemse.1923
4 april 1923Officiële opening van de christelijke Landbouwwinterschool op de Brink in Heemse.1923
23 juni 1923De ‘eerste steen’ wordt gelegd van de hervormde school te Bergentheim.1923
16 juli 1923Officiële opening van de hervormde school te Heemse.1923
20 juli 1923Het Salland’s Volksblad bericht dat inwoners van Hardenberg voor het eerst getuige waren van een ongewoon verschijnsel: een stoomboot bij de Vechtbrug.1923
10 augustus 1923Het Salland’s Volksblad bevat een advertentie waarin wordt opgeroepen om in café De Bruin te Hardenberg een zeemonster, een levende zeehond, te bezichtigen à 10 cent per persoon.1923
13 augustus 1923De 49-jarige Jan Kikkert uit Sibculo wordt door zijn stiefzoon met een ijzeren stang doodgeslagen. De dader wordt later veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf.1923
20 september 1923De gemeenteraad van Stad Hardenberg besluit, op speciaal verzoek van aanwonenden, de Achterstraat voortaan Wilhelminastraat te noemen.1923
5 oktober 1923Oprichtingsvergadering van de Pluimveevereniging Hardenberg en omstreken.1923
1 november 1923Officiële opening van de nieuwe hervormde school te Bergentheim (ds. Koningsbergerschool).1923
3 januari 1924Men begint in stad Hardenberg met het van gemeentewege ophalen van ‘asch en vuilnis’. Voordien was men zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van huisvuil.1924
14 mei 1924Meer dan 130 genodigden worden rondgeleid door de veenderij van de erven Mr. I.A. van Roijen te Bergentheim.1924
4 juli 1924De gemeenteraad van Stad Hardenberg besluit tot de openbare verkoop van de zgn. ‘Steenbrink’, gelegen achter ’t Holt in de voormalige marke Heemse en Collendoorn, grenzend aan de gemeente Gramsbergen.1924
16 oktober 1925De gemeenteraad van Stad Hardenberg besluit tot het afschaffen van een eeuwenoud instituut: de klepperman of nachtwacht.1925
20 april 1926Een Juncker passagiersvliegtuig(je), afkomstig uit Malmö, maakt een noodlanding in de Meene bij Ane.1926
24 april 1926Officiële opening van de ‘Eerste Hardenberger Bloemenwinkel’ van bloemist L. Tieman aan de Fortuinstraat te Hardenberg. 1926
15 juni 1926De gemeenteraad van Stad Hardenberg besluit tot de bouw van een droog-inrichting voor de brandspuitslangen.1926
15 september 1926Officiële opening van de eerste veemarkt te Gramsbergen door burgemeester C.J. van Riemsdijk.1926
2 oktober 1926Officiële opening van de winkel van smid G.J. Brunink, in alle soorten ijzerwerken, kachels, fornuizen, emaille-artikelen, op de Brink te Heemse.1926
21 maart 1927Gemeenteveldwachter J.F. Vosjan van Stad Hardenberg wordt gehuldigd bij zijn afscheid als marktmeester.1927
25 november 1927Officiële opening van de nieuwe bakkerswinkel van de weduwe Makkinga op de Brink in Heemse.1927
31 januari 1928Officiële opening van de kappers- annex barbierzaak van coiffeur B. Valkman aan de Voorstraat te Hardenberg.1928
10 maart 1928De korenmolen ‘De Hoop’ van de familie Kamphuis aan de Hardenbergerweg te Gramsbergen brandt nagenoeg tot de grond toe af.1928
5 december 1928Officiële opening van de nieuwe slagerswinkel van R. Boerema op de Brink te Heemse.1928
8 maart 1929Ingebruikname van het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Mariënberg.1929
15 juli 1929De gemeenteraad van Stad Hardenberg besluit drie klaslokalen van de voormalige openbare lagere school aan de Wilhelminastraat te Hardenberg te verhuren aan de N.V. Leeuwarder Textielmaatschappij en om een bouwterrein aan de verbindingsweg tussen station en Bruchterweg (de latere Burgemeester Schuitestraat) kosteloos aan de Eltem beschikbaar te stellen voor het bouwen van een nieuwe confectiefabriek.1929
8 oktober 1929Officiële opening van de nieuwe overdekte eierhal achter het café Wehkamp in Slagharen.1929
13 maart 1930Oprichtingsvergadering van de tennisvereniging TOGO te Hardenberg.1930
22 april 1930Officiële ingebruikname van de nieuwe fabriek van de N.V. Leeuwarder Textiel Mij. (Eltem) aan de Burgemeester Schuitestraat te Hardenberg.1930
21 juni 1930Officiële ingebruikname van de eerste tennisbaan van de Tennisclub Hardenberg.1930
23 april 1931C.F. Bramer wordt geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Stad Hardenberg.1931
14 mei 1931Officiële opening van Hardenbergs eerste echte sportterrein op de Marsch door wethouder Prins van de gemeente Stad Hardenberg.1931
2 september 1931Officiële opening van de nieuwe ‘School met den Bijbel’ aan de Kerkstraat in Hardenberg (de latere Kastanjehof).1931
7 oktober 1931Openbare aanbesteding door de Waterleiding Maatschappij Overijssel (WMO) voor de bouw van een bijna 50 meter hoge watertoren te Lutten aan de Dedemsvaart.1931
20 november 1931Officiële opening van het eerste ziekenhuis van de Röpcke-Zweers Stichting aan de Stationsstraat in Hardenberg.1931
