Het Salland’s Volksblad van 29 september 1961 meldde:
“Op initiatief van de heer Haandrikman had verleden week woensdag in zaal Ten Cate een vergadering plaats om te komen tot oprichting van een Fotoclub. De heer Timmer uit Meppel, secretaris van de Bond van Nederlandse Amateur-Fotografenverenigingen, zette in een causerie uiteen welke enorme, ja stormachtige ontwikkeling de amateur-fotografie heeft gemaakt na de oorlog. Na de causerie kon een club worden opgericht met 27 leden, terwijl als voorlopig bestuur werden gekozen de heren Haandrikman, Leloux, Glastra, Hoving en Nieborg.

Veertien dagen eerder had ‘Het Noord-Oosten’ al aangekondigd dat er plannen waren:
Het Salland’s Volksblad van 29 september:
“Hier wil men een fotoclub oprichten. De heer Haandrikman, die al vele jaren op niet onverdienstelijke wijze de fotografie beoefent, heeft de heren Stemerdink, Drenth en Leloux bereid gevonden om met hem in een voorlopig comité zitting te nemen, teneinde de oprichting van zulk een club in onze plaats voor te bereiden. Daartoe is een openbare oprichtingsvergadering uitgeschreven op woensdag 20 sept. ’s avonds 8 uur in Hotel ten Cate, waar de Bondsconsul J.H. Timmer uit Meppel een uiteenzetting zal geven over de werking van een fotoclub.”
Eind oktober telde de Fotoclub Hardenberg al 35 leden en werd er vergaderd onder leiding van voorzitter J.S. Glastra. Haandrikman was secretaris geworden en penningmeester de heer B. Nieborg. De heren K.W. Hoving en A.W.J. Leloux waren benoemd tot algemeen bestuurslid.
Helaas was de Fotoclub geen lang leven beschoren. Al in 1966, dus slechts vijf jaar na de oprichting, werd de met veel elan gestarte club alweer opgeheven wegens een gebrek aan animo.

Nu vragen wij ons af of er onder ons nog lezers zijn die indertijd lid zijn geweest van de Fotoclub en of er nog beeldmateriaal bewaard gebleven is. We houden ons aanbevolen!