opening 1938

Op 20 juli 1938 vierde de gemeente Stad Hardenberg feest. Die dag werd namelijk het verbouwde en vernieuwde gemeentehuis weer officieel in gebruik genomen. Het Noord-Oosten schreef een dag erna:
“Stad Hardenberg. Woensdagmiddag had door den Commissaris der Koningin van Overijssel de officiële opening plaats van het vernieuwde en vergroote stadhuis.

Nadat de talrijke genoodigden onder wie Burgemeesters en Wethouders en Secretarissen van Ambt Hardenberg en Gramsbergen, de Burgemeester van Avereest, Hellendoorn en Nieuwleusen en de plaatselijke predikanten en doktoren, waren samengekomen in hotel Leering, gaf Burgemeester Bramer daar een interessanten geschiedkundigen terugblik over oude en nieuwe toestanden ten aanzien van het raadhuis. Daarna trok men, onder de vroolijke tonen van het muziekgezelschap „Hallelujah”, naar het nieuwe gemeentehuis, waar het 8-jarig dochtertje van den secretaris, Nelly Draaijer, den sleutel er van aanbood, waarmee de Commissaris der Koningin de deur opende.

De Commissaris complimenteerde B. en W. en den raad met de groote en met smaak uitgevoerde verbetering en vergrooting, zoodat meer bergruimte is verkregen en prettiger werken in aangenamer omgeving mogelijk is geworden, terwijl de kosten betrekkelijk gering zijn. De heer Oprel sprak als hoofd der buurgemeente Ambt Hardenberg en namens den kring van burgemeesters „Ommen”. Hij richtte zich daarbij vooral tot zijn collega, den heer Bramer, wien hij lust, kracht en gezondheid toewenschte om zijn werk midden in en tot heil van de gemeente te verrichten. Namens de Hervormde Gemeente sprak ds. Bouman die wees op de eeuwenlange goede nabuurschap van kerk en raadhuis. Dr. Fraser bood namens de ingezetenen, als bewijs van saamhoorigheidsbesef, een couvert met inhoud aan, bestemd om daarmee het gemeentehuis nog meer tot een „tehuis” te maken.

Burgemeester Bramer dankte de verschillende sprekers en verklaarde zeer geroerd te zijn door de gave der burgerij. Ook betuigde hij de bijzondere tevredenheid van B. en W. en raad aan den architect, den heer Van Straten, voor de wijze waarop gewoekerd was met ruimte en geld, alsmede aan de aannemers en verdere uitvoerders van den bouw.

Het nieuwe gemeentehuis voorziet in een jaren lang gevoelde behoefte. Er was in het oude gebouw een nijpend gebrek aan ruimte, veroorzaakt door de meerdere werkzaamheden door de sociale wetgeving in den laatsten tijd en doordat Stad Hardenberg centrum-gemeente is van N.0.-Overijssel. Door aanbouw op een belendenden tuin en door verbouw is een kloek en waardig monumentaal gebouw verrezen, dat door zijn inrichting al de geriefelijkheden en gemakken geeft die men van een modern gemeentehuis kan verlangen. De vertrekken zijn voorzien van nieuw gestoffeerde en gedeeltelijk nieuwe meubelen; het gebouw is centraal verwarmd.”

stadsbestuur en ambtenaren

De verbouw was uitgevoerd door het aannemersbedrijf van de gebroeders Dijkhuis. Tijdens de bouwperikelen had de gemeenteraad haar vergaderingen gehouden in de oude school aan de Wilhelminastraat.

Dat de kranten indertijd soms ook melding maakten van de kleinste gebeurtenissen, blijkt onder meer uit onderstaande, overgenomen uit De Vechtstreek van 5 februari 1938:

“Ongeval. Maandagmorgen, juist toen de klokken luidden om de geboorte der Prinses te melden [geboorte prinses Beatrix], was men bij de verbouwing van het gemeentehuis bezig de stoep te verwijderen. De aannemer, den heer P. Dijkhuis, die hiermede behulpzaam wilde zijn, raakte met zijn linker wijsvinger bekneld tussen de stoep en de straat. Ofschoon eerst geen pijn voelende, begaf hij zich toch naar de dokter. Hier bleek dat het voorste lid van den vinger was afgerukt. Na behandeling begaf Dijkhuis zich naar huis, waar hij hevige pijnen doorstond. Zelfs enige dagen later waren deze nog niet geweken.”