2 maart 1932Officiële opening van de nieuwe openbare school voor uitgebreid lager onderwijs (ULO) aan de Stationsstraat te Hardenberg.1932
20 juni 1932Ingebruikname van de graanelevator van de firma Bruins bij de los- en laadplaats aan de rivier de Vecht.1932
28 december 1932Hoog bezoek aan de gemeente Ambt Hardenberg. De heren mr. L. Lietaert Peerbolte, directeur-generaal van de Volksgezondheid, dr. Tuntler, ir. le Poele en dr. Ubbens, komen de verbeteringen in de woningtoestanden zelf in ogenschouw nemen.1932
1 februari 1933Officiële opening van het bankgebouw van de N.V. Hardenberger Bank aan de Voorstraat.1933
23 augustus 1933Officiële opening van de nieuwe openbare lagere school te Lutten aan de Dedemsvaart.1933
18 oktober 1933Overstroming door dijkdoorbraak in Bergentheim. Daar waar de Van Riggelenswijk in het Almelose kanaal stroomt is de dijk weggezakt, waardoor het water vrije toegang heeft over de aardappelvelden, de graslanden en de turfvelden. Het water stijgt zo dat vier woningen moeten worden ontruimd, nl. van de arbeiders R. van Nuil, W. Lamberink, J. Espeldoorn en B. Bakker.1933
18 november 1933Officiële opening van slagerswinkel Luctor et Emergo van J. Zwiggelaar aan de Wilhelminastraat te Hardenberg.1933
6 december 1933Officiële opening van de smederij in hoef-, grof- en kachelwerk van J.H. Runhaar te Radewijk.1933
13 december 1933Officiële opening van de elektrische smederij in hoefbeslag, boerenwerk en reparatiewerk van E. Borneman te Radewijk.1933
3 juli 1934Officiële opening van de jeugdherberg Het Weidehuis in Heemse.1934
11 augustus 1934Officiële opening van het openluchtzwembad ‘De Marsch’ en van de haven in Hardenberg door burgemeester Bramer van de gemeente Stad Hardenberg.1934
12 februari 1935Het lichaam van de vermoorde Frans van Os wordt aangetroffen in een waterleiding op korte afstand van zijn woning ‘op de Witman’ bij Slagharen.1935
18 augustus 1935Te Slagharen wordt het gouden priesterfeest gevierd van pastoor G. Vergouw. Ter gelegenheid hiervan is hij door de koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.1935
26 december 1935Godsdienstonderwijzer Johannes Fredriks te Hardenberg overlijdt te Hardenberg op 79-jarige leeftijd.1935
2 mei 1936Officiële opening van de manufacturenzaak van A.K. Wacht aan de Voorstraat te Hardenberg.1936
3 juni 1936G. Oprel wordt geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Ambt Hardenberg.1936
19 november 1936Officiële opening van het eerste Albert Heyn filiaal aan de Fortuinstraat te Hardenberg.1936
21 december 1936De Hoge Raad verwerpt het cassatieverzoek van H.H. Weitkamp, oud-burgemeester van de gemeente Ambt Hardenberg, waardoor het vonnis van het Gerechtshof in Arnhem inzake de zgn. ‘malversaties’ (het verduisteren van grote sommen gemeenschapsgeld) van kracht blijft: gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar en 3 maanden. 1936
28 augustus 1937Officiële opening van Snel’s Boekhandel en Sigarenmagazijn aan de Stationsstraat te Gramsbergen.1937
20 juli 1938Officiële opening van het verbouwde en uitgebreide raadhuis van de gemeente Stad Hardenberg door de Commissaris van de Koningin, mr. A.E. baron van Voorst tot Voorst.1938
6 september 1938Officiële opening van de vierdaagse landbouw-, nijverheids- en speciale bakkerstentoonstelling (LENTHEO), georganiseerd ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.1938
10 april 1939Prins Bernhard, gekleed in ritmeesters-uniform, rijdend in een door hemzelf bestuurde Ford V-8, bezoekt Hardenberg tijdens een inspectietocht.1939
1 juli 1939De langstzittende burgemeester van Gramsbergen, C.J. van Riemsdijk, gaat na 41 jaar met pensioen. 1939
15 augustus 1939Mr. S.W.A. baron van Voerst van Lynden wordt geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Gramsbergen.1939
7 oktober 1939De ‘eerste steen’ van de nieuw te bouwen hervormde school te Heemse wordt gelegd door hoofdonderwijzer J. Meilink.1939
3 december 1939De 18-jarige Annie Bent, dochter van het hoofd van de hervormde school in Bergentheim, wordt per ongeluk ten tijde van de mobilisatie door een schot uit een dienstrevolver van een sergeant gedood.1939
25 februari 1940Pastoor G. Vergouw overlijdt op 78-jarige leeftijd te Slagharen.1940
13 maart 1940Officiële ingebruikname van de nieuwe hervormde kerk te Bergentheim.1940
10 mei 1940Duitsland valt Nederland binnen; commies H. Visser aan de Venebrugge wordt door een kogel dodelijk getroffen en sergeant G.J. Eilander werd aan de Gramsbergerweg door granaatscherven getroffen; hij overlijdt nog diezelfde dag aan zijn verwondingen.1940
13 mei 1940Dienstplichtig soldaat Derk Jan Rundervoort uit Gramsbergen sneuvelt in de strijd op de Grebbeberg.1940
