Toen, op 8 februari 1839: school te Rheeze aanbesteed.

De Overijsselsche Courant van 25 januari 1839 bevat deze advertentie waarin de openbare aanbesteding werd aangekondigd van een nieuw te bouwen school in de buurtschap Rheeze. De aanbesteding vond plaats op 8 februari 1839.

Burgemeester en assessoren van het Ambt Hardenbergh, zijn voornemens om op vrijdag den 8sten februarij 1839, des voordemiddags ten 11 uren, ten huize van den kastelein J. Odink Dz., op den Brink te Heemse, publiek aan den minsteischenden, onder approbatie van Hun Ed. Gr. Achtb. de Gedeputeerde Staten der Provincie, aan te besteden, het bouwen van eene nieuwe school in de buurtschap Rheeze ter dezer gemeente, met de leverancie van alle daartoe benoodigde materialen. Het bestek en teekening daaromtrent, ontworpen bij den heer Loman, stads-bouwmeester te Deventer, liggen inmiddels ter visie ten huize van den kastelein voornoemd, en zijn de verder verlangd wordende informatiën te bekomen ter secretarie der gemeente. Heemse, den 21sten januarij 1839. Burgemeester en assessoren voornoemd, Ant. van Riemsdijk. In kennisse van mij, A. Kampherbeek, ass(esso)r., loco secret(ari)s.

De nieuwe school in Rheeze werd dus gebouwd naar een ontwerp van de Deventer stadsbouwmeester Bernardus Looman (1811-1871). Deze was ook de ontwerper van de nieuwe school die een jaar eerder in Bergentheim was gebouwd. De school in Rheeze werd gerealiseerd op een stukje markegrond, gelegen aan de brink. Op de oudste kadastrale kaart van 1832 is te zien dat de oude school ook al daar gesitueerd was.


Toen, op 23 januari 1877: opening school aan de Steensteeg.

Op 23 januari 1877 werd de nieuwe, twee lokalen tellende, lagere school aan de Steensteeg (nu Stationsstraat) te Gramsbergen officieel in gebruik genomen. Het schoolgebouw voor 176 leerlingen was gebouwd naar een ontwerp van de architecten Koch in Zwolle door het aannemersbedrijf van Albert Jan Woltersom uit Coevorden, met timmerman Meppelink en metselaar List, voor een totaalbedrag van 11.890 gulden.

De aannemer had tijdens de bouw wel de nodige tegenslagen gehad: de hoge waterstand in het voorjaar, stenen werden niet op tijd geleverd en waren per duizend stuks een gulden duurder dan vooraf begroot, de scheepsvracht was duurder en toch… de school op tijd klaar.


Toen, op 16 april 1913: opening nieuwe openbare school.

Precies een eeuw geleden, op 18 april 1913 deed het Salland’s Volksblad verslag van de officiële opening van de nieuwe openbare school aan de Stationsstraat in Hardenberg:

‘Woensdag de 16de jl. had de inwijding van het nieuwe openbare schoolgebouw plaats.

De kinderen hadden zich des middags 1 uur naar de oude school begeven, waar ze eerst getrakteerd werden, waarop ze tegen twee uur met de muziek voorop, voorgoed het oude schoolgebouw verlieten en plaats namen in de nieuwe school aan den Stationsweg. Vele ouders en belangstellenden waren mede opgekomen, terwijl van sommige woningen Neêrlands driekleur wapperde. Ook waren eenige bogen nabij het nieuwe schoolgebouw aangebracht.

Nadat de kinderen nog een intochtslied hadden gezongen buiten de school werden de deuren geopend en ging men naar binnen. De burgemeester sprak hierbij een gepast woord en bracht den dank aan den heer Keppel, alsmede aan den architect en opzichter, voor het prachtig ingericht schoolgebouw, dat een sieraad voor onze plaats mag heten. Daarop sprak het hoofd der school, de heer Koopman, die zijn dank bracht aan den edelachtbare heer burgemeester voor zijn welgemeend woord, en richtte zich tot het onderwijzend personeel e.a. en hoopte nog eenige jaren met genoegen te kunnen samenwerken tot heil en zegen van de Hardenberger jeugd. Het fanfarecorps speelde bij deze gelegenheid nog enige liederen.


