De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 3 mei 1853 meldde:
“Lutten, 27 april. Heden morgen te elf uren mogten wij het genoegen smaken van den eersten steen gelegd te zien aan onze nieuw te bouwen kerk en pastorij. De weleerwaarde en zeer geleerde heer A. Hissink, predikant te Dedemsvaart, die als hoofd der commissie, benevens ds. Mouw van Heemse, zoo veel ter bevordering van de goede zaak gedaan heeft, en aan wien daarom ook de truffel [troffel] was aangeboden, schetste met de hem eigene zeggenskracht het groote voorregt, dat Lutten weldra mag te beurt vallen.

Zijne eerwaarde herinnerde de aanwezigen tevens met hoeveel volhardende ijver de commissie was werkzaam geweest gedurende een tiental jaren, om al die moeilijkheden te boven te komen, welke haar zoo dikwijls in den weg stonden; erkende zoo dankbaar het groote offer, dat in het algemeen onze Ned. Herv. Kerk door de bemoeijing van ds. Wor van Zwolle en onze provincie in het bijzonder door tusschenkomst van het klassikaal en provinciaal kerkbestuur voor deze gebouwen gebragt heeft, en deed daarbij nog eene treffende aanspraak aan den edelen opzigter, die uit liefde voor de Godsdienst en dus zonder eenige verdienste, die gewigte taak op zich heeft genomen. Vervolgens nog de bouwlieden tot naauwe pligtsbetrachting aangespoord hebbende, droeg zijne eerwaarde kerk en pastorie op aan god in een plegtstatig gebed.”