Toen, op 04 januari 1917: opening christelijke school Radewijk.

Op 4 januari 1917, vandaag precies 99 jaar geleden, werden de deuren van de ‘school met den bijbel’ in Radewijk officieel geopend.

Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog werd in Radewijk onder leiding van dr. C.C. Schot een eerste vergadering gehouden met als doel het oprichten van een christelijke school. Tijdens deze vergadering werd een voorlopig bestuur gekozen bestaande uit vijf leden: voorzitter Jan Hendrik Kuijer, penningmeester Gerrit Jan Kamphuis, secretaris Jan Broekroelofs, Egbert Schrotenboer en Hendrik Jan Nijman. Eind december 1915 werd het voorlopig bestuur aangesteld als definitief bestuur. Men besloot een bouwterrein aan te kopen van Janna Derks, weduwe van Albert Jansen. De begroting voor het bouwen van de school en een meestershuis bedroeg tienduizend gulden

De laagste inschrijver voor het te bouwen project bleek Huigen uit De Krim. Architect Joh. D. Meppelink uit Coevorden ontwierp het schoolgebouw. In april van het jaar daarop kon de bouw beginnen. Eind 1916 werd het eerste schoolhoofd, B. Schipper, aangesteld. De school startte met vijfenveertig leerlingen.

Bij het 25-jarig bestaan van de school, tijdens de Tweede Wereldoorlog, schreef het Dagblad van het Oosten op 10 januari 1942:
“Donderdagmiddag werd in de Chr. lagere school alhier een samenkomst gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der school. Het hoofd der school de heer A. van der Meer, welke tevens leider van dezen middag was, opende het samenzijn en verwelkomde vooral Ds. Vreugdenhil, gereformeerd predikant te Hardenberg en den heer Veldhuijzen, godsdienstonderwijzer te Hardenberg. Ook de ned. herv. predikanten Ds. Bouman van Hardenberg was gaarne tegenwoordig geweest, doch was door omstandigheden verhinderd. De voorzitter van het schoolbestuur, de heer D. Zweers, wees op het feit dat de school in de afgeloopen 25 jaar steeds in omvang mocht toenemen en sprak de hoop uit dat Gods Zegen ook in de toekomst op bet werk der chr. school mocht blijven rusten.

De secretaris, de heer J. Broekroelofs gaf in dichtvorm een terugblik over de afgeloopen 25 jaar. Spreker zeide dat de eerste vergadering werd gehouden in diens woning en geleid werd door Ds. Schot, toenmalig predikant te Hardenberg. Er werd toen een schoolvereeniging opgericht en op de tweede vergadering werd het schoolbestuur geevormd. Dat de oprichting een geloofsdaad was, blijkt wel uit het feit, dat er aanvankelijk slechts 45 leden waren. Op 1 aug. 1916 werd dan de eerste steen gelegd van de thans tot 3 ruime lokalen uitgebreide school. Doch onder Gods zegen nam het ledental steeds in omvang toe, zodat thans 3 leerkrachten aan de school verbonden zijn. Het hoofd der school, de heer v.d. Meer las een gedicht voor. Hij wees erop hoe het leerlingenaantal was en thans de 100 is gepasseerd. Zoolang de school bestaat, is ook de heer Broekroelofs bestuurslid. Hem werd in hartelijke bewoordingen een boekenkast aangeboden.”


Toen, op 28 november 1867: aanbesteding bouw 3 nieuwe scholen.

Op 28 november 1867 werd de aanbesteding gehouden voor ‘het daarstellen’ van drie nieuwe schoolgebouwen, namelijk in Heemse, Baalder en Oud-Lutten. De drie panden waren ontworpen door de bekende architectenbroers W. en F.C. Koch uit Zwolle. De aanbesteding vond plaats in het logement van H. Kampman in Heemse en werd gehouden in opdracht van het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg.

De bouw werd gegund aan de laagste inschrijvers, resp. aannemer G.J. Averdijk te Heemse (bouw school Heemse) voor f. 3850, aannemer W. Korvinus te Dedemsvaart (bouw school Lutten) voor f. 3555 en aannemer A.J. Woltersom te Coevorden (bouw school Baalder) voor f. 3490.

De Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) van 2 september 1868 schreef:
“Ambt Hardenberg, 30 augustus. Als een bewijs dat men zich in deze gemeente nogal geldelijke opofferingen voor het onderwijs getroost, dient dat in drie buurtschappen nieuwe scholen worden gebouwd, die spoedig gereed zullen zijn. Intusschen is het te bejammeren, dat vele landbouwers hunne kinderen liever de koeijen laten hoeden, dan hen naar de school te zenden…”

De drie scholen in Lutten, Heemse en Baalder hadden, niet verwonderlijk, in de basis hetzelfde ontwerp. Een fraaie overeenkomst tonen de rosetvensters in de topgevel van de drie schoolgebouwen.

De schoolgebouwen in Heemse en Baalder zijn decennia geleden al afgebroken. Enkel het schooltje in Oud-Lutten staat er nog, zij het niet meer in de oude glorie. Het pand wordt daar al vele jaren gebruikt als dorpshuis.


Toen, op 02 november 1905: opening school Hoogenweg.

Het Salland’s Volksblad van 17 november 1905 meldde:
“Stad Hardenberg. In de laatst gehouden vergadering van den raad dezer gemeente deed de voorzitter de mededeeling dat de nieuwe school aan den Hoogenweg den 2 nov. is geopend met 48 leerlingen. Er wachten echter nog meer kinderen op plaatsing en daarom is met algemene stemmen besloten de schoolmeubelen voor het tweede lokaal aan te schaffen.”

De school aan de Hoogenweg werd in 1905 gebouwd toen de gemeentebesturen van Stad en Ambt Hardenberg het niet eens konden worden over een gemeenschappelijke school in deze omgeving. Daarom besloot Stad Hardenberg tot de bouw van een school aan de Hoogenweg en de buurgemeente Ambt liet er een bouwen te Ebbenbroek.

Om de bouw te kunnen financieren, sloot de gemeente een geldlening af van 5000 gulden. De geldschieters kregen een schuldbekentenis, zoals bijgaand is afgebeeld, ter waarde van 100 gulden. Elk jaar werd bij loting bepaald welke schuldbekentenis werd afgelost, en dus welke geldschieter zijn geld plus rente terug kreeg.

Op 29 november 1904 had de aanbesteding van de bouw plaats gevonden. Daarbij was aannemer Hendrik Kramer uit Den Ham als laagste inschrijver uit de bus gekomen, maar omdat deze geen voldoende financiële borgstelling kon vinden, moest de bouw opnieuw worden aanbesteed. Dat gebeurde op 21 december 1904.

De school aan de Hoogenweg bestond uit drie lokalen, gebouwd naar een ontwerp van de firma K.A. Hakkert uit Avereest.. Vanaf het begin stond het hoofd, de heer Beijering, alleen voor de klas, maar al gauw werd een onderwijzeres benoemd.

In 1953 werd de ‘oude’ school verbouwd tot verenigingsgebouw, nadat een nieuwe school, verderop richting Hardenberg, in gebruik was genomen.

Helaas is ons, tot op de dag van vandaag, geen foto bekend van het oude – in 1905 in gebruik genomen – schoolgebouw aan de Hoogenweg. Bezit u die wel, dan horen we het bijzonder graag!