Foto: O.L.S. Stationsstraat.

OLS Stationsstraat

Deze groepsfoto is afkomstig uit een particuliere collectie. Bijzonder is dat (bijna) alle namen van de afgebeelde personen bekend zijn. Ze zijn er indertijd namelijk achterop geschreven. Maar nu is de vraag, ter gelegenheid waarvan is deze foto gemaakt? De foto dateert uit de zomer van 1939. We zien leerlingen en onderwijzend personeel van de openbare lagere school aan de Stationsstraat.

De vermelde namen zijn:
Meester H. Vermeulen (vanaf 1931 verbonden aan de school), Herman Meijer, Bertus Frijling, Willem Breukelman, .. Altena, Herman Centen, Marinus Eefting, Alex Sallie de Bruin (geboren op 26 november 1927, zoon van Rudolf Emanuel de Bruin en Rosalchen Salomonson; Alex Sallie overleed op 28 mei 1943 in concentratiekamp Sobibor, oud 15 jaar), Tonny Resink, Gerri ten Cate, Frits Witpeerd, Tonny Tukkers, Gerrit van Loo, Hendrika Pullen, Fennigje Otten, Berend Jan Otten, Hendrik Jan Lenters, Jennie Meijer.
Tinie Bouwhuis, Jenny Kedde, Jenny Brand, Alberdina Plender, Gerda Fredriks, Mattie Smit, Mina Ekkel, Jenny Snijder, Henny Voet, Sientje Meijer, Anton ter Wielen, Pl…., juffrouw Boerrigter, juffrouw H. Pluim (benoemd in 1936), Gerrit Jan Vinke, Gerrit Jan Geertjes, Ilse Michelsohn (geboren op 24 juli 1929 in het Duitse Ansbach; ze was een dochter van Karl Michelsohn en Mathilda Michelsohn-Blein; Ilse overleed op 7 juli 1944 in concentratiekamp Auschwitz, oud 14 jaar), Corrie van Oort, Zwaantje Kleinebuul.
Dina Meijer, Geertje Grendelman, Dina ten Have, Sientje Prenger, Alie Gort, Tinie Eikendal, Niesje Baarslag, Frederika Woelders, Gerrit Otten, Gerrit Jan Beukema, Gerrit Jan Valkman, meester W.M. Dragtsma, Gerard ten Cate, Harm Dommerholt, Jenny Lenters, … Kelder, Lambert Kok, Dinie Dommerholt, Gerrit Jan Prenger, Fietje Baarslag.
Zwaantien Kelder, …., Herman Altena, Gerrit Jan Kleinebuul, Dinie Hemstede, Zwaantje Otten, Margrietje Nieuhoff, Riet Meijer.


Toen, op 23 augustus 1933: opening school te Lutten.

Openbare lagere school te Lutten.

Op 23 augustus 1933 opende de nieuwe openbare lagere school te Lutten aan de Dedemsvaart…Drie dagen later schreef De Vechtstreek:”Lutten. Feestelijke opening der openbare school. Woensdagmorgen had alhier de feestelijke opening plaats van de nieuw gebouwde openbare lagere school. Hierbij waren tegenwoordig de heren H.H. Weitkamp (burgemeester van Ambt Hardenberg), A.A. Oostenbrink (wethouder), J.W. Resink (secretaris), D. Hoiting (gemeentearchitect) en Ds. Theunissen (Ned. Hervormd predikant te Lutten) c.a.”

De nieuwe O.L. school te Lutten, .die binnen enkele weken gebruik zal worden genomen.