In het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle wordt een waardevol archief bewaard, genaamd ‘Collectie Van Riemsdijk – Soeters’. Daarin vinden we onder inventarisnummer 39 een fraaie akte waarin de overdracht wordt beschreven van een zo goed als nieuw woonhuis, gelegen aan de Voorstraat. Van dergelijke akten zijn er vanzelfsprekend veel meer bewaard gebleven, maar deze is toch wel bijzonder.


Het betreft namelijk een overdracht die geregistreerd en gepasseerd werd door het Intermediair Administratief Gemeentebestuur van de Stad Hardenberg en niet, zoals dat voordien te doen gebruikelijk was, door de schout. Het speelde zich af in het jaar 1800, vandaag precies 217 jaar geleden. Dat jaar was ‘het zesde jaar van de Bataafsche Vrijheid’, in de tijd dat Nederland een republiek was. Vanwege het mooie oude taalgebruik laten we de volledige transcriptie nu volgen:
“Wij Frederik van Munster, Jasp(er) Zweers, G(erri)t Nijman en Hend(ri)k Leuveling, uitmakende ’t intermediair administratif gemeentebestuur der Stad Hardenbergh, doen cond en certificeeren bij deezen dat voor ons op heeden in persoonen in den Gerichte gecompareerd zijn de burger Berend Meuleman en deszelvs huisvrouwe Elizabeth Egberdink, tutore marito; voorts vrouwe Janna Warmink, wed(uw)e van wijlen Jan Timmerman, onder adsistentie van Jan Derkzen Zweers, als haaren geadmitteerden mombaar.
En verklaarden zij comp(aran)ten voor eene somma van negenhonderd carolij guldens, welke aan hun comp(aran)ten prompt betaald en voldaan zijn, bij deezen in de bondigste forma rechts te transporteren en in vollen eigendom over te draagen aan de burgeresse Clara Stolte, wed(uw)e van wijlen den verw(alter) Scholtus J. van Riemsdijk, alhier woonachtigh, het aan haar comp(aran)ten tezaamen, ijder voor zijne gerechte portiĆ«n, toebehoord hebbende woonhuis, met deszelfs grond en wheere, recht en gerechtigheid, raad en onraad, lusten en lasten van dien; alsmede de volle begraafplaats daartoe op ’t kerkhoff alhier, en een hofjen op de oostzijde van gem(eld) woonhuis; zo en in diervoegen als ’tzelve voor den jaare 1798 door de laatstgem(elde) comp(aran)te zelve is bewoond geworden, en in ’t zelve jaar daarop een nieuw huis door gemelde koopersche is opgetrokken: alles gelegen binnen deze stad in de Voorstraat tusschen ’t woonhuis van H(endri)k Leuveling en de gemeene steege bij ’t woonhuis van H(endri)kus Lotterman.

Het betreft hier de locatie waar we tegenwoordig Schuurman Schoenen kunnen vinden, op de hoek van de Voorstraat en de Smederijstraat (Voorstraat no. 1).