Het gemeentehuis van Ambt Hardenberg was gelegen tegenover café Kampman, nu de entree naar de flats op het Spaanskamp.

“De voorzitter zegt deze vergadering een spoedeischende is, omdat er twee gezinnen zijn die uit hun woning zijn gezet, en bij de gemeente aankloppen om onderdak en nu moet in deze zaak een beslissing komen. De voorzitter doet mededeeling dat de wed. Maat te Sibculo uit haar woning is gezet en thans tijdelijk is gehuisvest in de keuken van het schoolhuis te Sibculo dat thans onbewoond is. De tweede is Gieljan uit Heemserveen met een groot gezin die thans in den molen van Nijzink op de Haar (Haarmolen) is gehuisvest. Dit zijn toestanden die niet zoo kunnen blijven, hierin moet worden voorzien. Het college stelt voor twee woningen te bouwen van hout te Sibculo, op grond van de gemeente. Elke woning kost ongeveer f. 1200. De heer Van der Vecht acht het beter deze woningen van zandsteen te bouwen, ’t is misschien wel wat duurder doch ook veel beter. Na eenige bespreking geeft de raad het dagelijks bestuur blanco crediet om in dezen naar goedvinden te handelen.

Verder doet de voorzitter mededeeling dat van den heer Kampman en fam. Otten grond met verdere aangelegenheden en rechten is aangekocht voor de somma van f. 1840, teneinde hierdoor het gemeentehuis te kunnen vergrooten. De raad gaat hier volkomen mee akkoord”.

Meer informatie vind u op onze website in de rubriek ‘Oude huisplaatsen’.