De ‘Nieuwe Leidsche Courant’ van 13 augustus 1934 deed uitgebreid verslag van de officiĆ«le opening van het zwembad De Marsch en van de haven in Hardenberg, twee dagen daarvoor:
“Wat in normale tijden hoogstwaarschijnlijk niet gebeurd zou zijn, komt thans tot stand. De raad van Hardenberg stond eertijds voor de keus: of de werkloozen op steungelden stellen of wegsturen naar een andere plaats – of de Marschweiden in cultuur brengen. Tot het laatste werd besloten, zij het met een bezorgd gemoed, vanwege de kosten. En zoo is dan allereerst begonnen met het maken van een haven en daarna met het aanleggen van een zwembad. Deze twee objecten zijn zaterdag officieel in gebruik genomen. De haven is een keurig stuk werk geworden. Terwijl eertijds de schepen op elkaar moesten wachten bij de brug voor het lossen kon beginnen, kunnen thans vele schepen de haven binnenvaren en daar hun inhoud lossen, daar er aan ruimte geen gebrek is.

Het zwembad is eveneens een keurig stuk werk. Drie bassins van verschillende diepte zijn aangelegd. Een gebouw met vele kleedkamers is verrezen, alsmede een theehuis. Aan den overkant staat een vier meter hooge springtoren. Voorts zijn vele wallen opgeworpen, die een prachtig strand vormen, waar men genieten kan van heerlijke panorama’s. Zaterdagmiddag had de officiele ingebruikneming plaats. Om half drie vereenigden de genoodigden zich ten stadhuize. Aanwezig waren o.m. de dagelijkse besturen van Stad Hardenberg, Ambt Hardenberg, Gramsbergen en Den Ham, althans hun vertegenwoordigers. Voorts vele zakenlieden, notabelen der gemeente, sportcommissie en pers.

Burgemeester Bramer sprak een kort woord van welkom, waarna de tonen van ’t muziekkorps Kunst na Arbeid zich deden hooren. Van de raadszaal trok men naar een keurig versierde boot, die, nadat de burgemeester het bekende lint had doorgeknipt, de haven binnenvoer. Dit was een schoon tochtje. En wat een belangstelling op de hooge wallen aan den kant! Nadat de burgemeester uitvoerig de gang van zaken had geschilderd, sprak burgemeester Weitkamp van Ambt Hardenberg, die zich verblijdt over dit keurig werk waar ook zijn gemeente veel belang bij heeft. Spreker eindigde met een: Leve Stad Hardenberg!

Vervolgens ging het naar het zwembad. Hier zorgde ’t Chr. muziekkorps Hallelujah voor muziek. Ook hier schetste burgemeester Bramer het verloop der dingen, staande op den hoogen springtoren, vanwaar zijn stem, door middel van een luidspreker, woord voor woord te volgen was. Volgende spreker was de heer Luten namens de commissie. Daarna trad de heer Zweers naar voren namens V.J.V.; de heer Kuiper uit Coevorden als badmeester en burgemeester Beukenkamp van Den Ham, als vriend van burgemeester Bramer. Om een uur of zes traden dames en heeren van de zwemvereeniging te Enschede naar voren en wisten aller bewondering te wekken door keurige demonstraties. Het zwembad zoowel als de haven is inderdaad keurig werk. Vooral het eerste is schitterend ingericht en zeer doeltreffend.”

Het buitenbad deed vele jaren dienst en was een ware trekpleister in de zomer. Het fotoverslag toont De Marsch in de jaren ’50 en ’60. Vele afgebeelde personen zijn voor ons onbekend. Herkent u iemand? We horen het heel graag.