25 augustus 1940Zware bommen en brandbommen worden door geallieerde toestellen gedropt boven Slagharen en omgeving.1940
16 september 1940Inwoners van de buurtschap Radewijk kunnen voor het eerst gebruik maken van het ‘telegraaf- en telefoonstation’, gevestigd in de bakkerswinkel van de familie Kampherbeek.1940
2 december 1940Ingebruikname van het nieuw gebouwde werkkamp op ‘De Haar’ bij Heemse. Werklozen uit Den Haag en Rotterdam, 192 personen, nemen hun intrek in de barakken om te worden te werk gesteld bij ontginningen in Ambt Hardenberg. 1940
22 april 1941Mr. J.A.M. van Oorschot wordt geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Hardenberg.1941
30 september 1941Bij besluit van de waarnemend Secretaris-Generaal van het departement van Algemeene Zaken wordt een gemeentewapen toegekend aan de gefuseerde gemeente Hardenberg.1941
16 juni 1942Een Halifax bommenwerper van de geallieerden wordt beschoten door de Duitse nachtjagerpiloot Dormann en stort neer op een weiland in ’t Radewijkerveld. De bemanning overleeft de crash niet: William Robert (Bill) Davies, Harry Smith, Francis Garfield (Frank) Peebles, John Emmanuel Sumpton, Daniel (Danny) Hanlon en Ernest (Jacky) Jackson.,1942
14 september 1942Op de terugweg van een bombardement op de stad Bremen wordt een Pathfinder van het 156e Squadron Royal Air Force aangevallen en neergeschoten door majoor Hülshoff. Het geallieerde toestel stort neer in een akker naast de Roskampweg in Loozen.  De zes inzittenden kwamen om: Valentine George Brough, Thomas Cuthbert Dewar, Phillip Stevenson Hammond, William Herbert, 
Jack Herring en William Chippindale Massey. 
1942
6 oktober 1942Een Wellington bommenwerper van de Britse luchtmacht stort neer op een aardappelland van de fam. Euverman aan de Troostenwijk te Slagharen-Schuinesloot. Alle bemanningsleden komen om: Geoffrey Slater, George William Rhodes, John Forbes, John Forman en Walter John Howes. 1942
30 maart 1943Een Engels bombardementsvliegtuig stort brandend neer bij de boerderij van de fam. Biewenga te Sibculo. Alle bemanningsleden komen om: Ronald Cordingley, Phillip Wealey (Pip) Dunn, Kenneth Hugh Grenfell, George Edward Lewis, Stephen Falcon Scott McCullagh, Robert Lincoln Potter en Sidney George Webb. 1943
8 april 1943De ondergedoken joodse inwoner, Philip Bromet, wordt door marechaussees uit zijn huis aan de Stationsstraat te Hardenberg gehaald; drie weken later zou hij worden omgebracht in het vernietigingskamp Sobibor… 1943
28 mei 1943Een van Hardenbergs meest prominente inwoners en oud-wethouder Rudolf Emanuel (Ru) de Bruin sterft in een gaskamer van het concentratiekamp Sobibor. 1943
24 juni 1943Op last van de Duitse bezetter worden de twee zestiende-eeuwse kerkklokken van de hervormde kerk in Hardenberg gedemonteerd en langs stalen kabels vanuit de kerktoren naar beneden getakeld en weggevoerd…1943
5 september 1943Te Slagharen wordt het 100-jarig bestaansfeest gevierd van de parochiekerk, toegewijd aan de H. Alphonsus de Liguori.1943
24 februari 1944Een brandende bommenwerper stort neer in Baalder, waarbij de boerderij van het echtpaar Reinders-Hakkers grotendeels wordt verwoest. De vijf bemanningsleden Robert A. Blomberg, John J. Sheppard, Edward T. Cooper, Richard E. McCormick en John Gunning komen om het leven.1944
6 juni 1944Anton Mussert, in opdracht van de Duitse bezetters leider van ons land van 1942 tot 1945, bezoekt stad Hardenberg en inspecteert o.a. de manschappen van de Nederlandsche Arbeids Dienst die gelegerd waren in het ‘kamp Heemse’.1944
29 juni 1944De ondergrondse pleegt een overval op het kamp van de Nederlandsche Arbeids Dienst in Heemse en bemachtigt een grote vracht textiel, waaronder burgerkleding, ondergoed en uniformstukken.1944
13 augustus 1944Een brandende Lancaster stort neer op een perceel heidegrond tussen Bergentheim en Mariënberg. Vier van de acht bemanningsleden komen om: Christopher Holland, Benjamin Ramsden, Robert Stanley Williams en Laurence Roy Watts.1944
23 september 1944De 21-jarige Hans Erik Gouwe, ingezetene van Lutten aan de Dedemsvaart en zoon van de plaatselijke huisarts, wordt wegens vermeende verzetsactiviteiten vermoord door Nederlandse SD’ers. 1944
22 oktober 1944Bij een bombardement op Hannover komt de door de Duitsers te werk gestelde 21-jarige Jan van Faassen uit Hardenberg om het leven.1944
16 februari 1945Het toestel van de Amerikaanse bemanningsleden Brunson en Del Torto stort neer op een heideveld te Rheezerveen.1945
2 maart 1945Twaalf mannen uit Bergentheim en omgeving worden door de Duitsers uit represaille gefusilleerd op een veld bij Varsseveld: Albert Bols, Hermannus Grendelman, Gerrit Griemink, Gerrit Luichies, Gerrit Jan Ormel, Derk Jan te Rietstap, Geert Salomons, Hermannus Schuurman, Roelof Seinen, Willem v.d. Sluis, Albert Timmerman en Wolter Oordt.1945
