Precies een eeuw geleden, op 18 april 1913 deed het Salland’s Volksblad verslag van de officiële opening van de nieuwe openbare school aan de Stationsstraat in Hardenberg:

‘Woensdag de 16de jl. had de inwijding van het nieuwe openbare schoolgebouw plaats.

De kinderen hadden zich des middags 1 uur naar de oude school begeven, waar ze eerst getrakteerd werden, waarop ze tegen twee uur met de muziek voorop, voorgoed het oude schoolgebouw verlieten en plaats namen in de nieuwe school aan den Stationsweg. Vele ouders en belangstellenden waren mede opgekomen, terwijl van sommige woningen Neêrlands driekleur wapperde. Ook waren eenige bogen nabij het nieuwe schoolgebouw aangebracht.

Nadat de kinderen nog een intochtslied hadden gezongen buiten de school werden de deuren geopend en ging men naar binnen. De burgemeester sprak hierbij een gepast woord en bracht den dank aan den heer Keppel, alsmede aan den architect en opzichter, voor het prachtig ingericht schoolgebouw, dat een sieraad voor onze plaats mag heten. Daarop sprak het hoofd der school, de heer Koopman, die zijn dank bracht aan den edelachtbare heer burgemeester voor zijn welgemeend woord, en richtte zich tot het onderwijzend personeel e.a. en hoopte nog eenige jaren met genoegen te kunnen samenwerken tot heil en zegen van de Hardenberger jeugd. Het fanfarecorps speelde bij deze gelegenheid nog enige liederen.