Op 4 januari 1917, vandaag precies 99 jaar geleden, werden de deuren van de ‘school met den bijbel’ in Radewijk officieel geopend.

Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog werd in Radewijk onder leiding van dr. C.C. Schot een eerste vergadering gehouden met als doel het oprichten van een christelijke school. Tijdens deze vergadering werd een voorlopig bestuur gekozen bestaande uit vijf leden: voorzitter Jan Hendrik Kuijer, penningmeester Gerrit Jan Kamphuis, secretaris Jan Broekroelofs, Egbert Schrotenboer en Hendrik Jan Nijman. Eind december 1915 werd het voorlopig bestuur aangesteld als definitief bestuur. Men besloot een bouwterrein aan te kopen van Janna Derks, weduwe van Albert Jansen. De begroting voor het bouwen van de school en een meestershuis bedroeg tienduizend gulden

De laagste inschrijver voor het te bouwen project bleek Huigen uit De Krim. Architect Joh. D. Meppelink uit Coevorden ontwierp het schoolgebouw. In april van het jaar daarop kon de bouw beginnen. Eind 1916 werd het eerste schoolhoofd, B. Schipper, aangesteld. De school startte met vijfenveertig leerlingen.

Bij het 25-jarig bestaan van de school, tijdens de Tweede Wereldoorlog, schreef het Dagblad van het Oosten op 10 januari 1942:
“Donderdagmiddag werd in de Chr. lagere school alhier een samenkomst gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der school. Het hoofd der school de heer A. van der Meer, welke tevens leider van dezen middag was, opende het samenzijn en verwelkomde vooral Ds. Vreugdenhil, gereformeerd predikant te Hardenberg en den heer Veldhuijzen, godsdienstonderwijzer te Hardenberg. Ook de ned. herv. predikanten Ds. Bouman van Hardenberg was gaarne tegenwoordig geweest, doch was door omstandigheden verhinderd. De voorzitter van het schoolbestuur, de heer D. Zweers, wees op het feit dat de school in de afgeloopen 25 jaar steeds in omvang mocht toenemen en sprak de hoop uit dat Gods Zegen ook in de toekomst op bet werk der chr. school mocht blijven rusten.

De secretaris, de heer J. Broekroelofs gaf in dichtvorm een terugblik over de afgeloopen 25 jaar. Spreker zeide dat de eerste vergadering werd gehouden in diens woning en geleid werd door Ds. Schot, toenmalig predikant te Hardenberg. Er werd toen een schoolvereeniging opgericht en op de tweede vergadering werd het schoolbestuur geevormd. Dat de oprichting een geloofsdaad was, blijkt wel uit het feit, dat er aanvankelijk slechts 45 leden waren. Op 1 aug. 1916 werd dan de eerste steen gelegd van de thans tot 3 ruime lokalen uitgebreide school. Doch onder Gods zegen nam het ledental steeds in omvang toe, zodat thans 3 leerkrachten aan de school verbonden zijn. Het hoofd der school, de heer v.d. Meer las een gedicht voor. Hij wees erop hoe het leerlingenaantal was en thans de 100 is gepasseerd. Zoolang de school bestaat, is ook de heer Broekroelofs bestuurslid. Hem werd in hartelijke bewoordingen een boekenkast aangeboden.”