8 maart 1945Slechts enkele dagen voor de bevrijding wordt huisarts Hendrik Jan Post uit Bergentheim door de Duitsers gefusilleerd.1945
1 april 1945Een Typhoon jachtvliegtuig stort neer te Bruchterveld. De piloot D.P. Drummond komt om het leven.1945
6 april 1945Een bus vol de aftocht blazende Duitsers wordt op de Ommerweg door een tank onder vuur genomen. De elf slachtoffers worden begraven in een massagraf op het kerkhof in Heemse: Hermann Kionka, Heinrich Sackmann, Fritz Ottilie, Otto Erdmann, Fritz Wedel, Bruno Arnold, Paul Streek, Johann Joseph, Richard Ströbert, Otto Rieckhof en Karl Heinz Otto.1945
21 april 1945De eerste naoorlogse editie van de krant ‘De Vechtstreek’ verschijnt, na ruim drie jaren verplicht stilzwijgen.1945
2 mei 1945Drie dagen voor de bevrijding overlijdt verzetsman Geert Migchels uit Slagharen in het concentratiekamp Buchenwald. 1945
3 mei 1945Verzetsman Cornelis Lucas (Kees) de Jong uit Bergentheim overlijdt in het concentratiekamp te Wöbelin, op de dag dat het kamp zou worden bevrijd door Canadese troepen.1945
3 augustus 1945Oprichtingsvergadering in Hotel Brouwer van een afdeling Hardenberg van de Nationale Hulp-Actie Roode Kruis (H.A.R.K.).1945
28 augustus 1945Op de begraafplaats te Heemse wordt het stoffelijk overschot van verzetsman Heine Bolks met militaire eer herbegraven. Hij was op 8 maart 1945 door de Duitsers gefusilleerd als represaille voor de aanslag op Rauter.1945
26 september 1945De sterfdag van Willem Christiaan Theodoor baron van Ittersum, bijgenaamd het foute jonkertje. Hij overlijdt als ex-NSB’er in gevangenschap aan de gevolgen van paratyfus in de ziekenafdeling van het Ommerkamp te Hessum bij Dalfsen.1945
5 maart 1946Oprichtingsvergadering van de paardrijvereniging Sallandruiters in café Koeslag in Heemse.1946
31 augustus 1946De zestiende-eeuwse kerkklokken van Hardenberg kunnen voor het eerst weer worden geluid nadat ze drie jaar eerder op last van de bezetter zijn afgevoerd met de bedoeling te worden omgesmolten tot oorlogstuig.1946
3 september 1946Officiële opening van het Kindertehuis ‘De Eik’ in Slagharen. 1946
8 november 1946Oprichting van de Hardenberger Gymnastiek Vereniging (HGV) in de kantine van de textielfabriek Eltem te Hardenberg.1946
27 december 1946Boer Jan Weitkamp, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal uit Hardenberg en ridder in de Orde van Oranje-Nassau en de Orde van de Nederlandsche Leeuw, overlijdt op 76-jarige leeftijd.1946
23 juli 1947Officiële onthulling van het monument voor oorlogsslachtoffers te Bergentheim.1947
7 maart 1948De Hardenberger huisarts D.H.G. Keuskamp ontdekt de komeet ‘Arend-Roland’.1948
27 augustus 1948Officiële opening van de Spar-winkel van de fam. Luisman aan de Voorstraat te Hardenberg.1948
1 september 1948Oprichtingsvergadering van de Stichting Oudheidkamer Hardenberg.1948
16 april 1948Het bedrijf ‘Nederlandse Bontweverij’ opent de deuren te Slagharen.1948
6 september 1948De eerste van twee dagen kroningsfeesten in Hardenberg en omgeving, ter gelegenheid van de kroning van koningin Juliana.1948
22 augustus 1949Officiële opening van het jeugdgebouw van de gereformeerde kerk in de voormalige synagoge aan het Oosteinde te Hardenberg.1949
20 december 1949Officiële opening van de nieuwe betonbrug over de rivier de Vecht bij Hardenberg.1949
21 januari 1950Officiële inwijding van de eerste (houten) hervormde kerk te Radewijk.1950
2 augustus 1950Officiële opening van het nieuwe zustershuis bij het ziekenhuis van de Röpcke-Zweers Stichting te Hardenberg door H.M. Koningin Juliana.1950
27 februari 1951De ‘eerste steen’ van de gereformeerde kerkzaal te Radewijk wordt gelegd door ds. H. Sweepe van de gereformeerde gemeente te Hardenberg.1951
12 september 1952Officiële opening van de bakkerij van Jac. van Laar aan de Fortuinstraat te Hardenberg.1952
31 oktober 1952Officiële opening van het Servicestation Oostloorn, het tankstation annex lunchroom van H.Oostenbrink aan de Haardijk in Heemse.1952
12 november 1953Officiële opening van de Prinses Ireneschool aan de Hattemattestraat te Gramsbergen door burgemeester J.H. de Goede.1953
26 juni 1954Officiële opening van het museum van de Stichting Oudheidkamer Hardenberg in Huize Welgelegen te Heemse.1954
28 september 1954Officiële opening van de nieuwe verharde wegen in de Schans en Oud-Lutten door burgemeester mr. J.A.M. van Oorschot van Hardenberg en burgemeester J.H. de Goede van Gramsbergen.1954
3 januari 1955Officiële opening van de christelijke kleuterschool in Huize Welgelegen te Heemse.1955
5 september 1955Officiële opening van de nieuwe Rooms-katholieke Landbouwhuishoudschool te Slagharen. 1955
8 september 1955Officiële opening van de Prinses Marijke kleuterschool aan de Marslaan van de Stichting Algemene Kleuterscholen te Hardenberg.1955
