Bij besluit van 29 september 1751 werd Jan Huising voorgedragen als nieuwe schoolmeester en koster van Hardenberg. Dat blijkt uit het bewaard gebleven resolutieboek van de stad Hardenberg:
“Burgermeesteren en gemeensluijden, sijnde nae voorgaende convocatie op het stadhuis vergaedert, over de afgegaene kerckensprake van sijn hoogwelgeboren gestrenge de heer verwalter drost van Salland C.D. baron van Coeverden heer van Rande etc. etc., wegens het convoceren der erfgenamen over het verkiesen van een coster en schoolmeester van de stad en carspel Hardenbergh; soo is sulks in onse vergaederinge in overweginge genomen, en bij meerderheid van stemmen genomineerd Jan Huijsing en geresolveert om te committeren, de vier tijdelijke burgermeesteren en de oud-burgermeester Jan Santman en de gemeensman Harmen Sierink en de secretaris Kramer, om in de vergaederinge der erffgenamen wegens de stad te stemmen op Jan Huijsing, tot coster en schoolmeester van de stad en carspel Hardenberg. Gedaen in onse vergaderinge actum Hardenbergh den 29 september 1700 een en vijftigh”.