Op 19 maart 1890 overleed Godewien Arnold van Dijck in Heemse. Hij was burgemeester en gemeentesecretaris van de gemeente Ambt Hardenberg.

Van Dijck was in 1872 in het Groningse Zuidhorn getrouwd met Hendrika Heeres. Op dat moment diende hij als eerste luitenant der infanterie bij het Oost-Indisch leger.

Voordat Van Dijck bij koninklijk besluit van 24 juli 1885 werd benoemd tot burgervader van Ambt Hardenberg bekleedde hij van 1879 tot 1885 eenzelfde functie in de gemeente Borne. Daar is later de Van Dijckstraat naar hem vernoemd.

Dedemsvaartsche courant:19 maart, Ambt Hardenberg:
In den afgeloopen nacht overleed plotseling de heer G.A. van Dijck, burgemeester en secretaris dezer gemeente. Ruim 3½ jaar werd dit tweeledig ambt door hem met de meeste toewijding bekleed, in weerwil van zijn zwakken gezondheidstoestand. Veel heeft onze gemeente aan de kennis, onverdroten ijver en doortastendheid van den waardigen man te danken. Is zijn verscheiden op 52-jarigen leeftijd een onherstelbare slag voor zijn gezin, ook de gemeente Ambt-Hardenberg, wier belangen hij met zooveel nauwgezetheid behartigde, wordt door deze droevige gebeurtenis zwaar getroffen.
Nog kort voor zijn overlijden beijverde hij zich als bestuurslid van ‘het Spoorweg-comité’ voor de aanleg van een lokaalspoorverbinding.