3 mei 1956De eerste editie van ‘De Toren’, het weekblad voor Hardenberg en omgeving, verschijnt.1956
14 juni 1956De stoffelijke overschotten van de op 6 april 1945 omgekomen Duitse soldaten worden opgegraven op het kerkhof in Heemse en overgebracht naar hun laatste rustplaats op de militaire begraafplaats te IJsselstein.1956
25 oktober 1956Officiële ingebruikname van de christelijke technische school aan de Sportlaan te Hardenberg door burgemeester J.H. de Goede.1956
13 november 1956Officiële opening van het bankgebouw van de Coöperatieve Boerenleenbank aan de Voorstraat te Hardenberg.1956
12 oktober 1957Officiële opening van de Wavin, de grootste plasticbuizenfabriek van West-Europa aan de Verlengde Bruchterweg te Hardenberg, door mevr. M.A.Th. de van der Schueren-Helmich, echtgenote van de Commissaris der Koningin.1957
15 november 1957Officiële opening van de N.V. Hardmetaalfabriek Wallramit aan de Verlengde Bruchterweg te Hardenberg door de Commissaris van de Koningin, ir. J.B.G.M. ridder de van der Schueren.1957
22 maart 1958Officiële ingebruikname van de muziekkoepel in Bergentheim.1958
2 mei 1958J.H. de Goede wordt geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Hardenberg.1958
19 december 1958De ‘eerste steen’ wordt gelegd van een nieuwe, moderne christelijke Landbouwhuishoudschool aan de Marslaan te Hardenberg.1958
17 februari 1959Oprichtingsvergadering van de afd. Hardenberg van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV).1959
8 juni 1959Officiële ingebruikname van de eerste flatgebouwen van Hardenberg aan de Karel Doormanlaan en M. Harpertszn. Trompstraat door gedeputeerde G.A.R. von Pickartz.1959
19 juni 1959De eerste Rooms-Katholieke eredienst vindt plaats in Hardenberg na een onderbreking van meerdere eeuwen.1959
25 juni 1959De inwoners van Radewijk vieren een groot feest ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van de verharde wegen.1959
18 september 1959Officiële opening van de nieuwe plattelandsbibliotheek of leesbibliotheek aan de Karel Doormanlaan te Hardenberg.1959
24 september 1959Restanten van de oude stadsmuur van Hardenberg worden teruggevonden tijdens de verbouw en uitbreiding van het postkantoor.1959
20 april 1960Officiële opening van het dorpshuis te Gramsbergen door gedeputeerde Joh. Zandscholten.1960
9 mei 1960Officiële opening van de Landbouwhuishoudschool van de Chr. Boeren- en Tuinders Bond (C.B.T.B.) door kamerlid mr. B.W. Biesheuvel.1960
14 juli 1960Officiële opening van het bospaviljoen, bungalowpark en camping Vakantieverblijf De Rheezerbelten door burgemeester J.H. de Goede.1960
31 juli 1960De allereerste wielerwedstrijd, de ‘Ronde van Hardenberg’, wordt verreden. In een stromende regen rijdt Anne Koopmans uit het Friese Jubbega in dik 2 uur na een parcours van 80 kilometer als eerste over de streep.1960
17 oktober 1960Officiële opening van de lagere landbouwschool aan de Burgemeester Schuitestraat te Hardenberg door burgemeester J.H. de Goede.1960
18 oktober 1960Oprichtingsvergadering van het Hardenbergs Mannenkoor.1960
9 november 1960Johan George Boekhoven, hoofdcommies ter secretarie en jarenlang ambtenaar van de burgerlijke stand, ontvangt de koninklijke onderscheiding ‘ridder in de Orde van Oranje-Nassau’ uit handen van burgemeester J.H. de Goede.1960
22 juni 1961De ‘eerste steen’ van het nieuwe gemeentehuis aan het Stephanusplein wordt gelegd door de Commissaris van de Koningin, ir. J.B.G.M. ridder de van der Schueren.1961
28 juni 1961Officiële opening van het manufacturenbedrijf van de firma A. Compagne in het voormalige oud-herenhuis van de fam. Prins aan de Voorstraat in Hardenberg.1961
27 juli 1961Officiële opening van de kalkzandsteenfabriek ‘Het Anker’ te Kloosterhaar door de Commissaris van de Koningin, ir. J.B.G.M. ridder de van der Schueren.1961
29 september 1961Oprichtingsvergadering in zaal Ten Cate van de Hardenberger Fotoclub.1961
18 januari 1962Officiële opening van de lunchroom annex ijssalon van de fam. Knotters aan de Stationsstraat te Hardenberg.1962
7 maart 1962Officiële opening van de nieuwe vestiging van De Boer Technische Metaalprodukten op het industrieterrein te Hardenberg door burgemeester J.H. de Goede.1962
1 juli 1962Officiële opening van de gerestaureerde monumentale stadsmuur van Hardenberg.1962
25 augustus 1962Bij koninklijke goedkeuring wordt een nieuw gemeentewapen toegekend aan de gemeente Hardenberg.1962
18 december 1962Officiële opening van het fabrieksgebouw van BEJAH aan de Asjeskampweg te Hardenberg door burgemeester J.H. de Goede.1962
19 december 1962Officiële opening van de nieuwe openbare lagere school Jan Ligthart aan de J.C.J. van Speykstraat te Hardenberg door burgemeester J.H. de Goede.1962
