0729_slag_bij_Ane

Op 29 juli 1967 werd in Ane een monument onthuld. Dat monument staat er nog altijd aan de Anerveenseweg. Het is gemaakt van een aantal grote zwerfstenen en herinnert aan de welbekende ‘Slag bij Ane’ die op 1 augustus 1227 in dit gebied plaats vond.

0729_slag_bij_Ane4

Het ‘Nieuwsblad van het Noorden’ meldde twee dagen later:
“Precies 740 jaar en 2 dagen na de Slag bij Ane is een eenvoudig monument onthuld ter nagedachtenis aan al die vrij Drentse boeren die op 27 juli 1227 het leven lieten voor de vrijheid van de Olde Lantschap. Een plechtige onthulling door mr. dr. H. P. Schaap, procureur te Zierikzee, is het zaterdagmiddag in Ane niet geworden. Het geheel werd ontsierd door het gemotoriseerde verkeer dat voor deze gebeurtenis in het hartje van het dorp door de politie niet werd omgeleid. Op voorstel van de voorzitter van het initiatief-comité, ds. H. van Lunzen uit Odoorn, werd de plechtigheid – om aan te tonen dat men niet tot de extreme regionalisten behoorde – besloten met het zingen van het Wilhelmus.

0729_slag_bij_Ane2

Op 27 juli 1227, de dag van Sint Panthaleon, bracht ’n legertje vrije Drentse boeren gewapend met hooivorken en dorsvlegels onder aanvoering van ridder Rudolf van Coevorden een vernietigende slag toe aan het sterke leger van bisschop Otto II, die zijn Utrechtse hegemonie in Drenthe wilde versterken en (zijn) christelijke leer in het barbaarse Drenthe wilde verstevigen. De Drentse helden van 1227 zijn dan na 740 jaar geëerd met een monument, dat aan de rand van het vroegere slagveld De Mommenriete is verrezen.

Op de bronzen plaat van het gedenkteken, die door mr. dr. Schaap werd onthuld door de Drentse vlag te verwijderen, staat geschreven „Zie vocht’n ok veur oenze vrijheid”. Dr. Schaap uit Zierikzee, die voor de onthulling een samenvatting gaf van het historisch gebeuren, wees er op dat de initiatiefnemers van bepaalde zijde zijn tegengewerkt en ook zijn bespot. Men noemde het onzinnig om een onbeduidende boerenopstand, iets uit de Middeleeuwen, aan de vergetelheid te ontrukken. “Wij zijn geen extreme regionalisten, geen chauvinistische provincialisten en ook geen achteromkijkende karbouwen, zoals men ons heeft aangewreven”, aldus de man die in de Nieuwe Drentse Volksalmanak van 1954 in een wetenschappelijk artikel nog weer eens de aandacht had gevestigd op de belangrijkheid van de slag bij Ane. “Het was geen onbeduidende veldslag, maar het was een treffen, waarbij voor het eerst in de geschiedenis een legertje voetvolk een leger van ridders een grote nederlaag bezorgde. Drenthe zou wanneer de strijd was verloren niet hebben bestaan en Assen zou er niet zijn geweest”, riep hij uit. Het ontstaan van Assen is, aldus dr. Schaap, een direct gevolg van de Slag bij Ane. “Hoeveel heeft Assen aan de kosten van dit monument bijgedragen? Ik weet het niet en ik wil het ook niet weten.” Dr. mr. H.P. Schaap, oud-griffier van het kantongerecht te Assen, onthulde het Drentse vrijheidsbeeld”.

0729_slag_bij_Ane3