Op 5 februari 1327 verleende Jan van Diest, de 45ste bisschop van Utrecht, aan de inwoners van Nijenstede een (beperkt) privilege, vooral gericht op vrijwaring van onrechtmatige schatting. Nijenstede was de voorganger van Hardenberg. De kleine nederzetting aan de Vecht, gelegen ten oosten van de huidige stad, was strategisch gelegen langs de Hessenweg en aan de rivier de Vecht.

De akte van 5 februari 1327 is bewaard gebleven in het zgn. ‘schuldregister van Hubert van Budel’ in het bisschoppelijk archief in Utrecht. Het behoort tot de alleroudste documenten die betrekking hebben op onze regio. De letterlijk getranscribeerde tekst luidt:

Wi Johan bi der Ghenade Goeds bisscop t’utrecht maken cont allen luden dat wy al unse en luve lude die binnen Nyenstede wonen, ende van ons buten stiên lighende erve en hebben unsde en vri voer ons ende voer ons na comelinghe konden van alre onrecht bescathinghe. In oirconde des brieve mit onsen zeghel bezegelt, ghegheven int iaer ons heren dusent driehonderd en seve en tvenchte up sunte Aghaten dach.