Toen, op 28 april 1956: coupeuse Anna Zweers overleden.

De Vechtstreek van 4 mei 1956:
Onverwachts is nog haar einde gekomen. Op 61-jarige leeftijd is Anna Zweers heengegaan na een rijk leven. Eigenlijk heeft het ieder verwonderd dat ze nog zou oud is geworden. Haar gebrekkig lichaam, haar wankele gezondheid heeft dat niemand doen verwachten. Maar wat woonde daar in dat gebrekkige lichaam een energie en wat betekende ze veel voor haar familie- en vriendenkring. Hoe velen zouden het wel niet geweest zijn, die hier zo verdienstelijk wegwijs werden gemaakt in de handvaardigheid van het naaien? Hoeveel gediplomeerde meisjes zou ze zo in de loop der jaren wel niet hebben afgeleverd? En wat was het vaak treffend te zien hoe hulpvaardig deze meisjes haar verzorgden van en naar haar invalidenwagentje. En nu staren twee stokoude ouders haar na. Ze hebben zo veel in haar verloren. Want hoe gebrekkig Anna was naar haar lichaam, zo sterk en voortvarend was ze naar haar geest. Niet veel ouders zullen in hun kinderen zoveel hulp en steun vinden als het ouderpaar in Anna. ’t Was dan ook geen wonder dat de 91-jarige Zweers op de begraafplaats z’n krachten voelde wegzinken. Hulpvaardige familieleden hielpen de bedroefde vader weer naar huis, het huis dat zonder Anna straks zo leeg zal zijn. Gelukkig kon ds. Reeven bij het open graf woorden van hartelijke troost spreken.

Anna Zweers was geboren op 29 december 1894 in stad Hardenberg, als dochter van tramconducteur Hendrik Zweers en Jantje Bos. Ze overleed dus op 28 april 1956.


Toen, op 22 maart 1907: wethouder Jan Berend Bolks gestorven.

Op 22 maart 1907 overleed Jan Berend Bolks. Het Salland’s Volksblad schreef nog diezelfde dag:

Hedenmorgen (vrijdag) verspreidde zich de droeve tijding dat de heer J.B. Bolks was overleden. Na reeds eenigen tijd ongesteld te zijn geweest, namen de krachten zoo zeer af dat het ergste werd gevreesd. Ook hijzelf voelde zijn einde nabij. De gemeente Ambt Hardenberg verliest in hem zijn oudste wethouder en tevens ambtenaar van den burgerlijken stand, welke functiën hij gedurende ruim 43 jaren mocht vervullen. In de hervormde kerk van Heemse was de heer Bolks president-kerkvoogd. Voor menigeen was de overledene in moeilijke gevallen een kundig raadsman. Thans wordt hij zelf ook in de overlijdensregisters ingeschreven, waarin hij zoo menig ander moest boeken, in de langdurige waarneeming der ambtenaarsfunctie.

Jan Berend Bolks was geboren op 13 juni 1828 te Brucht. Hij trouwde in 1861 met Johanna Maria Warnderink.


Het is bijzonder dat we u bij dit bericht drie oude foto’s, zogenaamde ‘cartes-de-visite’, kunnen tonen waarop Jan Berend Bolks is afgebeeld. Twee van de drie zijn gemaakt in de vermaarde studio van Albert Greiner in Amsterdam. Op de laatste foto zien we de jonge Jan Berend in gezelschap van zijn kameraad Herm Jan Vinke (geb. 04-11-1847 te Heemse).


Toen, op 12 september 1868: Sloot verdronk in de Vecht.

Op 12 september 1868 verdronk de tiener Berend Sloot tijdens het zwemmen in de rivier de Vecht. De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant berichtte enkele dagen later:

“Lutten, 12 sept. 1868. Eene arme en brave weduwe, die om hare eerlijkheid en deugd hier algemeen geacht is, heeft een zware slag getroffen, door dat haar eenige en veel belovende zoon van 15 jaren, die zich in de Vecht te water had begeven om te zwemmen, verdronk. Hartverscheurend was de taal der moeder, toen men hem gisteren avond als een lijk te huis bragt. Zij had gehoopt in hem een verzorger te vinden”.

De jongen was geen 15, maar 13 jaar oud volgens de overlijdensakte. Hij was een zoon van de in 1864 gestorven Berend Sloot en diens weduwe Willemina Krange.


Toen, op 30 juli 1944: door de bliksem gestorven.

Uit het bewaard gebleven archief van de marechausseebrigade te Hardenberg blijkt dat op 30 juli 1944 de bliksem is ingeslagen in de woning van Gerrit Takman te Anerveen C-58. Er ontstond wonderwel geen brand, maar wel werden zijn echtgenote Fettje Wolf en hun 16-jarige dochter Aaltien dodelijk door het hemelvuur getroffen…


Toen, op 16 juli 1890: veearts Jan Marsman begraven.

Op 16 juli 1890 werd ‘de eerste veearts’ van Gramsbergen begraven. Jan Marsman, echtgenoot van Johanna Timmerman, overleed op 50-jarige leeftijd in Ane, alwaar hij ook was geboren.
Bijgaand artikeltje verscheen in de Dedemsvaartsche Courant.


GRAMSBERGEN, 
17 Juli. Gisteren werd alhier ter aarde besteld het stoffelikk overschot van den landbouwer J. Marsman, die sedert tal van jaren als gepatenteerd veearts gewichtige diensten heeft bewezen, niet alleen aan de veehouders in deze gemeente, maar ook aan velen in omliggende streken. Vooral bij verlossingen, was hij door eene veeljarige ondervinding, eenig in zin soort, en waar ook geroepen, al whet ook te midden in den nacht steeds was hij gereed. 
Daar men nu van geneeskundige hulp bij 't vee verstoken en de plaatsen waar die te verkrijgen is, bij dringende gevalIen, te ver afgelegen zijn, hoopt men het Gemeentebestuur alle moeite zal doen om hier wederom een geëx. veearts te krijgen, hetgeen van het hoogste belang is voor den belangrijken veestapel in deze streken.