Het Salland’s Volksblad meldde enkele dagen later:
“Hardenberg. Maandagmorgen ging de mare door onze plaats dat ds. Westhoff in den afgeloopen nacht overleden was. Hoewel Z.Eerw. ongesteld was, kwam deze tijding nog onverwachts. Want juist zondag gevoelde de patiënt zich vrij goed en was nogal opgewekt. De overledene werd in 1862 geboren en bereikte dus den 65-jarigen leeftijd. In het jaar 1889 werd hij kandidaat, deed 22 september van dat jaar zijn intrede te Colderveen en stond sedert 1894 alhier. Donderdag werd in de kerk een lijkdienst gehouden die onder leiding stond van ds. Van der Sluijs van Dedemsvaart en door een zeer talrijke schare werd bijgewoond. De heer Fredriks voerde het woord namens kerkeraad en gemeente. Ds. Krop herdacht ds. Westhoff als intieme vriend; ds. Israël uit Gramsbergen sprak namens den Ring van predikanten, waarna ds. Offeringa ds. Westhoff herdacht als den man die in bijzonderen zin zijn vriend was, die hem doopte, waarbij hij belijdenis deed en die hem leiding en steun gaf in vele zaken. Op het kerkhof werd nog gelegenheid gegeven het lijk te zien. Aan de groeve werden door den heer Fredriks namens de familie de aanwezigen dank gezegd voor de belangstelling”.

Ds. Wichem Westhoff was op 7 augustus 1862 geboren te Wijhe en was op 29 augustus 1889 te Steenderen getrouwd met Maria Gesina Goossens. In juni 1928 werd op het oude kerkhof Nijenstede een gedenksteen geplaatst op het graf van ds. Westhoff. Ds. Visbeek droeg de steen vervolgens over aan de nabestaanden. Wichems weduwe bleef in Hardenberg wonen, waar zij in 1939 overleed. Ook zij zou haar laatste rustplaats vinden op het oude kerkhof Nijenstede.