13 juni 1963Officiële opening van het nieuwe gemeentehuis van Hardenberg aan het Stephanusplein door Z.K.H. Prins Bernhard. De prins wordt benoemd tot ereburger van Hardenberg.1963
9 augustus 1963De krant “Het Noord-Oosten” bericht dat de nieuwe insteekhaven op het industrieterrein De Nieuwe Haven in gebruik is genomen.1963
19 augustus 1963Officiële opening van de nieuwe gereformeerd (vrijgemaakte) school, de Ds. Doekes-school in Heemse.1963
16 maart 1964Swiebertje verschijnt in hoogsteigen persoon in de winkel van de firma I.A. Frank in Hardenberg.1964
24 juli 1964Officiële opening van het nieuwe zwembad bij Onder Ons in De Krim door de Commissaris van de Koningin, jonkheer mr. O.F.A.H. van Nispen tot Pannerden.1964
16 oktober 1964J. Slot wordt geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Hardenberg.1964
9 november 1964Officiële opening van de plattelandsbibliotheek aan de Gouden Regenstraat te Lutten door locoburgemeester Z. Valkman.1964
18 december 1964Officiële opening van de nieuwe bedrijfsgebouwen van Reisbureau J. Meinderink op het industrieterrein aan de Bruchterweg in Hardenberg.1964
8 augustus 1965Een zwarte dag in de geschiedenis van Lutten. Na een kerkbezoek rijdt een auto na een aanrijding in het kanaal de Dedemsvaart. De vijf inzittenden komen om: de dames Varweg-Hudepohl, Van Leur-Hudepohl, Bruins-Kohrman en Wenker-Schrijver en de chauffeur de heer D.J. Schottert.1965
16 september 1965Officiële opening van de Prins-Bernhardbrug, de brug over de Vecht in de Europaweg te Hardenberg door staatssecretaris van Economische Zaken, de heer J. Bakker.1965
1 december 1965Officiële opening van het bejaardencentrum Oostloorn te Heemse door de staatssecretaris van het Ministerie voor Cultuur, recreatie en maatschappelijk, de heer Egas.1965
17 december 1965Officiële ingebruikname van de gereformeerd vrijgemaakte Petra-kerk aan de Witte de Withstraat te Hardenberg.1965
23 december 1965Officiële opening van de nieuwe fotozaak van Nijhoff in de bijna voltooide winkelgalerij langs de Europaweg te Hardenberg.1965
31 maart 1966De nieuwe R.K. kerk te Hardenberg wordt ingewijd door mgr. Hendriksen.1966
27 september 1966De gemeenteraad van Hardenberg besluit om het gebied van Hardenberg en Heemse voortaan aan te duiden met Hardenberg; het impliceert het einde van het dorp en het ontstaan van de wijk Heemse.1966
28 november 1966Officiële opening van het heringericht marktterrein te Hardenberg.1966
6 februari 1967Officiële opening van de christelijke middelbare landbouwschool aan de Piet Heinstraat te Hardenberg door de minister van Landbouw en Visserij mr. B.W. Biesheuvel.1967
30 juni 1967Officiële opening van de Aluminiumfabriek Hardenberg of ‘ALHA’ door de Commissaris van de Koningin in Overijssel, jonkheer mr. dr. O.F.A.H. van Nispen tot Pannerden.1967
29 juli 1967Officiële onthulling van het monument ter nagedachtenis aan de Slag bij Ane (in 1227).1967
1 december 1967Officiële opening van het nieuwe café-hotel-restaurant “Ome Dries” te Slagharen door burgemeester J. Slot.1967
8 januari 1968Officiële opening van de Prof. Waterinkschool voor buitengewoon lager onderwijs te Hardenberg.1968
1 april 1968Officiële opening van Stomerij Moderna aan de Markt in Hardenberg.1968
23 januari 1969Officiële opening van de gemeentelijke mavo aan de Piet Heinstraat te Hardenberg en de nieuwe openbare school voor basisonderwijs ‘De Brink’ in Heemse door de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen mr. J.H. Grosheide.1969
16 april 1969Mr. L.A. van Splunder wordt benoemd tot burgemeester van de gemeente Hardenberg. 1969
18 april 1969Officiële opening van de nieuwe Amsterdam-Rotterdam bank (Amro) in het nieuwe winkelcentrum aan de Bruchterweg te Hardenberg door burgemeester mr. L.A. van Splunder.1969
28 april 1970Op deze dag wordt de aftrap geven voor de aanleg van de nieuwe uitbreidingswijk “Het Hazenbos” in Heemse. 1970
12 juni 1970Officiële opening van het sportpark De Boshoek in Heemse door Z.K.H. Prins Claus.1970
17 juni 1970Officiële ingebruikname van de recreatieplas De Oldemeijer ten zuiden van de Rheezerbelten.1970
16 oktober 1970Officiële opening van het dorpshuis De Heujmansbelt te Bruchterveld door burgemeester mr. L.A. van Splunder.1970
20 oktober 1970Officiële opening van de City Bar, de vernieuwde discotheek met uitgebreide ruimten en een tweede bar, door burgemeester mr. L.A. van Splunder.1970
7 november 1970De firma Roel’f Bosch te Hardenberg viert het 50-jarig bestaan.1970
16 januari 1971Opening van de Jongerensociëteit De Konkelbar Magnessar aan het Oosteinde in Hardenberg.1971
19 januari 1971Oprichtingsvergadering van de Handbalvereniging Hardenberg ’71 in zaal Nijhoving.1971
