0616_Schele
Rabo’s portret is bewaard gebleven en maakt deel uit van de omvangrijke collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam.

Op 16 juni 1662 overleed Rabo Herman Schele toe Weleveld en Venebrugge.

Radbodus Hermannus Schele werd in 1622 uit een aanzienlijk geslacht geboren op het huis Weleveld bij Borne. Zijn vader, Sweder Schele tot Weleveld en Welberg, die vanwege de ridderschap der provincie Overijssel in 1619 in de vergadering van de Algemene Staten had gezeten, overleed terwijl zijn zoon aan de hogeschool studeerde.

Na volbrachte studie maakte Rabo een buitenlandse reis om de verkregen kennis en kunde te vergroten, mensen te leren kennen, en de regeringsvorm, geaardheid, zeden en gewoonten van andere volkeren van dichtbij te aanschouwen. Eerst nam hij zijn weg naar Frankrijk, vervolgens naar Italië, waar hij zich vooral op de krijgskunst toelegde. Om zich in de wapenhandel te oefenen, en van het belegeren van steden en de verdere delen van de krijgskunst, betere denkbeelden te vormen, nam hij dienst in het leger van de groothertog van Toscane. Vooral maakte hij werk van een nauwkeurige vergelijking van de toenmalige en oude wijze van oorlogvoeren, met het oogmerk om, bij zijn terugkomst, zijn vaderland, dat toen nog met Spanje in oorlog was, van dienst te zijn. Zijn verdiensten bleven niet onopgemerkt.

Na vier jaren in het buitenland nam Rabo zijn verblijf op het voorouderlijk huis Welberg, niet ver van Steinfurt. In stille eenzaamheid besteedde hij daar zijn tijd met het lezen en beoefenen van de schriften van oude historieschrijvers, dichters en redenaars. De rust duurde niet lang. Overijssel werd namelijk door binnenlandse twisten beroerd. Om deze tot bedaren te brengen, oordeelde men geen beter toevlucht te kunnen nemen dan tot de raad, de mond en de pen van de geleerden ridder. Gelukkig slaagde Rabo erin zijn opgelegde taak te volbrengen en gedroeg hij zich als een ijverig voorstander van de rechten en vrijheden van zijn vaderland. Daarna werd hij tot nog belangrijker zaken geroepen.

In 1651 verscheen hij, vanwege de ridderschap van Overijssel, op de grote vergadering, na het sluiten van de vrede met Spanje, om de regeringsvorm van ons land op een vaste voet te brengen. Mede hierdoor verwierf hij de achting en het vertrouwen van zijn landgenoten. Vervolgens werd hem het drostambt van IJsselmuiden opgedragen. Niet lang overleefde hij deze verheffing. Twee maanden later (op 16 juni 1662) ontrukte hem een brandende koorts aan zijne vrienden en vaderland, in de ouderdom van nog geen 40 jaren. Zijn lijk werd in de kerk te Borne ter aarde besteld.

Rabo heeft in de zeventiende eeuw een aantal belangrijke boeken geschreven over politiek gevoelige onderwerpen in die tijd, zoals over de algemene vrijheid (Libertas publica). Ook heeft hij enige tijd gewerkt voor het hof van Toscane.

Vanaf 1612 was de familie Schele toe Weleveld beleend met de berchvrede, de havezate Venebrugge.