0302_ULO
Op 2 maart 1932 werd de nieuwe openbare school voor uitgebreid lager onderwijs (ULO) aan de Stationsstraat officieel in gebruik genomen. De Vechtstreek schreef daarover drie dagen later:

Een schone dag voor de openbare school. Naar aanleiding van het in gebruik nemen van de nieuwe vleugel aan de openbare school, in welke vleugel de U.L.O.-afdeling ondergebracht is, had de oudercommissie woensdagmorgen verschillende autoriteiten en colleges uitgenodigd tot een feestelijke samenkomst in een der door vriendelijke dameshanden aardig aangeklede lokalen. De heer Prins, voorzitter der Oudercommissie, verwelkomde allen, die aan de uitnodiging gevolg hadden gegeven, in ’t bijzonder de burgemeester, de heer Wamelink (wethouder), de heer Draaijer (secr.) en de heer Koopman (oud-hoofd der school). Hij wierp een terugblik op de geschiedenis der ULO-school: hoe in 1927 ten gevolge van de ontslagname van de heer Veldstra de school een éénmansschool dreigde te worden, zodat zelfs een voorstel tot opheffing in de raad werd gebracht; hoe toen de Oudercommissie in ’t geweer kwam en de voorstanders der openbare school door op eigen kosten een onderwijzer aan te stellen een schitterend blijk van hun liefde voor die school hebben gegeven, zodat deze bleef behouden. De tijdelijk benoemde onderwijzer, de heer Brunsting, deed zich kennen als een ijverig en bekwaam jongmens. Door toename van ’t aantal leerlingen kon de heer Zijlstra als tweede vaste leerkracht worden benoemd en met ingang van dit jaar de heer Jansma als derde! De lokaliteit bracht echter grote moeilijkheden: er waren 5 lokalen voor 6, later 7 leerkrachten. Verschillende bouwplannen werden onder ogen gezien, totdat men kwam tot een definitief plan: aanbouw langs de straat. Spreker bracht dank aan den heer Wierenga te Coevorden voor zijn goede vinding en architectuur, aan de aannemers de heren Timmerman en Martens voor de uitvoering, aan den heer J. Breukelman, gemeenteopzichter, voor zijn toezicht, aan den heer H.B. Scheffer voor het schilderwerk en verder aan loodgieter en elektricien. Hij feliciteerde het onderwijzend personeel en de leerlingen met het schone gebouw; de laatsten, ook in ’t lokaal aanwezig, drukte hij op ’t hart, mede te zorgen, dat de lokalen steeds netjes bleven…