Toen, op 02 augustus 1965: sluiting weverij te Bergentheim.

In het Twentsch dagblad Tubantia van 2 augustus 1965 werd de sluiting van de weverij N.V. Bergentheim aangekondigd. Dit als gevolg van de fusie tussen de textielbedrijven Van Heek & Co en Rigtersbleek. De tachtig personeelsleden van de fabriek in Bergentheim werd ontslag aangezegd. De fabriek was in 1947 te Bergentheim opgericht door Nico Ter Kuile en Zn.


Toen, op 21 oktober 1940: de Ariërverklaring.

Op 21 oktober 1940 weigerde raadslid Jan Weitkamp van de gemeente Stad Hardenberg tot het invullen van zijn zogenaamde ‘ariërverklaring’. Als ‘vrije eigengeërfde boer’ maakte hij bezwaar tegen het invullen van het voorbedrukte biljet…

De verklaring werd ingesteld door de Duitse bezetter in Nederland, al binnen enkele maanden na mei 1940. Alle ambtenaren en onderwijzers moesten de verklaring invullen. Op het papier moest men precies aangeven wie zijn ouders en grootouders waren. Ook moest in de verklaring worden vermeld of ouders of voorouders van joodse afkomst waren en was men verplicht de verklaring voor echtgenoot of echtgenote in te vullen. Wie onjuiste informatie invulde, werd op staande voet ontslagen.

De Duitsers wilden met deze verklaring een inventarisatie maken. Zij konden zo precies nagaan wie wel en wie niet joods was. Degenen met joodse voorouders werden kort na het invullen van de verklaring ontslagen. Circa 200.000 Nederlanders moesten de verklaring afleggen en slechts enkele tientallen weigerden.


Toen, op 25 september 1913: een weerspannige onderwijzer te Kloosterhaar.

Op 25 september 1913 besloot de gemeenteraad van Ambt Hardenberg, op voordracht van het college, oneervol ontslag te verlenen aan onderwijzer H. Meertens te Kloosterhaar:”Tenslotte deelde de voorzitter mede dat de heer Meertens, onderwijzer aan de openbare lagere school te Kloosterhaar, zich niet naar de voorschriften van het hoofd der school wil voegen. Het hoofd der school heeft bij den arrondissementsschoolopziener een klacht aangaande hem ingediend, inhoudende dat Meertens weigerde aan de kinderen nationale liederen te leeren of toe te laten dat deze door het hoofd der school worden geleerd. Het is niet de eerste keer, merkte de voorzitter op, dat Meertens zich niet naar behooren gedraagt. Het vroegere hoofd der school, de heer Duijtsch, klaagde ook dikwijls over hem. Op 24 en 25 october 1910 gaf hij den kinderen zijner klasse zonder verlof van het gemeentebestuur of het hoofd der school vacantie, als reden daarvoor aanvoerende bij het verhoor in de vergadering van B. en W. van 12 november 1910, dat het te koud was in de school. Toen is hem met nadruk op zijn willekeurige handeling gewezen. Op voorstel van B. en W. werd met algemeene stemmen besloten aan den heer H. Meertens ontslag te verleenen als onderwijzer aan de openbare lagere school te Kloosterhaar, met ingang van den dag volgende op dien, waarop de mededeeling van goedkeuring van het besluit door Ged. Staten bij B. en W. zal zijn ontvangen”.Gedeputeerde Staten van Overijssel stemde vervolgens in met het besluit van de gemeenteraad. Meertens werd de laan uitgestuurd en kon pas enkele maanden later weer – tijdelijk – aan de bak als onderwijzer op een openbare lagere school in Almelo…


Toen, op 01 juli 1914: eervol ontslag veldwachter Schuldink.

0701_veldwachter_Schuldink

Met ingang van 1 juli 1914 werd door de Commissaris van de Koningin eervol ontslag verleend aan de toenmalige veldwachter van Ambt Hardenberg, Jannes Schuldink. Hij zou worden opgevolgd door zijn zoon Egbert die eerst jachtopziener te Brummen was.
Op deze foto zien we de oude veldwachter, samen met zijn vrouw Hermina Schutte. Jannes en Hermina waren in 1867 getrouwd in Heemse. Jannes was geboren in Baalder en Hermina in stad Hardenberg. Hun eerste kinderen werden in Baalder geboren, maar tussen 1877 en 1880 verhuisde het gezin naar Heemse. De oud-veldwachter overleed op 17 mei 1927 in Heemse, op 82-jarige leeftijd.

0701_veldwachter_Schuldink2
foto van Wim Eggengoor.


Stichting Historische Projecten Hardenberg:
Dank Wim Eggengoor. Dit is inderdaad mevrouw Hermina Lucas-Schuldink, geb. 22 april 1889 te Heemse. Ze was de jongste dochter van de veldwachter. Ze was op 10 juni 1920 getrouwd met Hendrik Lucas afkomstig uit Steenwijkerwold. Hermina Lucas-Schuldink overleed op 11 januari 1979 te Hardenberg. Laatstelijk woonde ze aan de Bruchterweg no. 51.

Wim Eggengoor:
Dat was zo n lieve vrouw ik was daar als melkboer en zij kookte snert met een varkensstaart er in.
Snert lekker maar de staart ???.
Een mooi mens was het

Johan Breukelman:
En ik herken dan weer in ieder geval een nicht en neef (Breukelman) van mij. En vrouw Lucas (zo noemden wij haar) natuurlijk.

0701_veldwachter_Schuldink3

Toen, op 31 december 1927: afschaffing Gramsberger nachtwacht.

Het Sallands Volksblad van oudjaarsdag 1926 schreef:
“Daar met ingang van 1 jan. 1927 de nachtwacht zijn eervol ontslag heeft gekregen, omdat de raad geen gelden meer wenscht te voteren voor deze instelling, zal het den lezers zeker interesseren een en ander omtrent dit ambt vermeld te zien. Het is vrij zeker dat reeds ongeveer 140 jaren lang een door de gemeente gesalarieerd nachtwaker dienst doet. In 1859 werd als zoodanig benoemd G.H. Koops, daarna in 1862 en nogmaals in 1865 G.J. van der Veen Wzn. en met ingang van 1 april 1900 de tegenwoordige nachtwacht Harm Evers.

Lees meer