22 januari 1971Officiële opening van het café-restaurant Fraterman te De Krim door burgemeester H. van Hout van de gemeente Gramsbergen.1971
14 september 1971Officiële opening van het bankgebouw van de Coöperatieve Raiffeissenbank in Gramsbergen door burgemeester Van Hout.1971
2 oktober 1971Officiële opening van sporthal De Meet te Hardenberg door de secretaris-generaal van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, mr. J. van Viegen.1971
10 november 1971Drie werklieden raken licht gewond als het in aanbouw zijnde viaduct over het Overijssels kanaal, gelegen in de provinciale weg Hardenberg-Oldenzaal, nabij Bergentheim plotsklaps instort.1971
16 december 1971Officiële ingebruikname van het jeugd- en verenigingsgebouw De Smidse bij de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Heemse.1971
21 december 1971Officiële opening van het eerste Chinees-Indisch restaurant Indrapoera aan de Voorstraat te Hardenberg door burgemeester mr. L.A. van Splunder.1971
29 december 1971Henriëtte Jolanda Vasse wordt als eerste baby geboren in het nieuwe Röpcke-Zweers ziekenhuis aan de Jan Weitkamplaan.1971
1 januari 1972De Hardenberger Zieken Omroep (H.Z.O.) brengt haar eerste programma.1972
5 januari 1972Officiële opening van bar-dancing-slijterij De Olde Stee te Lutten.1972
20 april 1972Officiële opening van het nieuwe Röpcke-Zweers ziekenhuis aan de Jan Weitkamplaan te Hardenberg door de Commissaris van de Koningin, jonkheer Van Nispen tot Pannerden.1972
27 mei 1972Officiële opening van het museum Oudheidkamer in het voormalige stadhuis te Hardenberg door burgemeester mr. L.A. van Splunder.1972
4 september 1972Officiële opening van het regionaal woonwagencentrum Noordoost Overijssel aan de Slagenweg in Collendoorn.1972
19 april 1973Officiële opening van snackbar Het Fortuin aan de Fortuinstraat te Hardenberg.1973
30 april 1973Officiële opening van Hardenbergs eerste overdekte zwembad De Marsch.1973
28 augustus 1973Ingebruikname van het nieuwe viaduct over het Overijssels Kanaal te Bergentheim.1973
14 september 1973Officiële opening van het verpleeghuis en reactiveringscentrum ‘Clara Feyoena Heem’ aan de Rheezerweg in Heemse door burgemeester mr. L.A. van Splunder.1973
30 oktober 1973Officiële opening van het Bruidshuis Compagne aan de Voorstraat te Hardenberg.1973
29 augustus 1974Prinses Margriet brengt een werkbezoek aan het nieuwe Clara Feyoena Heem te Heemse.1974
30 oktober 1975Officiële opening van het warenhuis HEMA van de fam. Wiechers aan de Voorstraat te Hardenberg door de echtgenote van burgemeester Van Splunder.1975
26 oktober 1976Officiële opening van de ijzer- en gereedschapswinkel van Veneberg & Zonen aan de Markt te Hardenberg.1976
11 november 1976Officiële opening van de eerste Gamma-bouwmarkt in Hardenberg, op de hoek van de Sallandsestraat en Stationsstraat.1976
11 maart 1977Officiële opening van de eerste Deense bungalow op het park Moskou te Bergentheim.1977
2 augustus 1977Officiële opening van de bakkerij Van Elburg in winkelcentrum De Spinde te Hardenberg.1977
11 augustus 1977Een groot aantal zigeuners wordt vanwege hun misdragingen verwijderd van het regionale woonwagenkamp in Collendoorn.1977
2 september 1977Officiële opening van de gereformeerd vrijgemaakte A. Risaeusschool aan de Zonnehof in de nieuwbouwwijk Baalder door ds. J.J. Wildeboer.1977
9 september 1977Officiële opening van de openbare lagere school in de nieuwbouwwijk Baalder door burgemeester mr. L.A. van Splunder.1977
30 maart 1978Hardenberg registreert haar 30.000e inwoner: mw. E.E.A. van Dijk-van der Graaf uit Rijswijk.1978
23 februari 1979Officiële opening van de nieuwe christelijk nationale school in de nieuwbouwwijk Baalder, de Elzenhof.1979
22 juni 1979Officiële opening van de vestiging van Zeus Beton B.V. op het industrieterrein Nieuwe Haven in Hardenberg door de commissaris van de Koningin in Overijssel mr. J.L.M. Niers.1979
27 juni 1979Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhove bezoeken het Ponypark Slagharen.1979
23 november 1979Officiële opening van het nieuwe gemeenschapscentrum De Haven aan het Badhuisplein in Hardenberg door burgemeester mr. L.A. van Splunder.1979
3 juni 1980De voormalige synagoge aan het Oosteinde te Hardenberg wordt gesloopt…1980
24 februari 1981Officiële opening van Nederlands eerste telescopische tennishal OpenAir op de Boshoek in Heemse door de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk mw. M.H.M.F. Gardeniers.1981
24 juli 1981Officiële opening van het Chinees-Indisch restaurant De Lange Muur aan het Oosteinde te Hardenberg.1981
23 juli 1982Officiële opening van het Chinees-Indisch restaurant Kota Radja in het voormalige café Stroeve bij het station te Hardenberg.1982
31 oktober 1983Officiële opening van het café-restaurant Den Herdenbergher te Hardenberg.1983
