Toen, op 21 november 1912: oprichting Schietvereniging ‘De Roos’.

De foto toont leden van de Schietvereeniging ‘De Roos’, gemaakt tijdens een oefening of wedstrijd in de Rheezerbelten. Geheel linksboven: sergeant-majoor Pieters, naast hem met strohoed Van Veen (kandidaat-notaris uit Coevorden), Links met pet: Johan Cramer. Daarvoor zit Herman Weitkamp. Naast deze Roelof Kremer en voor deze meester Luymes uit Brucht. Boven het bord: Arnoldus Lambertus Sierink (1891-1968), naast hem Wolter IJzebrink (1893-1956). Daarvoor Machiel Verwoest (hoofd van de christelijke school te Heemse en secretaris van de vereniging). Naast het bord rechts: Jan Richterink Zweers en naasts deze bakker Zandrie Koeslag. Achter deze: Gerrit Lotterman en geheel rechts onderwijzer Van der Sluis uit Brucht.

Het Salland’s Volksblad van 15 november 1912 schreef:
“Zij, die wenschen toe te treden tot eene op te richten schietvereeniging, worden uitgenoodigd tot het bijwonen eener vergadering op donderdag 21 november, ’s avonds om 8 uur in de Chr. Bewaarschool te Hardenberg.”

Een week later meldde dezelfde krant:
“Op de vergadering werd overgegaan tot de oprichting. Een dertigtal leden trad toe. Het bestuur werd samengesteld uit de heren R. Luimes, M. Verwoest, H. Weitkamp, Z. Koeslag en H. van Veen. De eerstvolgende oefening werd vastgesteld op donderdag 5 dec. ’s avonds te zeven uur in de Bewaarschool te Hardenberg.

Enkele maanden later, op 30 mei 1913, meldde de krant:
“De schietoefeningen op de heide achter Hardenberg zijn weer begonnen. M. Verwoest (secr.).”

En op 12 september 1913 schreef het Salland’s Volksblad:
“Heden ontving de secretaris der schietvereniging De Roos bericht dat de koninklijke goedkeuring verkregen is op haar statuten.”

Op 13 maart 1914 schreef men:
“Bij de gisteren gehouden schietwedstrijd, uitgaande van de Schietvereeniging ‘De Roos’, waren prijswinnaars: in de 1e klas J. Grooters (één prijs) en in de 2de klasse H. Bosch (1ste prijs), G. Brand (2de prijs) en R.E. de Bruin (3de prijs). Over een maand zal er weer een wedstrijd worden gehouden.”

Op 17 juli 1914 schreef de krant:
“Het bestuur der Schietvereeniging De Roos maakt bekend dat gedurende de schietoefeningen in De Korte Steeg donderdags van 5 uur een roode vlag geplant is op de borstwering. Donderdag 23 juli schietwedstrijd.”


Toen, op 08 november 1946: oprichting H.G.V.

Anne Marie op de Haar.

Op 8 november 1946 werd de Hardenberger Gymnastiek Vereniging (HGV) opgericht. Dat gebeurde in de kantine van de Eltem, de toenmalige textielfabriek aan de Burgemeester Schuitestraat.

Onderstaande foto is gemaakt tijdens het 15-jarig bestaan van de vereniging. De feestelijkheden vond toen plaats in zaal Potgiesser aan de Markt in Hardenberg.

De groepsfoto met bovenaan bij de vlag, links Anton Meijer en rechts Rein Dorman. Geheel rechts gymleraar Sietze Dijkstra.
Tweede rij v.l.n.r.: Aaltinus Dorman, Gert Kremer, Gerrit Dorgelo, Eg Hultink en Lambert Smit.
Onderste rij v.l.n.r.: Jan Harm Hultink, Albert Dorman, Gerrit Veneman en Ab Hultink [Baalder].

Toen, op 18 oktober 1960: oprichting mannenkoor.

De foto toont het Mannenkoor, maar dan – waarschijnlijk – bij het 25-jarig bestaan in 1985. Wie kan dit met zekerheid zeggen? Herkent u ze nog? We horen het graag…

Op 18 oktober 1960 kwamen voor het eerst een aantal mannen bijeen om te komen tot de oprichting van een mannenkoor in Hardenberg. Het initiatief daartoe was genomen door Jan Wilhelmus Leutscher, de directeur van de Kruzeborg. Na een tweemaandelijkse proefperiode werd het initiatief omgezet in de daadwerkelijke oprichting van het mannenkoor met Willem Hendrik Zwart Jzn. uit Emmen als directeur. Elke dinsdagavond repeteerde het koor in de Kruzeborg. Leutscher was voorzitter geworden, Dijkhuis secretaris, Breukelman penningmeester, Brunink algemeen adjunct en Bouman algemeen bestuurslid.


Toen, op 28 maart 1919: landarbeidersvereniging opgericht.

0328_landarbeiders

Op 28 maart 1919 werd de ‘Vereeniging tot bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders’, kortweg de vereniging ‘Het belang van den landarbeider’, opgericht door de gemeente Ambt Hardenberg. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog was de werkeloosheid in het oosten van ons land schrikbarend hoog en de levensomstandigheden waren slecht. Daar moest uiteraard wat aan gedaan worden. De vereniging beoogde de werkeloosheid te bestrijden en het erbarmelijke bestaan van de landarbeider te verbeteren. De vereniging stelde zich mede als doel om op basis van de Landarbeiderswet het verkrijgen van ontroerend goed door de landarbeider te bevorderen. Alles werd voortvarend aangepakt.

0328_landarbeiders2
De Hardenbergse schrijver van het boek, oud-onderwijzer Klaas Oosterkamp, heeft een jaar lang alle gegevens over de vereniging, verhalen en foto’s bijeengebracht. Niet alleen uit archieven, maar ook van (voormalige) landarbeiders, hun kinderen, kleinkinderen en andere betrokkenen. Door dit ruim geïllustreerde boekwerk blijft de geschiedenis bewaard voor de volgende generaties. Het boek ‘Van Landarbeidersbelang tot Mecenaat’ is te koop bij boekwinkel Heijink in Hardenberg.