0801_boekweit
In 1854 viel de nacht van vrijdag op zaterdag op 28-29 juli.


In het Algemeen Handelsblad van 1 augustus 1854 lazen we:
“Hardenbergh. Heeft de boekweit onlangs veel geleden door de hitte, – zonderling contrast der natuur! – in den nacht van vrijdag op zaturdag jl. is aan dit aanvankelijk zoo veel belovend product, op uren ver in dezen omtrek, een gevoelige slag toegebragt door… de vorst. Vreemd verschijnsel in de hondsdagen, doch helaas, ’t is maar al te waar!
Onderscheidene berigten en mededeelingen van verschillenden kant bevestigen het, dat er zelfs vele akkers worden aangetroffen, waarop de bloeijende vrucht totaal zwart is gevroren. Dit bemerkt men hoofdzakelijk bij de laagstaande boekweit. Enkele stukken aardappelen en boonen hebben mede veel letsel gekregen.
In gemelden nacht is tevens een vreemd luchtverschijnsel waargenomen. Bij het nederdalen van eenen zwaren kouden en natten mist scheen het noordelijk gedeelte van den horizont den ganschen nacht als door den dageraad verlicht, alhoewel het zuiden eene ondoordringbare duisternis vertoonde, terwijl de gezigtsorganen der waarnemers om circa 12 ure plotseling als het ware verblind werden door eenen schitterenden vuurstraal in het N.O., welke zich slechts een oogenblik vertoonde en alstoen in dezelfde rigting verdween, de nachtelijke aanschouwers in stomme verbazing latende. Opmerkelijk is het, dat er in gemelden nacht op die hoogte (onder Lutten) buitengewoon veel zoogenaamde verschietende sterren zijn waargenomen…