Toen, op 01 maart 1806: aanbesteding van een nieuwe pastorie, kosterij en school.

0301_Heemse


In een oude krant, gedateerd 1 maart 1806, lezen we dat er plannen zijn voor het aanbesteden van een nieuwe pastorie, kosterij en school in Heemse.
Deze nieuwbouw was noodzakelijk, want de drie genoemde gebouwen waren het jaar ervoor, namelijk op 22 september 1805, door een desastreuze brand verwoest.

De Erfgenamen en Goedsheeren van Heemse – dat waren de ‘grote boeren’ en de representanten van de lokale adel die een ‘aandeel’ bezaten in de marke van Heemse en Collendoorn – hadden in de tussenliggende tijd het benodigde geld bij elkaar geschraapt om tot nieuwbouw te kunnen overgaan. De aanbesteding vond plaats in herberg ‘den Rustenberg’ in Heemse:
“De Goedsheeren en Erfgenaamen onder de kerke van Heemse gehorende, zijn voornemens om door derzelven gecommitteerden, op dinsdag den 11 maart aanstaande, ’s morgens om elf uuren precies, ten huize van den kastelein D. Odink op den Rustenberg, bij de minst aannemende te doen aanbesteden het compleet nieuw maaken van het predikantshuis, kostershuis en schoole te Heemse: zullende de rekeningen en bestekken daarvan inmiddels te zien en te lezen zijn, bij gem. D. Odink te Heemse en voorts ook bij den kastelein M. Bruins aldaar”.

De in 1806 gebouwde school is decennia geleden afgebroken en de pastorie werd nog veel eerder vervangen door nieuwbouw. Enkel de kosterij, het huis van de koster, staat er nog…
Meer informatie over de oude kosterij kunt u vinden in het eind 2008 door onze stichting uitgegeven boek ‘Monumenten in de gemeente Hardenberg’ (pag. 334 en 335).


Toen, op 16 september 1868: aanbesteding bouw pastorie Heemse.

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 26 augustus 1868 bevatte deze advertentie:

Prentbriefkaart van de Wheeme (fotograaf C. Sanders te Coevorden), uitgegeven door J.H. Bosch te Hardenberg, anno 1911.

“Aanbesteding. Op woensdag 16 september 1868, des voormiddags te 10 ure, zullen de architecten W. en F.C. Koch, ten huize van H. Kampman te Heemse, namens het Collegie van Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente te Heemse, publiek aanbesteden: Het bouwen eener pastorie te Heemse. De teekeningen zullen van zaterdag 5 september e.k. tot den dag der aanbesteding bij Kampman ter inzage liggen, terwijl van af dien dag de gedrukte bestekken tegen betaling van 50 cent per exemplaar te verkrijgen zijn bij de architecten te Zwolle.”

De aanbesteding volgde en de uitslag ervan haalde ook de krant. Op 18 september schreef men: “Heemse, 16 sept. Heden had alhier de aanbesteding plaats van het bouwen eener nieuwe pastorie. Daarvoor waren 8 inschrijvingsbiljetten ingeleverd. De laagste was H. Hamhuis Azn. alhier voor de som van fl. 6200. De hoogste, De Bruin te Vaassen voor fl. 8530.”

De pastorie werd gebouwd door de firma Hamhuis, zoals deze er heden ten dage nog altijd staat aan het Kerkpad 1 in Heemse. De vroegere hervormde pastorie wordt nu gebruikt als kantoor van Schuldink Advocaten. Het pand is sinds 2002 een gemeentelijk monument. De volledige geschiedenis van ‘de oude pastorie’ is beschreven in het door onze stichting uitgegeven boek ‘Monumenten in de gemeente Hardenberg’ (pag. 298-301).

Op 8 april 1869 werd ‘de eerste steen’ gelegd door de toenmalige predikant Antoon Piper. Hij en zijn gezin zouden ook de eerste bewoners zijn van de nieuw gebouwde pastorie.