16 januari 1984Oprichtingsvergadering van de Historische Vereniging Hardenberg en omgeving.1984
24 mei 1985De 36 meter hoge schoorsteen van zuivelfabriek ‘Salland’ wordt neergehaald. 1985
11 oktober 1986Officiële opening van het dorpshuis ‘De Heugte’ te Radewijk in de verbouwde voormalige openbare lagere school.1986
10 juli 1987Officiële opening van het wooncomplex Salland te Hardenberg door burgemeester mr. L.A. van Splunder.1987
17 april 1989De uit 1957 daterende silo van de Coöperatie aan de Vecht wordt gesloopt.1989
2 september 1989Officiële opening van het nieuwe padvindershuis ‘de blokhut’ van de Stanley Groep Scouting Hardenberg in het gemeentebos.1989
11 september 1989Officiële onthulling van het zogenaamde Landbouwbeeld te Hardenberg door burgemeester mr. L.A. van Splunder.1989
29 september 1989De gemeenteraad van Hardenberg besluit burgemeester mr. L.A. van Splunder ter gelegenheid van zijn afscheid te benoemen tot ereburger.1989
7 april 1990Officiële opening van het jongerencentrum No Neem aan de Gramsbergerweg te Hardenberg.1990
4 mei 1991Prins Bernhard onthult het monument voor verzetsheld Weerts te Kloosterhaar .1991
17 april 1992Officiële opening van het vernieuwde restaurant ‘De Bokkepruik’ in Heemse door de minister van defensie, de heer Ter Beek.1992
3 mei 1993De geboortedag van de Hardenbergse vierling Akse: Bo, Esmé, Lisa en Tessa.1993
4 mei 1995Officiële onthulling van het monument voor verzetsman Frits de Zwerver te Heemse.1995
24 maart 1998Koningin Beatrix bezoekt Hardenberg en Gramsbergen in het kader van het Vechtdalproject.1998
30 december 1999Officiële presentatie van “Het boek van Roke”, de geschiedenis van Radewijk en haar bewoners.1999
26 januari 2000De voormalige joodse begraafplaats ’t Jeugdenbargie op ’t Holt wordt aangewezen als rijksmonument.2000
3 oktober 2000Officiële onthulling van het herdenkingsmonument van het voormalig Rijkswerkkamp Molengoot aan de Luggersweg in Collendoorn.2000
18 oktober 2000Verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuw te vormen gemeente Hardenberg wegens de door de regering opgelegde fusie van de gemeenten Avereest, Gramsbergen en Hardenberg.2000
20 oktober 2000Officiële opening van het Natuur Activiteiten Centrum ‘De Koppel’ te Hardenberg.2000
29 november 2000Officiële ingebruikname van de eerste woningen in de nieuwe uitbreidingswijk Marslanden bij Hardenberg.2000
1 januari 2001De gemeenten Avereest, Gramsbergen en Hardenberg zijn heringedeeld en gefuseerd tot de nieuwe gemeente Hardenberg.2001
7 mei 2001Brand legt het uitgaanscentrum “De Bonte Wever” te Slagharen volledig in de as.2001
3 september 2002Bij koninklijke goedkeuring wordt een nieuw gemeentewapen toegekend aan de heringedeelde gemeente Hardenberg.
20 mei 2005Officiële presentatie van “Welgelegen, des schrijvers huize’, van Vechtstede Notarissen te Heemse.2005
22 mei 2006Oprichting van onze Stichting Historische Projecten (SHP) bij Vechtstede Notarissen te Heemse.2006
21 april 2007Het kampioenselftal van H.H.C. Hardenberg (hoofdklasse C) wordt gehuldigd op het bordes van het gemeentehuis.2007
10 mei 2008Het oranje-zwart van H.H.C. Hardenberg wordt opnieuw gehuldigd op het bordes, na het andermaal in de wacht slepen van de hoofdprijs.2008
28 november 2008Officiële presentatie van “Monumenten in de gemeente Hardenberg” in de Witte of Lambertuskerk te Heemse, uitgegeven door onze Stichting Historische Projecten (SHP).2008
14 maart 2009De website van onze Stichting Historische projecten (SHP) is voor het eerst ‘online’ te raadplegen.2009
1 mei 2009Officiële presentatie van het eerste deel van ‘Toen geluk nog heel gewoon was’ in restaurant De Bokkepruik te Heemse; een uitgave van de Stichting Historische Projecten (SHP).2009
19 oktober 2009De carillontoren op het Stephanusplein te Hardenberg valt ter aarde en wordt gesloopt…2009
1 mei 2010Officiële presentatie van het tweede deel van ‘Toen geluk nog heel gewoon was’ in de Aerninckhoff te Heemse; opnieuw een uitgave van de Stichting Historische Projecten (SHP).2010
10 oktober 2012Officiële opening van het gemeentehuis van Hardenberg aan het Stephanuspark.2012
14 mei 2015De Facebookpagina van de Stichting Historische Projecten (SHP) is voor het eerst ‘online’.2015
24 oktober 2015Officiële presentatie van “Hardenberg op de Kaart” (1900-1965), uitgegeven door onze Stichting Historische Projecten Hardenberg (SHP).2015
11 augustus 2017Het uit 1793 daterende manuscript ‘Beschrijving der oudheid, oorsprong, gestichten en verdere merkwaardigheden, alsmede der rechten, voorrechten, vrijheden enz. van de Stad Hardenbergh’ van de stadssecretaris Jacobus van Riemsdijk wordt bezorgd door de auteurs D. Hesselink-Zweers en E. Wolbink, uitgegeven door onze Stichting Historische Projecten Hardenberg (SHP).2017