0421_zwanenvijver
In de Vechtstreek van 21 april 1934 werd geschreven over de aanleg van de Zwanevijver (of Bloedvijver) in de Staatsbossen:

“Natuurschoonheden en geweldige werken in eigen omgeving zijn vaak heel erg onbekend. Dat de geweldige werken in het Staatsboschbeheer, welker gronden men vindt langs den weg van Heemse naar Ommen, sedert de laatste jaren zulk een effect zouden hebben gesorteerd, is nog niet tot erg veel inwoners der gemeente Ambt Hardenberg doorgedrongen. Dat men hier in eigen omgeving enorme werken tot stand gaat brengen, drong nog niet ten volle tot ons, menschen met den eenvoudigen Saksischen volksaard, door. Het was dan ook nodig dat men ons van deskundige zijde opmerkzaam maakte op het prachtige werk dat tot stand kwam en nog in wording is.

Eenmaal wakker geschud duurde het niet lang of we reden welgemoed in de richting van den Ommerweg. We hadden den wind mee. Op het bekende kruispunt van wegen te Heemse troffen we wethouder Oostenbrink, die bereid was ons te vergezellen. Op weg naar de Staatsboschbedrijven moesten we even stoppen om te praten met een hoofdopzichter van den Rijkswaterstaat, die met zijn personeel bezig was opmetingen te verrichten in verband met de plannen tot aanleg van den geweldigen verkeersweg Zwolle-Coevorden enz. We werden ook al niet veel wijzer. Blijkbaar is men hier nog bezig plannen uit te bakenen, waarover nadere besluiten zijn te verwachten. Voort gingen we: richting Staatsboschbedrijf. Spoedig hadden we een der keurige rijwielpaden in genoemd bedrijf onder ons rijwiel en terwijl we de heerlijke boschlucht met volle teugen inademden, peddelden we in linksche richting om verder parallel aan den straatweg voort te fietsen. Afstappen. We stonden voor de afsluiting van den eersten reusachtigen tuin in het Staatsboschbedrijf. Een nog jonge tuin. Behoorlijk afgerasterd ligt die daar wel verzorgd temidden van de kolossale werken, die daarom heen tot stand kwamen. Deze tuin is circa 2 ha. groot en dient voor het kweken der aanplanting, die ten dele in het bedrijf wordt gebruikt en ten dele wordt verhandeld. Dennetje naast dennetje wordt hier op zeer voorzichtige wijze gekweekt, temidden van de aangebrachte beschutting. we hebben eens geteld en kwamen tot de slotsom dat er 1.600.000 dennetjes stonden. Die het niet gelooft, telle ons maar even na …

Dan fietsten we verder naar den tweeden tuin om nog weer eens rustig na te gaan het schoone werk, dat hier op zoo’n doeltreffende wijze wordt uitgevoerd. ‘Onze hoed af voor houtvester Breevaart’ meenden we. ‘Een man die kijk op de zaak heeft. Hij regelt alles voortreffelijk’, was ’t wederwoord van onzen gewaardeerden gids. Verder reden we. De mooie beplantingen bekoorden ons in hooge mate. De berken stonden reeds hier en daar in bloei. De aardige bloesems aan de takken predikten den alom ontwakenden natuur. Onze gids wijst de weg en na eenigen tijd doenden de werken tot aanleg van den geweldigen vijver voor ons op. Men staat even verbaasd. Men wordt overweldigd door het werk dat men hier tot stand brengt. Hier is men bezig een vijver aan te leggen met een oppervlakte van niet minder dan 2.40 hectare. De opzichter, de heer De Groot uit Ommen, verwelkomde ons en ook hij was direct bereid inlichtingen over de werken te verstrekken. ‘Het verwondert mij dat er niet eerder eens wat over deze vijver in de krant kwam’, merkte hij op. ‘Ja, het is wel opmerkelijk dat zulke werken zoo kolossaal zijn ontwikkeld, zonder dat het eens onze speciale aandacht trok’, antwoordden we. ‘Hoe diep wordt deze vijver nu wel uitgegraven?’ ‘Eerst is er een 20 cm. afgegraven. Nu gaat er 70 cm. af en straks zal er nog wel 140 cm. uitgehaald worden. Dan moet echter voor machinale waterafvoer gezorgd worden. De vijver wordt zoo natuurgetrouw mogelijk aangelegd. Men volgt hier geen strakke lijnen, maar men tracht de noodige variatie aan te brengen. Hier legt men een vlak talud aan. Ginds weer een steile. Hier krijgt men een verhooging, terwijl de vijver daar weer een eind dieper het land in aangelegd wordt. Laten we er maar eens omheen wandelen’.

‘Geweldige bosschen zullen hier in de omgeving komen’. ‘Inderdaad. Het publiek weet nog niets van al dat mooie dat hier nu al reeds tot stand kwam. Aan deze zijde van de weg (zuidzijde) heeft men een 650 hectare, die door het Staatsboschbeheer werd beplant en aangelegd. Het zal niet lang meer duren of Ambt Hardenberg bezit een geweldigen roem wegens de schoone boschrijke omgeving.”