Op 21 februari 1931 overleed Bauke Albertsz. Schuite, burgemeester van de gemeente Stad Hardenberg, na twee maanden ernstig ziek te zijn geweest. Hij werd slechts 43 jaar oud.

Kabinetportret van burgemeester Schuite, gemaakt door fotograaf Pieter van Grieken.

De Telegraaf scheef twee dagen later:
Zaterdagavond is vrij onverwacht overleden de burgemeester van Hardenberg, B.A. Schuite. Hij was zijn loopbaan begonnen als volontair ter secretarie te Oldemarkt, daarna was hij als ambtenaar ter secretarie te Ambt Hardenberg werkzaam tot hij na de benoeming van den toenmaligen secretaris tot burgemeester van Bedum, dezen als zoodanig opvolgde. In juli 1922 werd hij benoemd tot zijn tegenwoordige functie in de plaats van den beer Bloem.

Salland’s Volksblad.

Burgemeester Schuite werd vijf dagen later begraven op de begraafplaats aan de Bruchterweg, alwaar zijn graf nog altijd bewaard is gebleven.

Het Overijsselsch Dagblad meldde:
Onder enorme belangstelling had donderdag de ter aardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van wijlen den heer B.A. Schuite, in leven burgemeester van Stad Hardenberg. In 12 groote volgauto’s waren de familie, de raadsleden en de gemeenteambtenaren gezeten. De droeve stoet ging door enkele straten van Hardenberg en hield een oogenblik halt voor bet stadhuis, de werkplaats van den overledene, waar bloemen op den kist werden gelegd. Op de nieuwe begraafplaats aangekomen was de belangstelling buitengewoon groot. De regen viel bij stroomen neer en tengevolge daarvan zagen verschillende sprekers, o.a. de burgemeester van Ambt-Hardenberg, die van Gramsbergen, de heer Prins, de heer Luten en ook ds. Hoek van het voeren van het woord af en werd hier alleen het woord gevoerd door den loco-burgemeester den heer P. Wamelink. In keurige woorden schetste de heer Wamelink den persoon van den overledene om tenslotte in treffende woorden van troost zich te richten tot Mevrouw Schuite en de kinderen. De echtgenoote en de kinderen strooiden bloemen terwijl een familielid dank bracht voor de eer aan den doode bewezen. Diep onder den indruk verlieten allen den doodakker.