Toen, op 04 augustus 1978: 100.000ste bezoeker zwembad ‘De Marsch’.

We weten ter gelegenheid waarvan deze groepsfoto is gemaakt, namelijk bij de uitreiking van een cadeau aan de 100.000e bezoeker van zwembad De Marsch in het seizoen 1978 (op 4 augustus). Het cadeau werd overhandigd door de heer Nauta als voorzitter van de Sportraad (niet op deze foto) aan José Geertman van de Hoogenweg (nr. 5). 1: badmeester Hendrik Jan Moeken, 2: Corrie Breukelman-de Bruijn, 3: Everlien van der Haar, 4: Frida Reinders, 6: Wim Eggengoor) en 7: Jan Zwiers.

Ook deze prachtige foto hebben we opgeslagen in onze beeldbank: https://hdl.handle.net/21.12140/510395780


Toen, op 24 juli 1964: officiële opening zwembad De Krim.

0724_zwembad_De_Krim

Op vrijdagmiddag 24 juli 1964, ’s middags om 3 uur, werd het nieuwe zwembad van De Krim officieel geopend door Commissaris van de Koningin in Overijssel jonkheer mr. O.F.A.H. van Nispen tot Pannerden. Al weigerde het startschot eerst af te gaan, de ‘raad’ met hoge zijden en zwart pak, startte vanuit het aldaar opgerichte ‘gemeentehuis’ om een koele duik te nemen in het prachtige bad dat De Krim rijk was geworden. Talrijke genodigden en bezoekers maakten deze gebeurtenis bij uitstekend zomerweer mee.

Het zwembad, gelegen op een terrein dat de gemeente pachtte van aardappelmeelfabriek Onder Ons, was een week eerder al in gebruik genomen, omdat het mooie zomerweer daar aanleiding toe gaf. De heer Jadema uit Groningen was benoemd tot badmeester.


Toen, op 30 april 1973: opening overdekt zwembad De Marsch.

Op 30 april 1973 vond de officiële opening plaats van Hardenbergs eerste overdekte zwembad ‘De Marsch’.

Het Noord-Oosten schreef daarover in de editie van 4 mei, onder andere:
“Het is nogal pittig begonnen toen men de wakkere sportraadvoorzitter, dokter Nauta, zonder meer in het nieuwe bad smeet. Dat leverde uiteraard geen enkel gevaar op, want hij zwemt als een rat en verzekerde badmeester Van Weert dat hij hem die daad ‘wel eens betaald’ zou zetten. ’t Was toch meteen een gebeurtenis aan de vooravond van de officiële opening die heel veel aandacht trok.”

“Op Koninginnedag is het blije feest luisterrijk gevierd. Beide muziekverenigingen lieten zich met hun prachtige uitgroei in volle luister zien. Het was alleen maar jammer dat het weer niet zo mooi bleef. Reeds vroeg in de morgen schalden de klanken van de muziek door de stad ter ere van de verjaardag van de Koningin en ’s middags kwam naast de driekleur met oranjewimpel ook de gemeentevlag, terwijl de beide vlaggen voor dat fraaie zwembadencomplex in de top gingen. Heel de stad vlagde…”

“Ir. Van Laer, hoofd van het district Midden van de directie van Aanvullende werken had een korte toespraak, waarna hij de claxon vanuit de controletoren in werking stelde. Ter bevestiging van deze openingsdaad doken 16 zwemmers uit het zwembad op, met afzonderlijke letterbordjes, die de woorden ‘zwembad De Marsch’ vormden.”

“Burgemeester Van Splunder was blij met deze dag en de gestelde daad van ir. Van Laer. Om legendevorming te voorkomen wilde hij toch wel graag even duidelijk laten uitkomen dat men voor de realisering van dit zwembadplan geen cent subsidie van de A.C.W. heeft ontvangen.”

