Koning Willem III.

De 19de februari 1859 werd in Hardenberg een groots feest gevierd ter ere van de verjaardag van Koning Willem III. De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant deed drie dagen later uitgebreid verslag:
“Hardenberg, 19 febr. Voor eenigen tijd hebben eenige der voornaamste ingezetenen hier ter stede en uit het naburige Heemse, het plan ontworpen om den twee-en-veertigsten verjaardag van onzen geëerbiedigden koning op eene gepaste en luisterrijke wijze te vieren. Dat plan vond algemeen bijval, waarop eene daartoe benoemde commissie, door het openstellen van inteekeningslijsten gelden bijeen verzamelde, en onderscheidene prijzen voor volksspelen uitloofde.

Reeds vroeg in den morgen van heden zag men, zoo van bijzondere als van openbare gebouwen, de Oranjevlag en de Nederlandsche driekleur wapperen. Van onderscheidene plaatsen stroomden feestvierenden toe. Zelden waren zoo vele menschen als heden te Hardenberg vereenigd. Na eene statigen optogt der feestcommissie, begeleid door hoornmuzijk, voor de feestviering van dezen dag uit Lingen ontboden, en voorafgegaan door de, het volkslied zingende schoolkinderen, welke optogt in den loop van dezen dag eenige keeren herhaald werd, – begon de papegaai-schieterij, waaraan 54 personen deel namen. De prijs, een zilveren horologie en dito ketting, werd door H. Meijerink uit Collendoorn behaald, terwijl J.H. Huisjes uit Brucht, W. Schuurman uit Hardenberg en W. Klinge uit Baalder, premiën behaalden.

Daarop volgde eene harddraverij waarvoor 13 paarden waren ingeschreven. De prijs, een paar met zilver gemonteerde hoofdstellen, werd behaald door het zwarte paard van E. Bruins te Heemse, bereden door den pikeur Nieuwenhof; terwijl het bruintje van en bereden door L. Richterink uit Loozen een singel en rijdeken, en het zwarte paard van Holboom uit Heemse, bereden door den pikeur Blaauwkamp, eene zweep als premiën behaalden. Daarna hadden er nog andere volksvermakelijkheden, als mastklimmen en zakloopen plaats; terwijl met eene illuminatie en bal het feest, dat in de beste orde afliep, besloten werd.”

Bij het ‘papegaai-schieten’ werd een houten vogel (papegaai) bovenop een hoge paal of boom (schiet- of schutsboom) geplaatst. De bedoeling was dat deze vogel er dan af werd geschoten. Dat kon met een handboog of kruisboog gebeuren.

Misschien geeft bovenstaand relaas aanleiding tot het organiseren van soortgelijke activiteiten bij een van de volgende Koningsdagen in Hardenberg, onder ’t mom van ‘beter goed gejat, dan slecht verzonnen’…