Twee jaar eerder, op 2 oktober 1971, had mr. J. van Viegen, secretaris-generaal van het ministerie van C.R.M. al het overdekte instructiebad (de 1e fase) geopend en op 30 mei 1972 was men begonnen met de bouw van de rest (de 2e fase), omvattende twee buitenbaden, een kleuterbad, de nodige ligweiden en alles wat erbij hoort. In 1972 was ook het oude zwembad gedempt.
Bij de officiële ingebruikname van het nieuwe zwembad werd de stichting Bad- en Zweminrichting ‘De Marsch’ ook officieel opgeheven. Zij hadden gedurende vier decennia het ‘oude’ buitenzwembad met succes geëxploiteerd. Voortaan was de exploitatie in handen van de gemeente Hardenberg, ter zijde gestaan door de Sportraad Hardenberg.


Toen, op 11 augustus 1934: opening zwembad De Marsch.

De ‘Nieuwe Leidsche Courant’ van 13 augustus 1934 deed uitgebreid verslag van de officiële opening van het zwembad De Marsch en van de haven in Hardenberg, twee dagen daarvoor:
“Wat in normale tijden hoogstwaarschijnlijk niet gebeurd zou zijn, komt thans tot stand. De raad van Hardenberg stond eertijds voor de keus: of de werkloozen op steungelden stellen of wegsturen naar een andere plaats – of de Marschweiden in cultuur brengen. Tot het laatste werd besloten, zij het met een bezorgd gemoed, vanwege de kosten. En zoo is dan allereerst begonnen met het maken van een haven en daarna met het aanleggen van een zwembad. Deze twee objecten zijn zaterdag officieel in gebruik genomen. De haven is een keurig stuk werk geworden. Terwijl eertijds de schepen op elkaar moesten wachten bij de brug voor het lossen kon beginnen, kunnen thans vele schepen de haven binnenvaren en daar hun inhoud lossen, daar er aan ruimte geen gebrek is.

Het zwembad is eveneens een keurig stuk werk. Drie bassins van verschillende diepte zijn aangelegd. Een gebouw met vele kleedkamers is verrezen, alsmede een theehuis. Aan den overkant staat een vier meter hooge springtoren. Voorts zijn vele wallen opgeworpen, die een prachtig strand vormen, waar men genieten kan van heerlijke panorama’s. Zaterdagmiddag had de officiele ingebruikneming plaats. Om half drie vereenigden de genoodigden zich ten stadhuize. Aanwezig waren o.m. de dagelijkse besturen van Stad Hardenberg, Ambt Hardenberg, Gramsbergen en Den Ham, althans hun vertegenwoordigers. Voorts vele zakenlieden, notabelen der gemeente, sportcommissie en pers.

Burgemeester Bramer sprak een kort woord van welkom, waarna de tonen van ’t muziekkorps Kunst na Arbeid zich deden hooren. Van de raadszaal trok men naar een keurig versierde boot, die, nadat de burgemeester het bekende lint had doorgeknipt, de haven binnenvoer. Dit was een schoon tochtje. En wat een belangstelling op de hooge wallen aan den kant! Nadat de burgemeester uitvoerig de gang van zaken had geschilderd, sprak burgemeester Weitkamp van Ambt Hardenberg, die zich verblijdt over dit keurig werk waar ook zijn gemeente veel belang bij heeft. Spreker eindigde met een: Leve Stad Hardenberg!

Vervolgens ging het naar het zwembad. Hier zorgde ’t Chr. muziekkorps Hallelujah voor muziek. Ook hier schetste burgemeester Bramer het verloop der dingen, staande op den hoogen springtoren, vanwaar zijn stem, door middel van een luidspreker, woord voor woord te volgen was. Volgende spreker was de heer Luten namens de commissie. Daarna trad de heer Zweers naar voren namens V.J.V.; de heer Kuiper uit Coevorden als badmeester en burgemeester Beukenkamp van Den Ham, als vriend van burgemeester Bramer. Om een uur of zes traden dames en heeren van de zwemvereeniging te Enschede naar voren en wisten aller bewondering te wekken door keurige demonstraties. Het zwembad zoowel als de haven is inderdaad keurig werk. Vooral het eerste is schitterend ingericht en zeer doeltreffend.”

Het buitenbad deed vele jaren dienst en was een ware trekpleister in de zomer. Het fotoverslag toont De Marsch in de jaren ’50 en ’60. Vele afgebeelde personen zijn voor ons onbekend. Herkent u iemand? We horen het heel graag.